--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

סטודנט באוניברסיטה העברית שהחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך במכתב רשום או בפקס למדור לחשבונות סטודנטים. על הסטודנט לשמור עותק מהמכתב הרשום ואישור משלוח הפקס. הודעה בדואר אלקטרוני לא תתקבל.
מכתב לפקולטה אינו מהווה הודעה כדין על הפסקת לימודים.
למכתב הביטול/הפסקת לימודים, יש לצרף את תעודת הסטודנט.

לוח הפסקת לימודים שנתי* 

 תאריך דווח הסטודנט על הפסקת הלימודים

 גובה החיוב בגין ביטול/הפסקת לימודים

אופן ההודעה על הביטול 

 אם דווח עד - 15.08.14 אין חיוב.
מקדמת שכ"ל אם שולמה תוחזר במלואה

סטודנט חדש - מכתב רשום או בדוא"ל חמדור רישום וקבלה
סטודנט ותיק - מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים

 אם דווח בין התאריכים: 16.08.14- 15.09.14 חיוב חצי ממקדמת שכ"ל אם שולמה/או אם הוזן טופס לימודים 

סטודנט חדש - מכתב רשום או בדוא"ל חמדור רישום וקבלה
סטודנט ותיק - מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים

 16.09.14- 25.10.14 חיוב מלוא מקדמת שכ"ל אם שולמה/ או אם הוזן טופס לימודים מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים
 26.10.14- 01.12.14  40% משכר הלימוד האישי ** 072-2766396 (פקס) או בדוא"ל
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 02.12.14- 29.01.15  45% משכר הלימוד האישי **  072-2766396 (פקס) או בדוא"ל
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 30.01.15- 28.02.15  50% משכר הלימוד האישי *** 072-2766396 (פקס) או בדוא"ל
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 01.03.15- 15.04.15  75% משכר הלימוד האישי *** 072-2766396 (פקס) או בדוא"ל
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 16.04.15- ועד סוף שנה"ל  100% שכר הלימוד האישי *** 072-2766396 (פקס) או בדוא"ל
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)

המונח "מקדמת שכ"ל" מתייחס הן למקדמת מימוש הקבלה לסטודנט החדש והן למקדמת שכר לימוד לסטודנט ותיק.
*  כללי הפסקת הלימודים חלים גם על עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם. תשלום מקדמת שכ"ל, שחוייבו בה, דינו כדין מקדמה רגילה באשר לחיובי שכ"ל בעת הפסקת לימודים.
**  כולל מלוא התשלומים הנלווים
ולא פחות ממקדמת מימוש.
*** כולל מלוא התשלומים הנלווים אולם לא יותר משכ"ל אישי.

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר ב'* 

 

 תאריך דווח הסטודנט על הפסקת הלימודים

 גובה החיוב בגין ביטול/הפסקת הלימודים

 אופן ההודעה על הביטול 

 עד - 01.01.15  אין חיוב במכתב רשום או דוא"ל למדור רישום וקבלה
 אם דווח בין התאריכים:
02.01.15- 01.02.15
 חיוב מחצית מקדמת שכ"ל במכתב רשום או דוא"ל למדור רישום וקבלה
 02.02.15- 28.02.15  חיוב מלוא מקדמת שכ"ל מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים 072-2766396/ 02-5880147 (פקס)
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 01.03.15- 30.03.15  50% משכר הלימוד האישי ** מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים 072-2766396/ 02-5880147 (פקס)
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 01.04.15- 01.05.15  75% משכר הלימוד האישי ** מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים 072-2766396/ 02-5880147 (פקס)
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)
 02.05.15- עד סוף שנה"ל מלוא שכר הלימוד האישי **
(אין החזר כספי)
מכתב רשום, דוא"ל או פקס למדור חשבונות סטודנטים 072-2766396/ 02-5880147 (פקס)
(יש לשמור על אישור משלוח בפקס ומומלץ לוודא הגעת הפקס/המייל עם המוקד הטלפוני)

המונח "מקדמת שכ"ל" מתייחס הן למקדמת מימוש הקבלה לסטודנט החדש או מקדמת שכר לימוד לסטודנט ותיק.
*  כללי הפסקת הלימודים חלים גם על עובדי האוניברסיטה העברית ובני משפחותיהם. תשלום מקדמת שכ"ל, שחוייבו בה, דינו כדין מקדמה רגילה באשר לחיובי שכ"ל בעת הפסקת לימודים.
**  כולל מלוא התשלומים הנלווים ולא פחות ממקדמת שכר הלימוד.

 הבהרות לחיובי שכר לימוד בגין הפסקת לימודים:

  1. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ו/או לא נבחן.
  2. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד גוררת ביטול אוטומטי של המלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה (מלגות הצטיינות, סיוע וכו'). לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי לאוניברסיטה.
  3. סטודנט שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ"סטודנט על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את לימודיו, והוא יחויב בשכר לימוד לפי נוהל הפסקת לימודים. המועד הקובע לגביו יהיה מועד החלטת הפקולטה על הפסקת הלימודים. 
  4. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, שיהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת  ההרחקה / פסילה, המאוחר מבין השניים.
  5. סטודנט שהגיש שתי תכניות לימודים בשתי פקולטות או לשני תארים ומבקש לבטל רישום של תכנית אחת בלבד, יציין במפורש בפנייתו איזה משתי התכניות ברצונו לבטל ויחויב לפי כללי הביטול על תכנית הלימודים שביטל.
  6. סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורטים בטבלאות לעיל.
  7. סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו לפני סיום סמסטר א', יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו, אולם לא פחות מגובה מקדמת מימוש שכר הלימוד/מימוש הקבלה ובתוספת התשלומים הנלווים (תקורה אבטחה ורווחה). סטודנט המפסיק לימודיו לאחר סיום סמסטר א' (30.01.15) ויש לו תכנית לימודים 50% ומעלה (כולל 50%), יחויב באופן יחסי לחלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% משכר לימוד מלא. במידה וחלקיות לימודיו נמוכה מ-50% יחויב על פי היקף החלקיות האישית ולא פחות ממקדמת המימוש ובנוסף התשלומים הנלווים.
  8. סטודנט המבטל את כל הקורסים שרשם בתכנית הלימודים ייחשב כמפסיק לימודים ויחויב במקדמת המימוש בתוספת תשלומים נלווים.
  9. סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסמסטריאלי בגין לימודי האנגלית והעברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.
  10. לבעלי פטור עובד/בן עובד תבוצע זקיפת הכנסה ע"פי הנהלים ומעדי ביטול הלימודים.

 תלמידי מחקר - הפסקת לימודים

תלמיד מחקר, המבקש להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על כך לרשות לתלמידי מחקר ולמדור לחשבונות סטודנטים. סטודנט, שיודיע על ביטול הרשמתו תוך חודש מיום הרשמתו ללימודים לא יחויב בשכר לימוד. ביטול בהמשך יחויב במלוא שכר הלימוד האישי, אולם לא יותר ממקדמת מימוש (25% משכ"ל מלא) בתוספת אבטחה ורווחה. 
תלמיד מחקר, המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקה, יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם להחלטה האקדמית בנוגע לחידוש לימודיו.
תלמיד מחקר, שיבקש לחדש לימודים לאחר שנים בהן התקדם מחקרו מבלי שהיה רשום, ולימודיו יחודשו בדיעבד לשנה קודמת רלבנטית, יהיה עליו להירשם דיעבד ולשלם שכר לימוד החל מאותה שנה. 

מידע אישי
שכר לימוד
חישוב שכר לימוד
הנחיות לתשלום
הפסקת לימודים
Gmail
תעודת סטודנט
שרותי רווחה
שאלות נפוצות
גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים