המצאת מסמכים

מסמך (תעודה או אישור) יוכר על ידי האוניברסיטה בתנאי שהינו "מסמך קביל".

מסמך קביל - מסמך מקורי או תצלום שלו, שאושר במדור רישום וקבלה או במוסד שהנפיקו - למשל: משרד החינוך במקרה של תעודת בגרות, מוסדות אקדמיים - במקרה של לימודים אקדמיים.

כל מסמך המצורף לטופס ההרשמה, צריך לשאת את השם המלא (פרטי ומשפחה) ואת מספר הזהות.
אם פרטים אלה אינם זהים לאלה המצוינים בטופס ההרשמה, יש למסור אישור מרשות מוסמכת על השינוי.
על מסמך המורכב מדפים יחידים יש לציין את פרטי הזיהוי המלאים על כל דף בנפרד וכן את אישור המוסד המנפיק.

• ניתן להציג אישור נוטריוני על תעודות ואישורים. שימו לב, חתימת עו"ד אינה מספיקה.
• מסמך שאינו עומד בכל הדרישות שצוינו לעיל, לא יובא לדיון.

 

אישור מסמכים במדור רישום וקבלה

מועמדים המבקשים לאשר מסמכים יוכלו לעשות זאת באחת הדרכים הבאות:

1. לשלוח למדור רישום וקבלה, בדואר רשום, את המסמך המקורי בצירוף צילום שלו. לאחר האישור יוחזר המסמך המקורי. מסמך מקורי, שיישלח ללא צילום, לא יוחזר.

2. להציג אישית את המסמך המקורי ואת תצלומו במדור רישום וקבלה. התצלום יאושר ללא תשלום, והמסמך המקורי יוחזר במקום.

3. המועמדים הנרשמים לתארים מתקדמים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה אליה נרשמו בלבד.

 

מהימנות מסמכים

האוניברסיטה העברית שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל נתון, מסמך או הצהרה שמסרו המועמדים, ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב לאוניברסיטה, לרשויותיה, למוריה או לעובדיה, ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע הם עבירת משמעת.

סטודנטים או מועמדים, שיימצאו אשמים בעבירת משמעת, צפויים לעונש אחד או יותר מן העונשים המנויים בתקנון המשמעת של תלמידי האוניברסיטה, עד כדי הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה. מסירת מידע כוזב לאוניברסיטה מהווה עבירה פלילית, הגוררת בעקבותיה הגשת תלונה במשטרה.