פנייה לועדת ערעורים

 

מועמד המבקש לערער על דחייתו יוכל לבקש דיון חוזר. דיון חוזר יתקיים רק לאחר פנייה בכתב של המועמד ובתנאי שיימצא כי נוסף בה מידע רלוונטי וחדש שלא נלקח בחשבון בעת הדיון הראשון בבקשה. יש לצרף אישור לכל טיעון שמוצג בבקשה. הוועדה דנה רק במועמדים שהגישו טופס הרשמה. את הפניה לוועדה ואת המסמכים המלווים ניתן לשלוח במייל או להעלות במצורף לטופס ההרשמה המקוון.

ועדת הערעורים היא הגוף הסוברני הבכיר ביותר לדיון בקבלה ולפיכך החלטת הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

ערוצים נוספים לקבלה באמצעות ועדה:

1. הוכחת קבלה לאוניברסיטה מובחרת.
2. העדפה מתקנת - ראויים לקידום.

פרטים בקישור.