--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

1. חישוב שכר הלימוד

שכר הלימוד השנתי, מחושב על פי היקף שעות הלימוד בתכנית הלימודים. היקף שכר הלימוד יהיה מכפלה של מספר שעות הלימוד של כל הקורסים הרשומים  בתכנית הלימודים ב"ערך שעת הלימודים".
"ערך שעת לימודים" נגזר מהתואר, הפקולטה ומסלול הלימודים של הסטודנט, כמפורט בטבלה שלהלן:
 תואר  פקולטות עיוניות  פקולטות ניסוייות
 בוגר*  5%  4%
 מוסמך מחקרי**  10%  12%
 מוסמך לא מחקרי**  8%  10%
 מסלול ישיר לד"ר  10%  12%

יוצאים מהכלל -
* לתואר בוגר בכלכלה חקלאית- 5%, חשבונאות במסלול הדו-חוגי 4%, ניהול מלונאות ומשאבי מזון 5%.
** משפטים ומדעי החברה לתואר מוסמך כמפורט תחת פקולטות ניסויות.
** הוראת המדעים - כמפורט תחת פקולטות עיוניות.
** ניהול טכנולוגיה, גנטיקה של האדם, ריפוי בעיסוק, בריאות הציבור במסלול הלא מחקרי ומגמות ייעוץ חינוכי ולקויות למידה בשני המסלולים - 8%.

 
ככלל, תחשיב "ערך שעת הלימודים" נבנה כך, שסטודנט אשר יסיים את לימודיו לתואר בזמן התקני (שלוש שנים לבוגר, שנתיים למוסמך - ללא פיצול בשנים, ללא הארכת משך הלימודים וללא חזרה על קורסים), ישלם את מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר כמפורט בהמשך.
כיוון שיתכן כי במהלך שנות הלימוד, פריסת השעות לא תהייה שווה (הן כנגזרת מתכנית החוג או כתוצאה מבחירת הסטודנט), ייתכן כי בשנה מסוימת יחויב הסטודנט ביותר מ-100% שכר לימוד ואילו בשנה אחרת בפחות.

שינוי חוג או מסלול לימודים - אם השינוי בתכנית הלימודים כרוך בשינוי בתעריף "ערך שעת הלימודים" יערך חישוב מחודש וחיוב שכר הלימוד ישתנה בהתאם ובלבד שהשינוי נעשה במהלך תקופת השינויים.
לאחר תקופת השינויים לא יתאפשר להוריד קורסים ולהפחית חיובי שכ"ל. לסטודנט שקיבל אישור מועדת ההוראה בפקולטה להוסיף קורסים, יערך חשוב שכ"ל מחודש.

2. פירוט היקפי שכר לימוד לפי תואר
א. היקף שכר לימוד לתואר "בוגר"
התנאי לקבלת תואר בוגר הוא צבירה של 300% עד 500% על פי שנות התקן ללימוד התואר. (ראה סעיף כללי צבירה לתואר).
א.1 לימודי חוג נוסף לבעלי תואר בוגר - לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית, המוסיפים חוג נוסף שלא על מנת לקבל תואר בוגר נוסף, יחויבו בתשלום שכר לימוד בגובה 150% לפחות בגין לימודים על פי דרישות החוג.
א.2 קורסים מאוחסנים
סטודנט לתואר בוגר הכולל בתכנית לימודיו קורסים מאוחסנים לתואר מוסמך, יחויב בגינם לפי "ערך שעת לימודים" של 5% משכ"ל רגיל. תשלום זה לא ייכלל בחלקיות המצטברת לתואר בוגר. אם וכאשר יתחיל את לימודי המוסמך ויקבל זיכוי אקדמי על קורסים אלה, ידווח הזיכוי הכספי כחלק מהצבירה לתואר מוסמך ורק לאחר חישוב ההפרש שבין תעריף הבוגר ששילם לבין תעריף המוסמך, שנדרש אליו.
א.3 חיובים בתכניות שונות
בוגר בשיתוף האקדמיה למוסיקה:
סטודנט הלומד בתכנית זו יחויב ב-50% בכל שנת לימוד במשך 3 השנים לתואר (150% לפחות). החל מהשנה הרביעית יחויב עפ"י כללי האוניברסיטה ולפי תכנית הלימודים שיגיש.
סטודנטים לבוגר בחוגים: "אמירים", רפואה, רפואת שיניים, רוקחות, סיעוד, ריפוי בעיסוק, מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, קוגניציה בשנתם הראשונה, הסבה לרוקחות וסטודנטי רפואה וטרינרית - ישלמו 100% שכר לימוד לשנה בשנות התקן ולגוררי הלימודים יערך תחשיב שכ"ל על פי היקף הלימודים וערך שעת לימודיהם.
סטודנטי תוכנית עתידים להוראה וסטודנטי עתידים למינהל ציבורי שייסיימו לימודיהם בזמן התיקני (3 שנים) ישלמו 400% שכ"ל לפחות על לימודיהם לתואר בוגר. סטודנטי עתידים הלומדים משפטים שיסיימו לימודיהם בזמן התיקני (3.5 שנים) ישלמו 450% שכ"ל לפחות בגין לימודיהם לתואר בוגר.
סטודנטים שילמדו 2 חוגים ראשוניים עשויים לשלם שכ"ל הגבוה מהמינימום שנקבע 300%.

ב. לימודי השלמה
ככלל, מוגדרים לימודים אלה כהשלמה ללימודי הבוגר וכהכנה ללימודי המוסמך. לפיכך, ערך שעת לימודים יחושב לפי תעריף של 5% משכר הלימוד הרגיל. סטודנט שהתקבל לתואר מוסמך וחייב במקביל גם בשעות השלמה ישלם שכר-לימוד עבור שעות אלה נוסף על שכר הלימוד המתחייב מלימודי המוסמך. התשלום בגין שעות השלמה אינו חלק משכר הלימוד המצטבר לתואר מוסמך.
סטודנט הלומד בהיקף הנמוך מ-50% יחויב בתוספת תקורה.

ג. קורסים נוספים
קורסים בהם נבחן הסטודנט ולא נרשמו כחוק בתכנית הלימודים מוגדרים כקורסים נוספים. עם קליטת הציון בקורס יחויב הסטודנט בתשלום, והכנסתם לתכנית הלימודים (אם יאושרו ע"י הפקולטה), עשויה לחייב בתשלום נוסף.

ד. היקף שכר לימוד לתואר מוסמך
התנאי לקבלת תואר מוסמך הוא צבירה של 200% שכר לימוד לפחות, עפ"י שנות התקן (ראה סעיף כללי צבירה לתואר) סטודנט הלומד בתכנית משולבת למוסמך או מוסמך בהתמחויות שונות (בהם היקף השעות גבוה מהרגיל) שכר הלימוד לתואר עשוי להגיע ל-250% או יותר, בהתאם להיקף לימודיו.

