מוסמך בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע מידע כללי

אתר ה פקולטה

1. ל לימודי מוסמך יתקבלו סטודנטים בעלי תואר בוגר במדעי הטבע (B.Sc) בציון כללי "טוב" (80) לפחות. ציון זה מהווה תנאי מינימום, אך עמידה בו אינה מקנה זכות לקבלה. קבלה ללימודי המוסמך טעונה אישור חוג הלימודים אליו התלמיד מבקש להתקבל. יובאו בחשבון מספר המקומות במעבדות, מספר המורים היכולים להדריך בביצוע עבודות גמר והאפשרות לבצע עבודת גמר. בדיון במועמדות יילקח בחשבון הרכב הציונים בקורסים בעלי חשיבות להמשך הלימודים ולא רק הציון הכללי ל תואר בוגר .

לתלמידים שאינם בעלי BSc. ייקבע היקף השלמות מינימלי של 40 נ"ז שמתוכן 8-10 נ"ז במתמטיקה וסטטיסטיקה. לחוג יש את הרשות להגדיל את היקף ההשלמות אך לא להפחיתו, למעט במקרים שהסטודנט מציג קורסים רלוונטים שניתן לקזזם ממכסת 40 ה נ"ז . קיזוז זה ידרוש את אישור וועדת ההוראה של ה פקולטה

2. פטור מלימודי "אנגלית" ברמה אוניברסיטאית: בחינה פסיכומטרית או מבחני אמי"ר או לימודים במסגרת אוניברסיטאית. בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאיים ובוגרי מוסדות להכשרת מורים נדרשים להציג את האישור על רמת הפטור האוניברסיטאי באנגלית למדור רישום וקבלה במנהל תלמידים, הר-הצופים.

 

לחוברת המידע בנושא לימודים לתואר שני: 

PDF icon Faculty of Science School of MSc Studies.pdf