תהליך הרשמה ללימודי הוראה

סדרי הרשמה ללימודי הוראה: 

שלב 1 - ברמה אוניברסיטאית: מועמדים שלמדו או לומדים לתואר בארץ מתבקשים להירשם באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית.  יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

שלב 2 - ברמת בית הספר לחינוך: על המועמדים להשלים את הליך ההרשמה באתר בית הספר לחינוך באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

שלב 3 - המועמדים שנתוניהם עומדים בתנאי הקבלה יוזמנו לראיון היכרות, שמטרתו העיקרית היכורת אישית, תיאום ציפיות והכוונה ראשונית שתסייע לרישום לקורסים ולמסלול הרלוונטי. לאחר השלמת תהליך הרישום ולאחר קיום הראיון יקבלו המועמדים הודעה על קבלתם הסופית ללימודים.

 

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל, צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5881607  במקביל עליהם להירשם למחלקה ללימודי הוראה באתר בית הספר לחינוך.

 

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

 

מועמדים הנרשמים ללימודי הוראה ומעוניינים לבצע הרשמה גם ללימודי   תואר מוסמך   באוניברסיטה העברית לש נה"ל  תשע"ט, בכדי לא לשלם תוספת תשלום, יש לבצע בעת ההרשמה ללימודי הוראה רישום גם ללימודי  תואר מוסמך .