--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

7. בחינות וציונים

7.1 תנאים להשתתפות בבחינה

תלמידים רשאים להשתתף בבחינה, רק אם מילאו אחר כל התנאים המפורטים להלן:

א. הקורס רשום בתכנית הלימודים שלהם. לא תיבדק בחינתו של תלמיד שלא רשום לקורס

ב. מולאו כל הדרישות האקדמיות של הקורס עד למועד הבחינה, כולל חובת הנוכחות.

ג. הצגת כרטיס סטודנט עם תמונה או תעודה מזהה רשמית בעלת תמונה.

7.2 מועדי הבחינות, קביעת לוח הבחינות ופרסומו

7.2.1 בחינות סיום בקורסי בוגר ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב'),שנועד לתת מענה לאילוצים מסיבות אישיות או משיקולים אקדמיים (כגון, סמיכות בחינות). בקורסי מוסמך לא יתקיימו בחינות במועד נוסף.

7.2.2 בחינות יתקיימו במועדים שלא יפגעו במהלך התקין של הלימודים. לכן, אין לקיים בחינות סיום קורס בתקופת הלימודים וציוני כל הקורסים יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת.

7.2.3 המועד הרגיל של בחינה יתקיים סמוך לסיום הקורס. המועד הרגיל של קורס שהסתיים בסמסטר הראשון יתקיים בחופשת הסמסטר (4 שבועות), ושל קורס שהסתיים בסמסטר השני, במשך ארבעת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ.

7.2.4 המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים בסמסטר הראשון יתקיים בתקופת בחינות בת שבועיים במהלך חופשת הפסח. המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים בסמסטר השני יתקיים בתקופת בחינות בת שבועיים שתתחיל שבוע לאחר תום תקופת המועדים הרגילים בקיץ.

7.2.5 כל המועדים המיוחדים של שנת הלימודים יתקיימו במשך שבועיים שיסתיימו בערב יום כיפור (ח' בתשרי).

7.2.6 ככלל, ייבחן התלמיד במועד הרגיל (מועד א') בכל הקורסים להם הוא רשום באותה שנה. תלמיד שלא ניגש למועד הרגיל לא יהיה זכאי למועד מיוחד אלא אם ההיעדרות היתה בשל מילואים או לידה.

7.2.7 כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ועל פי נהלי הפקולטה. כאשר נבחן תלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון הוא הקובע. בכפוף לנוהלי הפקולטה, תלמיד שנרשם למועד נוסף (מועד ב') ולא ביטל הרשמתו לבחינה עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ייחשב הדבר כאילו השתתף בבחינה והגיש מחברת ריקה.

חשוב לדעת:

- הפקולטה, החוג או מורה הקורס רשאים שלא לאפשר לתלמיד להיבחן במועד הנוסף אם לא נרשם לבחינה על פי נהלי אותה פקולטה.

- תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד הרגיל ותכנן או ניגש רק למועד הנוסף, יעשה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד באותה שנה גם אם נמנע ממנו להיבחן במועד הנוסף או אם נכשל בו (למעט במקרה של מילואים או לידה). אם מדובר בקורס חובה, יהיה עליו לרשום אותו בשנית בשנה בה יוצע הקורס שוב.

- אין מחויבות או גם יכולת להבטיח מרווח כזה או אחר בין הבחינות בקורסי בחירה או חובת בחירה, ותיתכן אף חפיפה בלוח הבחינות האישי. המועד הנוסף נועד לספק פתרון לבעיה זו. לכן, אין לפנות בבקשה למועד מיוחד בנימוק של צפיפות בלוח הבחינות האישי.

7.2.8 לוח הבחינות ייקבע מראש ויפורסם לידיעת התלמידים לקראת תקופת הרישום לקורסים.

7.2.8.1 לוח בחינות אישי – לוח הבחינות האישי של התלמיד יוצג ב"אתר מידע אישי" באינטרנט.

7.2.8.2מועד בחינה בקורס – יוצג כחלק מפרטי הקורס במסגרת השנתון האוניברסיטאי באתר האינטרנט.