 • סטודנט הלומד בשנה א' בהיקף העולה על 100%, יחויב ב-100% שכר לימוד, היתרה תעבור לחיוב בשנה הבאה אחריה. סטודנט בשנתו השנייה יחויב לפי כללי החישוב שנקבעו וביתרה שהועברה מלימודי שנה א' ולא פחות מהשלמת הצבירה לתואר.סטודנט שלא ימשיך את לימודיו, יחויב ביתרה שלא שולמה.
 • סטודנט מפצל לימודים הלומד בהיקף נמוך של שעות (4-6 ש"ש), יחויב ב-50% שכ"ל בכל שנה ולא יותר מ-4 שנים.
 • סטודנט שלא סיים חובותיו האקדמיים לאחר תום הצבירה לתואר ישלם בהתאם לתכנית שיגיש ובתוספת תקורה.
 • סטודנט שהודיע על סיום לימודיו וטרם צבר 200% שכר לימוד, יחויב בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מהנדרש להשלמת הצבירה ל-200%.
 • ד.1. בחינות ועבודות גמר
  סטודנט יהיה רשאי להיבחן בבחינת גמר רק אם סיים את כל תשלומיו וצבר לפחות 200% שכר לימוד.
  סטודנט שסיים את לימודיו ואת התשלום לתואר ונותרה לו בחינת גמר ו/או עבודת גמר בלבד, יגיש טופס לימודים וישלם 10% משכר הלימוד כל שנה.
  סטודנט שימסור עבודת גמר (סופית לאחר תיקונים) ו/או בחינת גמר עד 31.12.13 לא יגיש תכנית לימודים לתשע"ד  ולא יידרש לתשלום נוסף מעבר לתשלום ששילם לתשע"ג.
  ד.2 חיובים בתכניות שונות:
  סטודנט הלומד בתכנית המשותפת עם האקדמיה לאומנות בצלאל (MFA), או הלומד בתכנית משותפת עם האקדמיה למוסיקה (MAmus) יחוייב ב-50% שכר לימוד במשך שנתיים. לימודי השלמה ולימודים מהשנה השלישית ואילך יחויבו לפי הכללים ובהתאם לתכנית הלימודים.
 • סטודנט הלומד בחוג "מדעי המח: חישוב ועיבוד מידע במח" או במסלול "התמחות בחקר רציונליות", יחויב ב-100% בכל אחת משתי השנים הראשונות, ללא התייחסות להיקף הלימודים. אם לומד גם לימודי השלמה, יחויב נוסף על כך עפ"י תעריף שעות. משנתו השלישית ואילך ישלם 12% לשעה ותקורה על גרירת לימודים. במעבר ללימודי התואר ד"ר ישלם כמקובל. תלמידים לפסיכולוגיה ישלמו 100% בשנה הראשונה והשניה ובשנה השלישית ישלמו לפי ערך שעת לימוד בפועל.

ה. היקף שכר לימוד לתואר דוקטור (תלמידי מחקר)
סטודנט מחקר ישלם שכ"ל בגובה 40% בכל אחת משתי השנים הראשונות. סטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר השני, ישלם בשנה הראשונה 25%, בשנה השנייה 40% ובשנה השלישית 25% (סה"כ 90% שכר לימוד).
בכל שנה נוספת, יחויב הסטודנט ב-10% עד לסיום התואר. סטודנט מחקר המגיש את עבודת המחקר בשנה שלאחר תום התשלום המינימלי ולא יאוחר מ-31.12.14 לא יידרש לתשלום שכר לימוד.
סטודנט השלמה למחקר/מתמחה למחקר: ישלם שכ"ל בנפרד מהחיוב עבור לימודי הדוקטור. תכנית הקורסים שיגיש תחוייב על פי ערך שעת לימודים של 10% עבור שעת לימוד. עבור הגשת עבודת גמר יחוייב ב-20% נוספים. קורסים שיילמדו מעבר לדרישת ההתמחות ויוכרו כחלק מלימודי הדוקטור, לא יעניקו זיכוי כספי שכן לימודי הדוקטור מחייבים תשלום קבוע, ללא קשר להיקף הלימודים.
כל סטודנטי המחקר, תלמידי ההשלמה למחקר והמתמחים למחקר, מחויבים בקליטת תכנית לימודים- מדי שנה ובתחילתה.

ו. היקף שכר לימוד במסלול הישיר לדוקטור
במסלול ישיר לתואר דוקטור בשנה הראשונה, ישלם הסטודנט שכ"ל רגיל כסטודנט מוסמך בגובה 100%. אם ילמד קורסים בסמסטר נוסף, ישלם עבורם לפי שעות. אם ילמד קורסים בשנה נוספת (כלומר לא עבר אקדמית ללימודי הדוקטור), ישלם שכ"ל כסטודנט מוסמך (כולל העברת תשלום עבור קורסים משנה א' כמקובל).

ז. היקף שכר לימוד למתחילים לימודים בסמסטר ב'
הזמן התקני לסיום התואר לסטודנט שהחל ללמוד בסמסטר ב' זהה לזמן התקני למי שהחל לימודים בסמסטר א' (שנתיים למוסמך=4 סמסטרים ושלש שנים לבוגר=6 סמסטרים בד"כ). אם יסיים הסטודנט את לימודיו וחובותיו בתום סמסטר א' של הזמן התקני, לא יחשב כגורר לימודים ולא יחויב בתקורה.

ח. היקף שכר לימוד ללימודי הוראה
התנאי לקבלת תעודת הוראה הוא תשלום 100% שכר לימוד לפחות.                                                    
ערך "שעת לימודים" הוא 5% מהתעריף הרגיל.

ככלל, לימודי תעודת הוראה נמשכים שנתיים ושכר הלימוד הכולל הוא 100% לפחות.
יש תלמידים שמקבלים אישור ללמוד את לימודי תעודת ההוראה במשך שנה אחת ואז חישוב שכר הלימוד יהיה 100% לשנה.
ללומדים לתעודת הוראה במשך שנתיים החיוב יהיה 50% בכל שנה בלי קשר להיקף הלימודים בכל שנה.
סטודנט הלומד לתוכנית מעבר לשנתיים ייחשב כ"גורר לימודים" ויחוייב על פי שעות לימוד ובנוסף תקורה.

ט. שכר לימוד ייחודי בתכניות מיוחדות:
הסטודנטים בתכניות המפורטות לעיל יחויבו בהתאם לכללים להלן:

ט.1 תכנית השתלמות לבוגרי חשבונאות (חשבונאות שנה ד')
שכר לימוד לתכנית לימודים מלאה בתשע"ד הוא 22,500 ש"ח. סטודנטים שלומדים תכנית חלקית או חוזרים על קורסים, יחויבו בתשלום בגובה של 5% משכר הלימוד המלא של התכנית בעבור כל שעה שנתית. הלומדים במקביל גם לקראת תואר אחר באוניברסיטה, ישלמו תעריף מלא בעבור כל אחת מתכניות לימודיהם.
סטודנט בתכנית זו אינו זכאי להנחות שכר לימוד ולמענקים השונים וכן אינו זכאי לפטור עובד/בן עובד.

ט.2 פוסט דוקטורנטים
השתלמות פוסט דוקטוראלית אינה כרוכה בתשלום שכר לימוד ונועדה למחקר בלבד ואולם, הבוחרים ללמוד קורסים אוניברסיטאיים או תכנית אחרת במקביל, יחויבו בתשלום שכר לימוד לפי 10% לשעת לימוד.

י. סטודנטים במעמד מיוחד:
סטודנט מיוחד הינו סטודנט שאינו לומד לקראת תואר אוניברסיטאי.
הסטודנט יחוייב עפ"י ערך שעת לימודים של 5% מהתעריף הרגיל ובנוסף יחוייב בתקורה ובתשלומי חובה אחרים.
סטודנט מיוחד הלומד בהיקף הנמוך מ-50% יחויב בתוספת תקורה (ראה "תוספת תקורה"). הלימודים במעמד זה אינם נצברים כספית ללימודי תואר אקדמי.

תכנית מעל"ה: תכנית ללומד המבוגר. סטודנטי מעל"ה משלמים על פי תעריף שכר הלימוד הרגיל. סטודנטי מעל"ה, שגילם מעל 60 שנה, ישלמו מחצית הסכום הנדרש).

 תלמיד מעל"ה המעוניין לעבור למעמד של סטודנט מן המניין לתואר בוגר,
יוכל לעשות זאת לאחר שצבר לפחות 200%, ע"י פנייה לוועדת ההוראה בפקולטה וזו תקבע את היקף הזיכוי האקדמי. בהתאם יחושב הזיכוי הכספי.

תלמידי תיכון מצטיינים (באישור מיוחד): מחוייבים בתשלום שכר לימוד לפי התכנית שמגישים.
סטודנטים אלה אינם מחוייבים בתשלומים נילווים ובתקורה ולא יהיו זכאים למענקי עומס העשרה או סיום.

יא. לימודים לשני תארים במקביל
סטודנט הלומד שני תארים/תכניות במקביל ישלם שכר לימוד על פי צירוף החיובים של כל תכנית לימודים בנפרד. סטודנטים בלימודי רפואה ורפואת שיניים, הלומדים במקביל "לימודי מוסמך", לא יידרשו להשלים צבירה של 200% שכ"ל למוסמך אלא ישלמו ע"פ חישוב שעות למוסמך ולא פחות מ-100%. במידה וילמדו את לימודי המוסמך ברצף ללימודי הרפואה וללא הפסקה במהלך הלימודים.

 יב. לימודים לתואר נוסף                                                                                      סטודנט הלומד לתואר נוסף (בוגר או מוסמך) באוניברסיטה העברית יוכל לקבל זיכויים אקדמיים ע"פי הרשום בנה"ל. בכל מקרה, תשלום לתואר בוגר נוסף יהיה לפחות 200% ולתואר מוסמך נוסף לפחות 100%.

 

3. כללי הזכאות לתואר:


 • קבלת תואר מותנית בהשלמת הדרישות האקדמיות, סיום תשלום שכר הלימוד המצטבר לאותו התואר, בהתאם לשנות התקן הנדרשות לסיומו והעדר חובות מכל סוג שהוא לאוניברסיטה.

 • היקף שכר הלימוד השנתי לתואר (ללא המענקים שניתנו במהלך הלימודים), מצטבר לאורך שנות הלימוד, עד להשלמת הדרישות כולן.

 • הסטודנט נדרש להצהיר בטופס הלימודים או בעת הרישום הממוחשב באינטרנט על סיום לימודיו. מי שרשם שמסיים לימודיו לתואר, יחוייב בשכר לימוד שישלים את היקף הצבירה לתואר, או לפי היקף השעות בתכנית - הגבוה מבין השניים.

                                    היקף שכר לימוד מצטבר ושנות תקן לסיום התואר

 תואר  פקולטה/תחום

 מינימום שכר
לימוד מצטבר ב-%

 שנות תקן
לסיום תואר

 בוגר

כל התחומים
מדעים מדויקים
תכנית משולבת במדעי הכימיה וביולוגיה
סיעוד, הנדסה
רוקחות
משפטים, ריפוי בעיסוק
משפטים תכנית משולבת
משפטים ועבודה סוציאלית
מסלול אחיות מוסמכות
הסבה לעבודה סוציאלית
הסבה לרוקחות  

סיעוד לחובשים                          

300
300
300
400
370
350
425
500
200
200
270

400

3
3
3
4
3.5
3.5
3.5
4-5
2
2
3

3

 מוסמך

כל התחומים
כולל התמחויות
קרימינולוגיה ועבודה סוציאלית

200
250
300

2
3
3

 ד"ר לרפואה, רפ"ש  רפואה, רפ"ש

  600 

   6  

 ד"ר לוטרינריה

 ד"ר לרוקחות

רפואה וטרינרית

רוקחות

  400 

 300

  4 

3

 תעודת הוראה כל הפקולטות

   100 

 2

 מסלול ישיר למוסמך רביבים
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

  500
   450 

 4
4-5 

 תוכניות יחודיות לסטודנטים מצטיינים, תואר בוגר בפקולטות   טבע, חקלאות, חברה ורוח ומוסמך במינהל עסקים

    500


4         

 בוגר במשפטים + תכנית השלמות למוסמך במינהל עסקים  (עד להשלמת תואר מוסמך במינהל עסקים)*

    580             

5

 בוגר בהנדסה ומוסמך במינהל עסקים

        600

5  

 * בעת המעבר ללימודי מוסמך יבוצע תחשיב שכ"ל בהתאם לזיכויים שיקבל.

4. מענקי שכר לימוד
במטרה להקל על הסטודנט המבקש להרחיב השכלתו האקדמית ומתוך רצון לשמור על גביית שכר הלימוד התקני לתואר החליטה הנהלת האוניברסיה להפעיל בעת חישוב שכר הלימוד השנתי מענקי שכר לימוד. החלטה זו ייחודית לאוניברסיטה העברית וניתנת עפ"י הכללים המפורטים להלן:

א. מענק העשרה: המענק ניתן לסטודנט המבקש להרחיב השכלתו בלימוד קורסים מתוך תוכנית הלימודים בחוג או מחוצה לה ושכר הלימוד השנתי שלו עולה על 100% בטופס לימודים יחיד. גובה המענק יהיה עד 10% (מצטבר בשנות התקן לתואר) משכ"ל הרגיל (100%) באותה השנה.
סטודנט בעל שני טפסי לימודים אינו זכאי למענק העשרה אם החיוב בגין כל טופס לימודים קטן מ-100%, גם אם סך החיובים גבוה מ-100%.
בכל מקרה, היקף שכר הלימוד המצטבר לתואר ששילם הסטודנט לא יקטן מהמינימום הנדרש להשלמת התשלום התקני לתואר.

ב. מענק סיום לימודים: במגמה לעודד סטודנטים לסיים לימודיהם בזמן התיקני ניתן מענק סיום לימודים לסטודנטים לתואר בוגר ומוסמך בלבד המסיימים כנדרש. גובה המענק עד 10% משכר לימוד מלא.
המענק יינתן לסטודנט שיצהיר על סיום לימודיו לתואר בעת קליטת תוכנית הלימודים.
סטודנט שזכה במענק סיום לימודים ובכל זאת המשיך לימודים לאותו תואר, יבוטל המענק והחוב שייוצר יעבור לשנה הפעילה.
המענק ניתן נוסף על "מענק העשרה" ואולם, היקף שכר הלימוד שישלם הסטודנט לא יקטן מהנדרש להשלמת התשלום התקני לתואר.
סטודנטים לרפואה, רפואת שיניים, סיעוד, ריפוי בעיסוק ורוקחות אינם זכאים למענק סיום.

 סטודנט שלימודיו נמשכו מעבר לזמן והתשלום התקניים לתואר ("גורר לימודים"), לא יזכה במענקי שכר לימוד.

5. היקף שכר הלימוד למקבלי פרסי הצטיינות
אחד התנאים לקבלת פרסי הצטיינות או מלגת הצטיינות הוא הגשת תכנית בהיקף לימודים מלא ולא נמוך מ-90% של שכר הלימוד.
גובה מלגת ההצטיינות, לא יעלה על היקף לימודים של 100% שכר לימוד.
כך למשל, סטודנט שהיקף לימודיו גבוה מ-100% והוא זכאי לפרס מלא, יחויב בתשלום רק בגין השעות שמעבר ל-100%.
א. סטודנט שקיבל הודעה על זכאות לפרס הצטיינות חייב להסדיר את תשלומיו במועד. עם דיווח הפרס ייערך חישוב היתרה מחדש.
הדיווח למערכות המינהל על זכאות לפרס הצטיינות יסתיים עד תום סמסטר א'.
ב. הזכאים לפרס חייבים למסור הרשאה לחיוב חשבון בנק ולהסדיר את תשלומיהם ללא קשר לקבלת הפרס. לאחר אישור הזכאות, אם נוצרה יתרת זכות בחשבון, יועבר החזר כספי לחשבון הבנק, בצירוף הפרשי הצמדה.
ג. סטודנט שזוכה בכספי פרס הצטיינות ולבסוף ביטל לימודיו,  לא למד ו/או לא עמד בתנאים המזכים לפרס, תבוטל זכאותו לפרס ההצטיינות והוא יחויב בשכר לימוד כמקובל.

6. גורר לימודים
סטודנט יחשב "גורר לימודים" אם לימודיו ימשכו מעבר לשנות התקן. הסטודנט יחויב בשכר לימוד עפ"י תעריף "ערך שעת לימודים" לתואר בו למד ובתוספת תקורה.
גורר לימודים יחשב:
1. סטודנט לתואר בוגר - שנה רביעית ומעלה
2. סטודנט לתואר בוגר במשפטים, בסיעוד, בהנדסה, בריפוי בעיסוק וברוקחות - שנה חמישית ומעלה
3. סטודנט לתעודת הוראה - שנה שלישית ומעלה
4. סטודנט לתואר מוסמך שסיים צבירה - בשנה השלישית ומעלה
5. סטודנט שהחל ללמוד בסמסטר ב' יחשב כגורר לימודים אם לא סיים חובותיו על פי מספר הסמסטרים הנלמדים בתכנית התקנית (לבוגר 6 סמסטרים ולמוסמך 4 סמסטרים). הבדיקה תיערך לאחר סיום הלימודים ודווח על סגירת התואר.

7. תוספת תקורה
על פי החלטת הוועדה הציבורית יש לגבות תוספת תקורה בגובה 10% משכר לימוד:
א. אם סטודנט גורר לימודיו מעבר לשנות התקן לתואר.
ב. אם חישוב שכר לימוד נמוך מ-50%.
    לדוגמא: סטודנט מדעי הרוח לתואר בוגר ישלם:
- עבור 7 שעות שבועיות: 7 ש"ש כפול 5% = 35% + 10% (תקורה) = 45%
- עבור 10 שעות שבועיות: 10 ש"ש כפול 5% = 50% (אין תוספת תקורה)

סטודנט, שחישוב שכר הלימוד היה בין 41% ל-50% יחויב ב-50% (כולל תוספת תקורה).       סטודנט המגיש שני טפסי לימודים (שתי תכניות נפרדות) יחויב בתקורה עבור כל טופס לימודים בנפרד, אם יחולו עליו התנאים שפורטו מעלה.
תוספת התקורה אינה מצטרפת לחישוב החלקיות המצטברת לתואר לאורך שנות הלימוד.

8. עלות לימודי אנגלית כשפה זרה
הלומד קורסים באנגלית ברמה 2 חייב בתשלום, נוסף על שכר הלימוד.
המחיר בשנה"ל תשע"ד  היה 1,025 ש"ח לקורס סמסטריאלי של 4 שעות.                                            
הלומד רמה 1, פטור מתשלום בגין לימודים אלה רק בשנה א' לבוגר.
סטודנט שנה ב' לתואר בוגר ומעלה הלומד קורס זה, יחויב בשכר לימוד הכולל את לימודי הקורס לפי "ערך שעת לימודים" של 5%.
לאחר פרסום מדד יולי 2014 יעודכנו התעריפים.
לפרטים נוספים:
sarash@savion.cc.huji.ac.il

9. עלות לימודי עברית
סטודנט (בכל התארים) בשנתו הראשונה ללימודי התואר באוניברסיטה, החייב בלימודי עברית, פטור מתשלום בגין קורס זה.סטודנטים שאינם לומדים לתואר אינם זכאים לפטור משכ"ל על לימודי העברית ולכן חייבים בתשלום משנתם הראשונה.
סטודנט החל משנתו השניה ומעלה החייב עדיין בלימודי עברית יחויב בשכר לימוד עבור לימודים אלה.
עבור קורס בעברית (עד 4 שעות), החיוב בתשע"ד היה 1025 ש"ח, ועבור קורס מעל 4 שעות החיוב בתשע"ד היה 1,535 ש"ח. החיוב עבור כל קורס יבוצע בנפרד.
לאחר פרסום מדד יולי 2014 יעודכנו התעריפים.
לפרטים נוספים:
https://overseas.huji.ac.il/hebrew.php

10. לימודי שפות, שאינן עברית או אנגלית
שכר הלימוד בגין לימודי שפות אלה יחושב לפי 5% לשעה ועל פי תעריף התואר שלקראתו לומד הסטודנט.

11. זיכוי כספי עבור הכרה אקדמית בקורסים
סטודנט שלמד במוסדות אקדמיים המוכרים בארץ ובחו"ל וממשיך לימודיו באוניברסיטה לאותו התואר ובאותו התחום יכול לבקש זיכוי כספי בשכר לימוד. הזיכוי הכספי עשוי להינתן בהתאם להיקף הזיכוי האקדמי שבו הכירה הפקולטה. עליו לפנות לפקולטה בתחילת שנת הלימודים לקבלת אישור בכתב על היקף נקודות הזכות שהוכרו ואושרו לו. הזיכוי בשכר לימוד לא יעלה על היקף שעות הלימוד עליהם קיבל זיכוי אקדמי באוניברסיטה העברית.

12. עלות חזרה על קורסים ומסירת עבודות באיחור
חזרה על קורסים או בחינות משנה קודמת, תחושב כתוספת לתכנית הלימודים לתואר ותחויב בתשלום נוסף.
סטודנט שקיבל אישור אקדמי למסור באיחור עבודה משנה קודמת ירשום את הקורס בתכנית הלימודים ויחויב בשכר לימוד הכולל את שעות הקורס. רק עבודה משנה קודמת (כולל תיקונים), שנמסרה עד 31.12.14 לאחר אישור ועדת הוראה, לא תרשם בתכנית הלימודים ולא תחויב בתשלום נוסף. עבודה שהוגשה באישור ועדת הוראה, לאחר תאריך זה, תופיע בטופס הלימודים ותחויב בשכר לימוד כנדרש. 

13. סטודנטים במילואים
סטודנט ששירת במילואים 10 ימים ומעלה במצטבר במהלך אותו סמסטר לענין קורס סמסטריאלי או 20 ימים במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נרשם. 

14. סטודנטים עולים
סטודנטים עולים הממומנים על ידי משרד הקליטה ישלמו על פי נהלי שכר הלימוד ומועדי שכר הלימוד של הסטודנטים הישראלים.
ראה נספח 1: מערך פריסת תשלומים באמצעות הרשאה בנקאית לחיוב חשבון הבנק.
סטודנטים עולים אשר משרד הקליטה או כל גורם אחר אשר יבקש להעביר אלינו ישירות את תשלום שכ"ל יחוייבו בתוספת 25% כנדרש.
הסטודנטים העולים מתבקשים בהתאם להנחיית האוניברסיטה ומנהל הסטודנטים במשרד הקליטה להעביר הרשאה בנקאית למדור לחשבונות סטודנטים לצורך תשלום בפריסת תשלומים. לאחר כל תשלום, יעביר הסטודנט את אישור התשלום למשרד הקליטה לצורך קבלת התשלום הבא.

15. ועדת חריגים לעניני שכ"ל
הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי חיוב כספי בגין ביטול לימודים, שינוי חלקיות שכר לימוד או ביטול קורסים שנעשו עקב סיבות בריאותיות או אחרות. 
הפנייה תיעשה בכתב המסביר את סיבות הבקשה. יש לצרף מסמכים ואישורים המאשרים את הטיעונים. ללא האישורים הנדרשים, הבקשה לא תטופל. בקשות ניתן להגיש באמצעות טופס פנייה וועדת חריגים לענייני שכ"ל. כתובת הועדה: משרד דיקן הסטודנטים - הגב' תמי לוי, האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים, מיקוד 9190500.

 איסור עישון - קמפוס ללא עישון

על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, חל איסור על עישון בכל שטחי האוניברסיטה.העישון מותר רק בפינות העישון, במסעדות, במזנונים ובשטחים הפתוחים. פקחי עישון אוכפים את החוק והעובר על החוק צפוי לקנס של 200 ש"ח לתשלום תוך 30 יום. והיה ועד מועד זה, לא יודיע העבריין על רצונו להישפט, תועבר הנחיה למדור לחשבונות סטודנטים, וגובה הקנס יצטרף לחובת הסטודנט לחיובי שכר לימוד.

 

מידע אישי
שכר לימוד
חישוב שכר לימוד
הנחיות לתשלום
הפסקת לימודים
Gmail
תעודת סטודנט
שרותי רווחה
שאלות נפוצות
גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים