תהליך הרישום

מידע כללי ומסמכים נדרשים
בחירת עדיפויות
הודעת קבלה רשמית
 

מידע כללי

ניתן להירשם לאוניברסיטה ברישום מקוון (Online), בצירוף תשלום (דולרי) בכרטיס אשראי, או על-ידי קבלת  ערכת ההרשמה ממשרדנו ותשלום בבנק הדואר באמצעות שובר.
הנחיות לרישום מקוון: עליכם ליצור חשבון באתר ולאחר קבלת מייל עם פרטי החשבון תוכלו להתחבר למערכת. עליכם לבחור באופציה של Overseas Applicants Unit והתכנית תהיה: Overseas Students Degree Application 2016-2017. משם תוכלו להמשיך להרשמה באתר הייעודי. מועמדים ל תואר מוסמך באחת הפקולטות המופיעות באתר ההרשמה, יצטרכו למלא טופס נוסף גם ל פקולטה .

לטופס ההרשמה יש לצרף אישור על תשלום דמי רישום , צילום תעודת זהות או דרכון, קורות חיים ומסמכים על לימודים קודמים. בשלב השני נדרש המועמד להציג למשרדנו מסמכים רשמיים. מסמכים רשמיים הם מסמכים מקוריים מן המוסד המנפיק או צילום מאושר נוטריונית. תעודות שנשלחו בסריקה אינן מהוות מסמך רשמי אך יכולות לשמש לתחילת הליך ההרשמה.  ניתן לאשר תעודות על ידי הבאת המקור למשרדנו בצירוף צילום ואנו נאשר את הצילום ונחזיר את המקור.

כל התכתובת נשלחת אל הכתובת הקבועה כפי שמולאה בטופס ההרשמה בחלק הראשון. כדי למנוע קשיים בהליך ההרשמה, נא להודיע לנו מיד על כל שינוי בכתובת.

אנו מטפלים בבקשות רק לאחר קבלת כל המסמכים המפורטים בטופס. יחד עם זאת, אם יש חשש לאיחור במועד ההרשמה בגלל חוסר במסמך מסויים, יש להגיש את הטופס בזמן ולציין במפורש מה חסר ומתי יוגש המסמך החסר.

מועמדים אשר נדחו מהלימודים מאחר ולא הגיעו לרמה הנדרשת בעברית ו/או אנגלית, יוכלו לחדש את הרשמתם בשנה העוקבת ללא צורך בתשלום דמי רישום מחודשים.

מידע למועמדים בינלאומיים בנושא ויזה ואישורי שהייה ניתן למצוא באתר המשרד הבינלאומי.

בחירת עדיפויות

מועמדים ל תואר בוגר זכאים לציין עד חמישה חוגים מבוקשים בטופס ההרשמה, על פי סדר עדיפויות. סדר העדיפויות הוא גורם חשוב בתהליך הקבלה. אם יתקבלו לעדיפות גבוהה, העדיפויות הנמוכות יוקפאו ולא יטופלו. עם זאת, יוכל המועמד לקבל מידע לגבי אפשרות עמידתו בתנאי הקבלה לחוגים המוקפאים, במידה וירצה לשנות את סדר העדיפויות. אם יהיו ברשימת המתנה לעדיפות גבוהה, יטופלו העדיפויות הנמוכות אך אם בעתיד יתקבלו לעדיפות הגבוהה, יבוטלו הקבלות של העדיפויות הנמוכות. אם העדיפות הגבוהה נלמדת גם במסלול דו-חוגי, תיבדק עדיפות נוספת המתאפשרת במסלול זה.

מועמדים למדעי הרוח וחברה חייבים לציין לפחות שני חוגים המתאימים למסלול הדו-חוגי.

מועמדים ל תואר מוסמך זכאים לציין עד שתי עדיפויות בטופס ההרשמה. אנו מטפלים בשתי עדיפויות בו זמנית. במידה ולאחר קבלת התשובה ירצה המועמד לשנות או להוסיף עדיפות, יוכל לעשות זאת אם ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה.

מועמדים הזקוקים לעזרה במילוי העדיפויות יפנו אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל.

כל שינוי בהרשמה (הוספת חוג חדש או שינוי בסדר העדיפויות) חייב להיעשות בכתב באמצעות טופס מיוחד במשרד או על ידי שליחת הודעת דוא"ל. ניתן להירשם לחוג או לשנות את מיקומו בסדר העדיפויות רק  כאשר ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה. שינוי ראשון ייעשה ללא תשלום וכל שינוי נוסף כרוך בתשלום בסך 45 ₪.

הודעת קבלה רשמית

רק מכתב רשמי שניתן על-ידי המדור לקבלת תלמידים מחו"ל מעיד על קבלה ללימודים באוניברסיטה העברית.

במשך תהליך ההרשמה נמסר למועמדים מידע על סיכויי הקבלה שלהם. בשום מקרה לא ניתן להתייחס למידע בלתי רשמי זה כאל הודעת קבלה מחייבת.

ניתן לבדוק פרטים על מצב ההרשמה ולקבל את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באתר האינטרנט. לשם גישה למידע, יש צורך בקוד אישי בן 5 ספרות. קוד זה נשלח עם הודעת אישור ההרשמה.

חלק מהמועמדים מקבלים מכתבי קבלה על-תנאי. הקבלה עשוייה להיות בתנאי שיושלמו לימודים כנדרש, בתנאי הצלחה בבחינות ידע בעברית ו/או באנגלית או הצגת מסמכים רשמיים. תלמידים יוכלו להירשם לקורסים רק לאחר שמילאו את כל התנאים המפורטים במכתבם וקיבלו על כך אישור בכתב.

מכתבי הקבלה תקפים רק לשנה האקדמית המצויינת בהם. בדרך כלל לא ניתן להתקבל ולשמור מקום שנה מראש. על המועמדים להירשם בכל שנה מחדש ולבדוק את עמידתם בתנאי הקבלה העדכניים.
יוצאי דופן הם עולים חדשים המועמדים לתואר שני. במקרה ועל המועמד לדחות את לימודיו בשל סידורי עליה, יוכל המועמד לחדש את קבלתו בשנה העוקבת, ברוב החוגים, ללא צורך בתשלום נוסף. כמו כן, מועמדים אשר נאלצים לדחות את לימודיהם מאחר ולא הצליחו להגיע לרמה הדרושה בעברית ו/או אנגלית, יוכלו לחדש את הרשמתם בשנה העוקבת ללא צורך בתשלום נוסף.