7.3 שאלוני הבחינות

7.3.1 שאלוני הבחינה במועדים הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מורה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי יפנה בבקשה אל ועדת ההוראה של הפקולטה.

7.3.2 שאלון הבחינה יהיה זהה עבור כל הקבוצות של הקורס. אם השוני בין הקבוצות מחייב הכנת שאלוני בחינה שונים, יפוצל הקורס מלכתחילה לקורסים שונים.

7.3.3 משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה יצוין בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות שווה.

7.4 מועד בחינה מיוחד

7.4.1 הזכאות למועד מיוחד מותנית בכך שהתלמיד ניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף), למעט במקרה של מילואים או לידה.

7.4.2 זכאי למועד מיוחד:

(א) תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בגלל שירות מילואים פעיל ביום הבחינה, או בגלל ששירת במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

(א.1.) תלמיד ששירת במילואים במשך 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה רשום לקורס.

(ב) תלמיד או תלמידה שלא נבחנו במועד הרגיל או במועד הנוסף בשל אירוע מזכה כמפורט בסעיף 1.11.3 או כי הבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה להם על פי אותו סעיף.

(ב.1) בן זוג של תלמידה שילדה שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף כי הבחינה נערכה שלושה שבועות מיום הלידה.

(ג) תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בבחינה שהחלה מהשעה 12:00 ואילך ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי).

(ד) תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה (כשהדבר נדרש על פי התקנון; ראה סעיף 7.5.14) או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ- 48 שעות לפני המועד הנוסף.

(ה) תלמיד שנקבעו לו, הן במועד הרגיל והן במועד הנוסף, שתי בחינות מסכמות בקורסי חובה כך שהאחת התחילה פחות מ- 20 שעות אחרי תחילתה של האחרת, ובתנאי שניגש לאחת הבחינות בכל אחד מהמועדים ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.

(ו) תלמיד שקיבל אישור לכך מועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס, בעקבות אירוע בלתי צפוי שמנע ממנו לגשת לבחינה.

7.4.3 בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת להסמיך את הפקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.

7.4.4 בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס. החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.

7.4.5 תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.

7.4.6 הציון הקובע- בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

7.5 ניהול הבחינה

7.5.1 על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

7.5.2 תעודת סטודנט בעלת תמונה או תעודה מזהה רשמית עם תמונה תיבדק במהלך הבחינה.

7.5.3 תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-30 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

7.5.4 תלמיד ישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

7.5.5 אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד). כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.

7.5.6 חומר עזר מותר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון הבחינה. כאשר מדובר בפרסומים, השימוש בהם יותר רק בתנאי שאין בהם כל רישומים, פתקים וכיו"ב.

7.5.7 תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה, שלא על מנת לחזור, מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים. יהיה עליו להחזיר למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה והוא ייחשב כמי שהשתתף בבחינה.

7.5.8 היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן אחר תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח/ה. עם זאת, סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים גם אם המצב באולם הבחינה לא מאפשר את יציאתם של האחרים.

7.5.9 אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.

7.5.10 יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צדו השני של הדף, שכותרתו "טיוטה".

7.5.11 אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.

7.5.12 במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, יגיש המשגיח תלונה לוועדת משמעת (תקנון המשמעת מתפרסם בשנתוני הפקולטות ובאינטרנט). בכל מקרה, משגיח אינו רשאי להפסיק את כתיבת הבחינה ע"י התלמיד.

7.5.13 עם סיום הבחינה, יש למסור למשגיח את המחברת (ובכלל זה את שאלון הבחינה אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.

7.5.14 זמינות המורה בזמן הבחינה– מורה הקורס אחראי לניהול הבחינה. הוא יעבור בין האולמות במהלך הבחינה כדי להבטיח את ניהולה התקין ויהיה זמין להבהרת שאלות התלמידים ולמענה על בעיות במידה שיתעוררו. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום. חובות אלו אינן חלות על בחינות בהן בוחר כל תלמיד את מועד הבחינה המתאים לו (כגון, בחינות במחשב). אם עד מועד סיום הבחינה, מורה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לסמן את מחברת הבחינה ב- "לא לבדיקה". הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה זכאי אז למועד מיוחד (ראה סעיף 7.4.2 ד').

במקרה של הפרה חמורה של ההוראות, המורה או נציגו רשאים אף להפסיק את כתיבתה של בחינה על ידי תלמיד ובלבד שהדבר נחוץ למניעת הפרעה לנבחנים האחרים. במקרה כזה יגיש המורה תלונה לוועדת המשמעת.

7.5.15 משך הבחינה- משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. הדיקן רשאי לתת אישור חד-פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות תפוצל לשני שאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה. הבחינה לתלמידים שאינם דוברי עברית ולתלמידים לקויי למידה, תוארך כמפורט בסעיפים הבאים.

7.6 התאמות מיוחדות:

7.6.1 תלמיד המתקשה בשפה העברית כמפורט בסעיף 1.11.1 יכתוב את הבחינות בעברית, אולם יקבל הארכת זמן לבחינה בהיקף של 15 דקות לכל שעת בחינה. כמו כן, הוא יורשה להשתמש במילונים ויקבל עזרה מיוחדת מהמורה להבנת השאלונים.

הפקולטות יוכלו לקבוע סידורים נוספים כדי להקל על תלמידים המתקשים בשפה העברית, תוך שימת לב למניעת אפליה בין תלמידים המקבלים תוספת זמן ואלה שאינם מקבלים תוספת זמן.

7.6.2 תלמיד הזכאי להתאמות בשל לקויי למידה כמפורט בסעיף 1.11.2 יעביר, אם ירצה בכך, את אישור הזכאות למזכירות ההוראה בפקולטה נותנת הבחינה ויציג במידת הצורך את האישור למורה הקורס או למשגיח בזמן הבחינה, וזאת על מנת שיוכל לקבל את ההתאמות שנקבעו לו.

7.6.3 תלמידה בהריון זכאית להארכת זמן הבחינה בהיקף של 25% ממשך הבחינה.

7.7 בדיקת הבחינות

7.7.1 מזכירות החוג תעביר את מחברות הבחינה למורה בתוך 24 שעות מקיום הבחינה.

7.7.2 מחברות הבחינה יועברו לבדיקה בעילום שם. הדיקן רשאי לפטור מתקנה זו בחינות מסוימות, כשהנסיבות מצדיקות זאת.

7.7.3 משך בדיקת בחינות – המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 10 ימים ממועד הבחינה. ככלל, הציונים יפורסמו יום עבודה אחד לאחר מסירתם על ידי המורה. במקרים מיוחדים, רשאי הדיקן לאשר הארכת משך הבדיקה של בחינה מסוימת. אישור ההארכה מותנה בכך שעוד לפני תום עשרת ימי הבדיקה, תינתן על כך הודעה לתלמידים ושהציון יימסר במועד שלא יפגע באפשרות התלמידים להמשיך בלימודים, לערער על הציון, לקבל תשובה על ערעור לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הבא של הבחינה ולכלול את הציון בקורס בממוצע לצורך קביעת הצטיינות או קבלת פרס הצטיינות.

7.7.4 מעקב אחר מסירת ציונים– מזכירויות ההוראה ידווחו למערכת הממוחשבת את מועד הבחינה, מספר הנבחנים ומועד החזרת הציונים.

7.7.5 איחור במתן ציונים– מזכירות ההוראה של הפקולטה ו/או מזכירות בית הספר תדווח ליו"ר ועדת הוראה על מורים שלא העבירו את הציונים במועד. יו"ר ועדת הוראה, לפי שיקול דעתו, יעביר את המידע לדיקן וליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים להמשך טיפול. עיכוב חריג ובלתי מוצדק ייחשב כעבירת משמעת ויובא לדין בבית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי.

7.7.6 מתן ציון במקרה של ניגוד עניינים - במקרים המיוחדים (ראה סעיף 4.2.1.1) בהם מורה אמור לקבוע ציון על בחינה או עבודה לתלמיד שהוא בן משפחתו בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים, יפנה המורה לסגן הדיקן להוראה או ליו"ר ועדת הוראה אשר, לפי שיקולו, ימסור את העבודה או הבחינה לבדיקה ע"י מורה אחר או ע"י מורה נוסף או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית לו על מנת למנוע את ניגוד העניינים.

7.8 פרסום ציונים

ציוני התלמידים יפורסמו באמצעים הבאים:

· בדף "מידע אישי לתלמיד" באתר האוניברסיטה באינטרנט (www.huji.ac.il), במסך "קורסים וציונים".

· צג הטלפון הנייד, לתלמידים ששלמו דמי רווחה ומסרו את מספר הטלפון הנייד.

· דואר אלקטרוני.

אין לפרסם ציונים על לוחות מודעות או באתר אינטרנט, בין באתר הקורס או באתר של הוראה מתוקשבת.

לא יתפרסמו ציוניהם של תלמידים החייבים שכר לימוד.

7.9 סולם הציונים:

בפקולטות:

מדעי הטבע, חקלאות,

מדעי החברה

בפקולטות:

מדעי הרוח, מינהל עסקים, עבודה סוציאלית, משפטים ,רוקחות , ריפוי בעיסוק ,סיעוד , מדעי הרפואה

בפקולטות:

רפואה ;

רפואת שיניים;

מעולה

95 – 100

95 - 100

100-95

טוב מאוד

85 – 94

85 - 94

94-85

טוב

75 – 84

75 - 84

84-75

כמעט טוב

65 – 74

65 - 74

74-65

מספיק

55 – 64

60 - 64

נכשל

0 – 54

0 - 59

64-0

7.10 ערעורים על ציוני בחינות

7.10.1 תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ (ראה נוהל בחינות בע"פ בסעיף 7.12).

7.10.2 תלמידים השוקלים הגשת ערעור חייבים לראות את מחברת/טופס הבחינה לאחר מתן ציונים וכן לקבל מהמורה הסבר (הערות בגוף הבחינה דינן כדין הסבר).

7.10.2.1 מעמדו של עותק סרוק של בחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.10.3. ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

7.10.4 בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.

7.10.5 הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

7.10.6 הפקולטה (ביה"ס) רשאית להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה על הערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

7.10.7 תשובתו של המורה היא סופית.

7.11 שמירת בחינות והחזרתן

7.11.1 קבלת מחברות בחינה- תלמיד רשאי לעיין במחברת/טופס הבחינה מייד עם פרסום הציונים, ולקבל את מחברת/טופס הבחינה. לאחר 3 חודשים מהמועד שנקבע לערעורים, ניתן להשמיד את מחברות/טפסי הבחינה.

7.11.1.2 מעמדו של עותק סרוק של הבחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.11.2 אבדן בחינה– אם מחברת הבחינה אבדה סופית, בטרם נבדקה, יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. להיבחן בבחינה חוזרת.

ב. לקבל ציון "עובר" (ציון מילולי).

ג. לקבל ציון על סמך ממוצע ציוניו החלקיים באותו קורס, אם היו כאלה, ובתנאי שהמורה וועדת ההוראה הסכימו לכך.

7.11.3 אבדן בחינה לאחר שנבדקה ודווח ציון - יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. השארת הציון בבחינה על כנו.

ב. בחינה במועד נוסף.

7.12 בחינות בעל פה- יתקיימו בנוכחות לפחות שני בוחנים מהסגל האקדמי.

7.13 בחינות בית– מטופלות לא כבחינות אלא כמטלות בכתב (ראו פרק 8).

7.14 בחינות ביניים – בבחינת ביניים שמשקלה 25% ומעלה מהציון הסופי בקורס יתקיים מועד נוסף. פקולטה רשאית לקבוע שמועד נוסף זה נועד אך ורק לתלמידים שנבצר מהם להיבחן במועד הרגיל.

7.14.1 מועד נוסף בבחינת ביניים שמשקלה עד 25% מהציון הסופי יאושר לתלמידים שלא נבחנו בבחינה זו מטעמים המצדיקים מתן אישור להיבחן במועד מיוחד, כמפורט בסעיף 7.4.


גירסת הדפסה
 
    23.10.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים