10. חזרה על קורס - נה"ל תש"ף

10. חזרה על קורס - נה"ל תש"ף

10.1 זכאות

באישור ועדת הוראה או מי שהוסמך על ידה, רשאי תלמיד לחזור פעם אחת על קורס בשנה או ב סמסטר שלאחר שנת הלימודים שבה למד את הקורס לראשונה ובה ניתן הקורס בשנית. לשם כך עליו לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם שכ"ל בהתאם.
בהחלטה שלא לאשר את בקשת התלמיד לחזור על קורס כאמור לעיל, רשאית ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה להסתמך על שיקולים אקדמיים (כגון: התלמיד למד כבר קורס מתקדם יותר) וכן שיקולים מנהליים (כגון: קורס מוגבל משתתפים או אם יש עדיפות לתלמידים אחרים).

10.1.1 תלמיד שנעדר משיעורים עקב שירות מילואים של 10 ימים ומעלה במצטבר במהלך ה סמסטר בקורס סמסטר יאלי או 20 ימים ומעלה במצטבר בקורס שנתי, יוכל לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף ובתנאי שעדיין לא נבחן בקורס.

10.1.2 תלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה על פי סעיף 1.11.3 (אך לא תלמידה לאחר הפלה) יוכל לחזור על הקורס ללא תשלום נוסף ובתנאי שעדיין לא נבחן בקורס.

10.2 פטור מחובות שוטפים

מורה רשאי לפטור תלמיד החוזר על הקורס כנ"ל ממילוי החובות השוטפים של הקורס (כגון תרגילים), אך לא מהבחינה.

10.3 ציון הקורס במקרה של חזרה על קורס

הציון המאוחר יותר בקורס הוא המחייב, גם אם הוא נמוך מהציון הקודם.

10.4 הגבלת זכות החזרה על קורסים

10.4.1 ועדת ההוראה של כל פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם ייאסר על תלמידים לחזור על הקורס אם נבחנו בו בשני מועדים.

10.4.2 ועדת ההוראה של ה פקולטה רשאית להגביל את מספר הקורסים עליהם רשאי תלמיד לחזור במהלך הלימודים לתואר.

10.4.3 ועדת ההוראה של ה פקולטה תהיה רשאית לקבוע קורסים בהם תאפשר לתלמיד לחזור על הקורס פעמיים בכל התואר. זאת, במידה ונכשל בקורס ובפעם הראשונה בה חזר עליו.

הפרק הקודם: 9. קביעת ממוצע הציונים

הפרק הבא: 11. תנאי מעבר

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל