7. בחינות וציונים - נה"ל תש"ף

7. בחינות וציונים - נה"ל תש"ף

7.1  תנאים להשתתפות בבחינה

תלמידים רשאים להשתתף בבחינה, רק אם מילאו אחר כל התנאים המפורטים להלן:

א.  הקורס רשום בתכנית הלימודים שלהם. לא תיבדק בחינתו של תלמיד שלא רשום לקורס

ב.  מולאו כל הדרישות האקדמיות של הקורס עד למועד הבחינה, כולל חובת הנוכחות.

ג.  הצגת כרטיס סטודנט עם תמונה או תעודה מזהה רשמית בעלת תמונה.

7.2 מועדי הבחינות, קביעת לוח הבחינות ופרסומו

7.2.1  בחינות סיום בקורסי בוגר ומוסמך ייערכו בשני מועדים: מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב'),שנועד לתת מענה לאילוצים מסיבות אישיות או משיקולים אקדמיים (כגון, סמיכות בחינות). התלמיד רשאי לגשת לשני המועדים ללא קשר לרמת הישגיו בבחינה הקודמת.

7.2.2  בחינות יתקיימו במועדים שלא יפגעו במהלך התקין של הלימודים. במקרים מיוחדים ניתן לקיים את המועד הנוסף (מועד ב') של בחינות סמסטר א' עד תום תקופת השינויים של סמסטר ב'. ציוני כל הקורסים יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודים העוקבת.

7.2.3/4 המועד הרגיל והנוסף של הבחינה יתקיימו סמוך לסיום הקורס. המועד הרגיל והנוסף של קורס שהסתיים ב סמסטר א' יתקיימו בחופשת ה סמסטר (בת 6-7 שבועות), ושל קורס שהסתיים ב סמסטר ב', במשך ארבעת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ. המועד הנוסף של בחינה בקורס שהסתיים ב סמסטר השני יתקיים בתקופת בחינות של עד 3 שבועות מתום תקופת המועדים הרגילים בקיץ.

7.2.5  כל המועדים המיוחדים של שנת הלימודים יתקיימו במהלך השנה או בקיץ כל עוד הם אינם חופפים למועדים האחרים, לא מפריעים למהלך הקיום התקין של הלימודים, והציונים ייקלטו לפני תחילת ש נה"ל העוקבת.

7.2.6  ככלל, ייגש התלמיד לבחינות במועד הרגיל (מועד א') בכל הקורסים להם הוא רשום באותה שנה. תלמיד שלא ניגש למועד הרגיל לא יהיה זכאי למועד מיוחד  על פי סעיפים 7.4.1 ג' ו- ו'.

7.2.7 כל תלמיד רשאי לגשת למועד הנוסף (מועד ב') ובתנאי שנרשם לבחינה לפחות 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ועל פי נהלי ה פקולטה . במקרים בהם פורסם ציון המועד הרגיל מאוחר יותר ולא פחות משני ימי עבודה לפני המועד הנוסף, יוכל התלמיד להירשם או לבטל הרשמתו בעזרת המזכירות.  כאשר נבחן תלמיד בשנית בקורס, הציון האחרון הוא הקובע. בכפוף לנוהלי ה פקולטה , תלמיד שנרשם למועד נוסף (מועד ב') ולא ביטל הרשמתו לבחינה עד 3 ימי עבודה לפני הבחינה, ייחשב הדבר כאילו השתתף בבחינה והגיש מחברת ריקה.

חשוב לדעת:

 • ה פקולטה , החוג או מורה הקורס רשאים שלא לאפשר לתלמיד להיבחן במועד הנוסף אם לא נרשם לבחינה על פי נהלי אותה פקולטה .
 • תלמיד שבחר שלא להיבחן במועד הרגיל ותכנן או ניגש רק למועד הנוסף, יעשה זאת על אחריותו והוא לא יוכל להיבחן במועד מיוחד אם נכשל במועד הנוסף או אם נבצר ממנו להיבחן במועד הנוסף בעקבות נסיבות המתוארות בסעיפים 7.4.1 ג' ו- ו'. אם מדובר בקורס חובה, יהיה עליו לרשום אותו בשנית בשנה בה יוצע הקורס שוב.
 • אין מחויבות או גם יכולת להבטיח מרווח כזה או אחר בין הבחינות בקורסי בחירה או חובת בחירה, ותיתכן אף חפיפה בלוח הבחינות האישי. המועד הנוסף נועד לספק פתרון לבעיה זו. לכן, אין לפנות בבקשה למועד מיוחד בנימוק של צפיפות בלוח הבחינות האישי, למעט על פי סעיף 7.4.1 ו'.

7.2.8 לוח הבחינות ייקבע מראש ויפורסם לידיעת התלמידים לקראת תקופת הרישום לקורסים.

7.2.8.1 לוח בחינות אישי – לוח הבחינות האישי של התלמיד יוצג ב"אתר מידע אישי "  באינטרנט.

7.2.8.2מועד בחינה בקורס – יוצג כחלק מפרטי הקורס במסגרת השנתון האוניברסיטאי באתר האינטרנט.

7.3  שאלוני הבחינות

7.3.1  שאלוני הבחינה במועדים הרגיל ובמועד הנוסף יהיו באותה רמת קושי ושווי מתכונת. מורה הקורס/ מרכז הקורס המבקש לחרוג מכלל זה על פי שיקול דעתו האקדמי יפנה בבקשה אל ועדת ההוראה של ה פקולטה .

7.3.2 שאלון הבחינה יהיה זהה עבור כל הקבוצות של הקורס. אם השוני בין הקבוצות מחייב הכנת שאלוני בחינה שונים, יפוצל הקורס מלכתחילה לקורסים שונים.

7.3.3 משקלו היחסי של כל פרק או שאלה בבחינה יצוין בטופס הבחינה. אם לא נקבע המשקל, יהיה משקלן של כל השאלות שווה.

7.4 מועד בחינה מיוחד

7.4.1 המועדים המיוחדים מיועדים לתלמידים שנבצר מהם לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף של הבחינה בשל הנסיבות א'-ו' או שנפגעו על פי סעיף ז' להלן:

7.4.2 נסיבות המזכות במועד מיוחד:

 1. שירות מילואים פעיל  - ביום הבחינה; שירות במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות; או שירות מילואים במשך יותר מ- 9 ימים רצופים או יותר מ- 20 ימים במצטבר במהלך ה סמסטר בו היה התלמיד רשום לקורס, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.

  סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך 9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים כמהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:
  א- שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
  ב- שירות מילואים רצוף של 6-4 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
  ג- שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להיבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשירות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.
   
 2. הורות חדשה - אירוע מזכה (כמפורט בסעיף 1.12.3) בסמוך ליום הבחינה; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה לתלמיד/ה על פי אותו סעיף; או כשבחינה של בן זוג של יולדת נערכה שלושה שבועות מיום האירוע המזכה, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.
 3. צום - בחינה ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי).
 4. אבל - בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.
 5. אשפוזבחינה שהתקיימה בתקופת האשפוז של התלמיד או של ילדו/תו עד גיל 18 בבית-חולים או ביומיים שלאחר שחרורו (של התלמיד או ילדו/תו), ובתנאי שהמציא על כך אישורים רפואיים.
 6. חפיפת בחינותכאשר שני המועדים של אחד מקורסי החובה חופפים (פחות מ- 24 שעות מתחילת הבחינה) עם קורס חובה אחר כלשהו, ובתנאי שניגש לאחד המועדים בכל אחד מהקורסים ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.
 7. התנהלות שלא על פי התקנון - תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה (כשהדבר נדרש על פי התקנון; ראה סעיף 7.5.14) או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ- 48 שעות לפני המועד הנוסף.
 8. אישור מועדת ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס – בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

7.4.3  בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת רשאית ועדת ההוראה של ה פקולטה הנותנת להסמיך את ה פקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.

7.4.4  בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לוועדת ההוראה של ה פקולטה הנותנת את הקורס וזאת לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס.  החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.

7.4.5  תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך  מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יוטל עליו קנס כספי בסך 200 ש"ח. 

7.4.6  הציון הקובע- בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון  הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.

7.5  ניהול הבחינה

7.5.1  על התלמיד להיות בכניסה לאולם הבחינות 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

7.5.2   תעודת סטודנט בעלת תמונה או תעודה מזהה רשמית עם תמונה תיבדק במהלך הבחינה.

7.5.3  תלמיד המאחר לבחינה למעלה מ-30 דקות, לא יורשה להיבחן בה.

7.5.4  תלמיד ישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר תלמיד ממקומו למקום אחר בכל עת.

7.5.5   אין להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כמו כן, אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים (כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים). כל החפצים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.

7.5.6  חומר עזר מותר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון הבחינה. כאשר מדובר בפרסומים, השימוש בהם יותר רק בתנאי שאין בהם כל רישומים, פתקים וכיו"ב.

7.5.7  תלמיד לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה, שלא על מנת לחזור, מסיבה כלשהי, אלא כעבור 30 דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים. יהיה עליו להחזיר אז למשגיחים את השאלון ואת מחברת הבחינה והוא ייחשב כמי שהשתתף בבחינה.

7.5.8   היציאה לשירותים אסורה בחצי השעה הראשונה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. היציאה לשירותים בזמן אחר תותר בהתאם לאפשרות באולם ובליווי משגיח/ה. עם זאת, סטודנטית בהריון זכאית לצאת לשירותים גם אם המצב באולם הבחינה לא מאפשר את יציאתם של האחרים.

7.5.9 אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר כלשהו זה לזה.

7.5.10 יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה תיכתב רק על צדו השני של הדף, שכותרתו "טיוטה".

7.5.11 אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה ואסור להוסיף דפים למחברת הבחינה.

7.5.12 במקרה של הפרת ההוראות והתקנות, יגיש המשגיח תלונה לוועדת משמעת (תקנון המשמעת מתפרסם בשנתוני הפקולטות ובאינטרנט). בכל מקרה, משגיח אינו רשאי להפסיק את כתיבת הבחינה ע"י התלמיד.

7.5.13 עם סיום הבחינה, יש למסור למשגיח את המחברת (ובכלל זה את שאלון הבחינה אם יידרש) ולעזוב בשקט את אולם הבחינה.

7.5.14  זמינות המורה בזמן הבחינה– מורה הקורס אחראי לניהול הבחינה. הוא יעבור בין האולמות במהלך הבחינה כדי להבטיח את ניהולה התקין ויהיה זמין להבהרת נוסח השאלות לתלמידים ולמענה על בעיות במידה שיתעוררו. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום. חובות אלו אינן חלות על בחינות בהן בוחר כל תלמיד את מועד הבחינה המתאים לו (כגון, בחינות במחשב). אם עד מועד סיום הבחינה, מורה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לסמן את מחברת הבחינה ב- "לא לבדיקה". הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה זכאי אז למועד מיוחד (ראה סעיף 7.4.2 ד').

במקרה של הפרה חמורה של ההוראות, המורה או נציגו רשאים אף להפסיק את כתיבתה של בחינה על ידי תלמיד ובלבד שהדבר נחוץ למניעת הפרעה לנבחנים האחרים. במקרה כזה יגיש המורה תלונה לוועדת המשמעת.

7.5.15 משך הבחינה- משך הזמן המוקצב לבחינה יצוין על גבי שאלון הבחינה ולא יעלה על 3 שעות. הדיקן רשאי לתת אישור חד-פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה שאורכה עולה על 3 שעות תפוצל לשני שאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה. הבחינה לתלמידים שאינם דוברי עברית ולתלמידים לקויי למידה, תוארך כמפורט בסעיפים הבאים.

 7.6 התאמות מיוחדות:

7.6.1  תלמיד המתקשה בשפה העברית כמפורט בסעיף 1.12.1 ובנספח ב', יכתוב את הבחינות בעברית, אולם יקבל הארכת זמן בהיקף של 25% ממשך כל בחינה המתקיימת בתקופת הזכאות והנערכת בשפה העברית, כמו גם התאמות נוספות על פי הנהלים המפורטים בנספח ב'.

הפקולטות יוכלו לקבוע סידורים נוספים כדי להקל על תלמידים המתקשים בשפה העברית, תוך שימת לב למניעת אפליה בין תלמידים המקבלים תוספת זמן ואלה שאינם מקבלים תוספת זמן. יישום ההתאמות הוא באחריות ה פקולטה .

7.6.2 תלמיד הזכאי להתאמות בשל לקויי למידה כמפורט בסעיף 1.12.2 ונספח ג' יעביר, אם ירצה בכך, את אישור הזכאות למזכירות ההוראה ב פקולטה נותנת הבחינה ויציג במידת הצורך את האישור למורה הקורס או למשגיח בזמן הבחינה, וזאת על מנת שיוכל לקבל את ההתאמות שנקבעו לו.

7.6.3  תלמידה בהריון זכאית להארכת זמן הבחינה בהיקף של 25% ממשך הבחינה.

7.6.4  כל תלמיד מעל גיל 50, ללא קשר לסוג התואר או המסגרת בה הוא לומד, רשאי לפנות למזכירות ההוראה של פקולטת האם שלו על מנת לקבל אישור להארכת זמן הבחינה ב- 25% במשך כל תקופת הלימודים.

7.7  בדיקת הבחינות

7.7.1 ככלל, מחברות בחינה שלא נכתבת על גבי מחשב ייבדקו בצורה מקוונת.  במקרים מיוחדים, רשאי הדיקן או מי שהוסמך על ידו לכך לאשר בדיקה לא מקוונת של בחינה בקורסים מסוימים. במקרים אלה, על מזכירות החוג להעביר את מחברות הבחינה למורה בתוך 24 שעות מקיום הבחינה.

7.7.2  מחברות הבחינה יועברו לבדיקה בעילום שם. הדיקן רשאי לפטור מתקנה זו בחינות מסוימות, כשהנסיבות מצדיקות זאת.

7.7.3  משך בדיקת בחינות – המורה ימסור למזכירות את הציונים ואת מחברות הבחינה הבדוקות בתוך 8 ימי עבודה ממועד הבחינה. ככלל, הציונים יפורסמו יום עבודה אחד לאחר מסירתם על ידי המורה. במקרה של תקלות בהליך הסריקה, תקלות בהעלאת מחברות הבחינה הסרוקות לשרת, וכיו"ב תקלות טכניות שאינן באחריות המורה, שגרמו לעיכוב בזמינות המחברות לבדיקה, זמן הבדיקה יעודכן בהתאם והודעה תפורסם לתלמידי אותו קורס.

במקרים מיוחדים, רשאי הדיקן לאשר הארכת משך הבדיקה של בחינה מסוימת. אישור ההארכה מותנה בכך שעוד לפני תום אותם שמונה ימי עבודה, תינתן על כך הודעה לתלמידים ושהציון יימסר במועד שלא יפגע באפשרות התלמידים להמשיך בלימודים, לערער על הציון, לקבל תשובה על ערעור לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד הבא של הבחינה ולכלול את הציון בקורס בממוצע לצורך קביעת הצטיינות או קבלת פרס הצטיינות.

7.7.4  מעקב אחר מסירת ציונים– מזכירויות ההוראה ידווחו למערכת הממוחשבת את מועד הבחינה, מספר הנבחנים ומועד החזרת הציונים.

7.7.5  איחור במתן ציונים– מזכירות ההוראה של ה פקולטה ו/או מזכירות בית הספר תדווח ליו"ר ועדת הוראה על מורים שלא העבירו את הציונים במועד. יו"ר ועדת הוראה, לפי שיקול דעתו, יעביר את המידע לדיקן וליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים להמשך טיפול. עיכוב חריג ובלתי מוצדק ייחשב כעבירת משמעת ויובא לדין בבית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי.

7.7.6  מתן ציון במקרה של ניגוד עניינים -  במקרים המיוחדים (ראה סעיף 4.2.1.1) בהם מורה אמור לקבוע ציון על בחינה או עבודה לתלמיד שהוא בן משפחתו בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים, יפנה המורה לסגן הדיקן להוראה או ליו"ר ועדת הוראה אשר, לפי שיקולו, ימסור את העבודה או הבחינה לבדיקה ע"י מורה אחר או ע"י מורה נוסף או ינקוט כל אפשרות אחרת הנראית לו על מנת למנוע את ניגוד העניינים.

7.7.7 בבדיקת מבחן בכתב שאינו רב ברירתי, על הבודק לציין את מספר הנקודות שניתנו לכל מרכיב בבחינה ולנמק או להסביר את הציון שניתן במידה ותשובת התלמיד לא הייתה מלאה.

7.8  פרסום ציונים

ציוני התלמידים יפורסמו באמצעים הבאים:

 • בדף " מידע אישי לתלמיד" באתר האוניברסיטה באינטרנט (www.huji.ac.il), במסך "קורסים וציונים".
 • צג הטלפון הנייד, לתלמידים ששלמו דמי רווחה ומסרו את מספר הטלפון הנייד.
 • דואר אלקטרוני.

אין לפרסם ציונים על לוחות מודעות או באתר אינטרנט, בין באתר הקורס או באתר של הוראה מתוקשבת.

לא יתפרסמו ציוניהם של תלמידים החייבים שכר לימוד.

7.9  סולם הציונים:

 ציון מילולי

ציון מספרי

מעולה

95 - 100

טוב מאוד

90 - 94

כמעט טוב מאוד

 85- 89

טוב

75 - 84

כמעט טוב

65 - 74

מספיק

60 - 64

נכשל

0 - 59

7.10 ערעורים על ציוני בחינות

7.10.1  תלמידים רשאים לערער על ציוני בחינה בכתב. לא ניתן לערער על הציון בבחינה שנערכה בע"פ (ראה נוהל בחינות בע"פ בסעיף 7.12).

7.10.2  תלמידים השוקלים הגשת ערעור חייבים לראות את מחברת/טופס הבחינה לאחר מתן ציונים וכן לקבל מהמורה הסבר (הערות בגוף הבחינה דינן כדין הסבר).

7.10.2.1 מעמדו של עותק סרוק של בחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.10.3.  ערעור יוגש בכתב בתוך 72 שעות ממועד פרסום מחברות הבחינה, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור.

7.10.4  בבירור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין אם הוא נמוך או גבוה מהקודם, יהיה ציון הבחינה.

7.10.5  הציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה לדחות את הערעור, יימסרו בתוך 3 ימי עבודה החל מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

7.10.6  ה פקולטה (ביה"ס) רשאית להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה על הערעור תינתן לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות התלמידים.

7.10.7  תשובתו של המורה היא סופית, למעט בנסיבות המתוארות בסעיף 19.1.4.

7.11  שמירת בחינות והחזרתן

7.11.1   קבלת מחברות בחינה- תלמיד רשאי לעיין במחברת/טופס הבחינה מיד עם פרסום הציונים, ולקבל את מחברת/טופס הבחינה. לאחר 3 חודשים מהמועד שנקבע לערעורים, ניתן להשמיד את מחברות/טפסי הבחינה.

7.11.1.2  מעמדו של עותק סרוק של הבחינה המוצג לתלמיד באמצעות אתר מידע אישי זהה לעניין זה למחברת הבחינה.

7.11.2    אבדן בחינה–  אם מחברת הבחינה אבדה סופית, בטרם נבדקה, יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. להיבחן בבחינה חוזרת.

ב. לקבל ציון "עובר" (ציון מילולי).

ג.  לקבל ציון על סמך ממוצע ציוניו החלקיים באותו קורס, אם היו כאלה, ובתנאי שהמורה וועדת ההוראה הסכימו לכך.

7.11.3  אבדן בחינה לאחר שנבדקה ודווח ציון - יוצע לתלמיד לבחור בין האפשרויות הבאות:

א. השארת הציון בבחינה על כנו.

ב. בחינה במועד נוסף.

7.12  בחינות בעל פה

יתקיימו בנוכחות לפחות שני בוחנים מהסגל האקדמי.

7.13  בחינות בית

בחינות בית שמוקצבים להגשתן פחות מ- 3 ימי עבודה ייחשבו כבחינות מסכמות בקורס והן ישובצו בלוח הבחינות. בחינות ארוכות יותר יטופלו כמטלות בכתב (על פי פרק 8). עם זאת, בחינות הבית יועברו לבדיקה בעילום שם (ראה סעיף 7.7.2) או תיערכנה באופן אלקטרוני ובתנאי שזהות התלמיד תישאר חסויה בפני הבודק.
בחינת בית דינה כמטלה בכתב ולפיכך מתקיים מועד אחד בלבד בגינה.

7.14 בחינות ביניים/בחנים

בבחינת ביניים שמשקלה 26% ומעלה מהציון הסופי בקורס יתקיים מועד נוסף.

7.14.1 בבחינת ביניים/בוחן שמשקלה/ו נמוך מ- 26% מהציון הסופי בקורס, יאושר מועד מיוחד לתלמידים שלא נבחנו בבחינה זו מטעמים המצדיקים מתן אישור להיבחן במועד מיוחד, כמפורט בסעיף 7.4.

7.14.2 פתיחת מחברות בבחינות ביניים/בוחן וקיום נוהל ערעור על הציון על פי נוהל הערעור בבחינות (ראה סעיף 7.10) יינתנו במידה ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
            א. משקל הבוחן/בחינת ביניים עולה על 10%
            ב. משקלם המצטבר של בחינות הבית/בחנים הינו 26% ומעלה.

7.14.3 בבחינות ביניים/בחנים שמשכן עולה על 30 דקות יינתנו לזכאים תוספת זמן של 25%.

7.14.4 יש להציג את מועדי הבחנים בסילבוס. כאשר לא הוצג מועד הבחנים בסילבוס, יש לפרסם את מועדי הבחנים לכל הפחות 3 שבועות לפני מועד הבוחן.

7.14.5 יש לפרסם את ציוני הבחנים/בחינות בית תוך 9 ימי עבודה

7.14.6 תלמיד המאחר לבחינת הביניים/בוחן בלמעלה ממחצית הזמן שהוקצב אך לא יותר מ- 30 דקות, לא יורשה להיבחן כלל בבחינת ביניים או בוחן זה. בבחינות ביניים/בחנים שמשכן עד 30 דקות לא תותר יציאה מהכיתה.

 

*הסעיפים שלעיל, למעט שני הסעיפים האחרונים (7.14.5,ו.7.4.16) אינם חלים על בחנים שמשקלם נמוך מ- 2% ומשקלם המצטבר אינו עולה על 10%.

 

הפרק הקודם: 6. קורסים

הפרק הבא: 8. מטלות בכתב

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל