6. קורסים - נה"ל תש"ף

6. קורסים - נה"ל תש"ף

6.1   קורסים

6.1.1   ככלל, מתקיימים הקורסים לפי הפירוט בשנתון ה פקולטה ובאתר האינטרנט האוניברסיטאי. שינויים מתפרסמים על גבי לוחות המודעות ובאתר השנתון באינטרנט.

6.1.2  המורה יפרסם בשנתון את תכנית הקורס, את תיאורו ואת תוצרי הלמידה שלו. כמו כן יודיע המורה לתלמידים בכתב ולא יאוחר מהשבוע הראשון של הקורס, מהן חובותיהם בו ומהם מרכיבי הציון הסופי.

6.1.3   שפת ההוראה תהיה עברית, ואולם בקורסים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות רשאית ועדת ההוראה לאשר סטייה מן הכלל הזה.

6.2  חובת השתתפות בקורסים

השתתפות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, הוראה במעבדה וכד' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס.

6.2.1  חובת הנוכחות לא תיאכף כלפי תלמידים שנעדרו בתקופת שירות מילואים או בחגים שמועדם מופיע בלוח האקדמי, ובתנאי שיסדירו מראש את אופן מילוי חובותיהם האקדמיות (כנדרש בסעיף 6.2.2) כמו כן אין לקיים בחינות ובחנים בתאריכי אותם חגים.

6.2.2  תלמיד שהוכר כזכאי על פי סעיף 1.12.3 יוכל להיעדר בסך הכול מעד 30% מהשעורים (ההרצאות) בקורס לכל היותר [עד 6 שבועות במקרה של לידה]. בן זוג של תלמיד שהוכר כזכאי על פי אותו סעיף יוכל להיעדר מהשיעורים (ההרצאות) למשך השבוע שלאחר האירוע המזכה

6.2.3  תלמיד אשר נעדר מקורס, מסיבות של מילואים, מחלה, אירוע מזכה על פי סעיף 1.12.3 או חג יהיה חייב להשלים את החומר שהחסיר.

6.2.4  תלמיד שצפוי להיעדר מהלימודים יפנה בכתב ובצירוף מסמכים תומכים, חודש לפני האירוע הצפוי [ולפחות חודשיים לפני מועד לידה צפוי], למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת לידע אותם על החיסור הצפוי ולוודא שהחיסור הצפוי מוצדק. היה ותאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת החומר בקורס, התרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שיתקיימו תקופת ההיעדרות.

6.2.5  תלמיד שנעדר מקורס מסיבה בלתי צפויה יפנה בכתב, מיד עם חזרתו ללימודים, למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת להסביר את סיבת ההיעדרות (בצירוף מסמכים תומכים). אם תאושר ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמתם של תרגילים, מעבדות, סמינריונים, סדנות וכו' ויקבע מועדים חלופיים לבחנים ומשימות שהתקיימו בתקופת ההיעדרות.

6.2.6  על פי העניין, יוכל המורה לאפשר לתלמיד להשלים מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וכדומה, לפטור אותו מהם, או לאפשר את השלמתם במועד אחר, לרבות בפעם הבאה בה יינתן הקורס.

6.2.7 תלמידים המשתתפים בפעילות רשמית מטעם האוניברסיטה (באישור לשכת הרקטור) שנערכת מחוץ ל קמפוס שבו מתקיימים לימודיהם, רשאים שלא להשתתף בשיעורים בזמן שבו נבצר מהם לעשות כן בגין אותה פעילות. מרצה הקורס יקבע את אופן השלמת החומר.

6.3  מכסת הקורסים

6.3.1   מכסה מינימאלית: הפקולטות יקבעו את המכסה המינימאלית של לימודי החובה והרשות לכל תואר ובכל חוג ובכל שנת לימוד. במכסה זו ייכללו גם קורסים שהוגדרו בשנתון כ"לימודי השלמה" (ובכלל זה לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית").

6.3.2  מכסה מרבית: בחלק מהפקולטות קיימת מכסה מרבית של קורסים שתלמיד רשאי לכלול בתכנית הלימודים שלו.

6.4  קורסים עודפים

קורסים עודפים הם קורסים הנלמדים מעבר לדרישות התואר.

6.4.1   תלמיד רשאי להיבחן בכל הקורסים שאושרו לו בתכנית לימודיו, וציוניו יירשמו בתדפיס הלימודים.

6.4.2   הציון הסופי לתואר ייקבע על סמך כל הקורסים הדרושים לתואר, כפי שנקבע בתכנית הלימודים של החוג וה פקולטה , ורק על סמך קורסים אלו. כל קורס הנלמד מעבר לדרישות הלימוד לתואר יוגדר כקורס "עודף".

6.4.2.1  תלמיד שלמד ונבחן בקורסי בחירה מעבר לדרישות התואר ולמכסה הדרושה למילוי חובותיו, רשאי לבחור, כחלק מהליך סגירת התואר, אילו מבין קורסי הבחירה יוגדרו כקורסים "עודפים".

6.4.2.2 הנוהל יחול על כל מקבלי תואר מטקס תשס"ח ואילך.

6.4.3   לאחר שהחליט, יפנה התלמיד בכתב למזכירות לענייני הוראה ויציין אלו מהקורסים הוא מבקש להגדיר כקורסים "עודפים".

6.4.4   קורסים אלו יוצגו באישור הלימודים בנפרד וציוניהם לא ייכללו בממוצע לתואר.

6.4.5 לאחר קבלת זכאות לתואר, אין לשנות את רשימת הקורסים העודפים.

6.5   קורסים מאוחסנים

במהלך הלימודים ל תואר בוגר , רשאי תלמיד לבקש ללמוד קורסים ל תואר מוסמך או ללימודי תעודה. בעת ההרשמה לקורסים אלו יוכל התלמיד לקבוע אם קורסים אלה יוגדרו כ"מאוחסנים" ואז ציוניהם לא ייכללו בחישוב מדרג המצטיינים ובממוצע הציונים ל תואר בוגר . אם יקבל לכך אישור מה פקולטה , יכול התלמיד לכלול את הקורסים המאוחסנים בלימודי המוסמך או התעודה שלו, ואז יכללו ציוניו בקורסים אלו בממוצע הציונים ללימודיו לאותו התואר.

6.5.1 תלמיד ל תואר בוגר יוכל להורות על הכללת קורסים מאוחסנים בעת הבקשה לסגירת התואר (ראה סעיף 14.2). במקרה זה ייכללו ציוניו בקורסים אלו במדרג, אלא אם סגר את התואר לאחר התאריך הקובע לחישוב המדרג.

6.5.2 קורסים מאוחסנים אותם לא הכליל תלמיד המוסמך בתוכנית הלימודים בפתיחת שנת הלימודים הראשונה, יועברו אוטומטית לעודפים והוא לא יוכל לכלול אותם בתוכנית הלימודים בעתיד. בין אם הכליל התלמיד את הקורסים המאוחסנים בתוכנית הלימודים ובין אם לאו, ציוניו בקורסים שאוחסנו ייכללו בחישוב הממוצע למדרג המצטיינים בשנה הראשונה למוסמך.

  1. למען הסר ספק, לא ניתן לכלול קורס בתוכנית הלימודים לקראת יותר מתואר אחד.

6.6  קורסים מוגבלי משתתפים

קורסים שבהם היכולת לקלוט תלמידים מוגבלת והוגדרו מראש ככאלה בשנתון.

 6.7  קורסים חופפים וקורסים חליפים

6.6.1  קורסים חופפים הם קורסים הקרובים זה לזה בתוכנם במידה כזו שתלמיד אינו יכול לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות. על תלמידים השוקלים ללמוד בקורס הדומה בתוכנו לקורס אחר  שלמדו בו או שעתידים ללמוד בו, לבדוק מראש אם הם חופפים.

6.6.2  קורסים חליפים הם קורסים שתפקידם בתוכנית הלימודים זהה באופן כזה שתלמיד אינו חייב ללמוד את כל הקורסים המוגדרים כחליפיים זה לזה. במקרה שקורסים חליפים אינם חופפים, ניתן לקבל עבורם נקודות זכות מצטברות.

6.8  משקל קורס

לכל קורס ניתן משקל המתבטא בנקודות זכות ( נ"ז ). משקל הקורס זהה לכל התלמידים בקורס, ללא קשר לשנת הלימודים או לחוג שהתלמיד שייך אליו.

6.9  סוגי פעילויות ההוראה

ההוראה באוניברסיטה שמזכה את התלמידים ב נ"ז נעשית באחת מהמתכונות הבאות או בשילובים של כמה מהן:

"שיעור" - הרצאות פרונטליות; "תרגיל" - תרגול פרונטלי בקבוצות קטנות; "סמינר" - הרצאות פרונטליות של חוקרים ו/או תלמידים. בד"כ נדרשת הגשת עבודה; "מעבדה" - היכרות והתנסות בעבודה עם חומרים, תהליכים, וכו'; "סיור" - פעילות הוראה מחוץ לכיתה; "הדרכה" פרטנית של תלמידים במחקר או הוראה פרטנית; "סדנא" - הדרכה או תרגול מעשי בקבוצות קטנות; "עבודה מעשית" - הקניית התנסות מקצועית; "שיעור קליני" - קורס בנושאים קליניים-מעשיים; "קורס מקוון" -  על פי מודל הכיתה ההפוכה (שילוב של שיעורים מקוונים ושיעורים, תרגילים  ו/או דיונים בכיתה) או שהקורס כולו עשוי הרצאות מקוונות; "לימוד עצמי" – מטלת לימודים הנעשית באופן עצמאי; ו"מכינה" - הרצאות פרונטליות בנושאיי רקע או יסוד (חלק מקורסים אלה אינם מזכים ב נ"ז ).

6.10  נקודות זכות

הקצאת נ"ז נעשית לפי היקף השעות של הקורס, כפי שפורסם בשנתון.

6.10.1  כל שעה שבועית סמסטר יאלית, מזכה את התלמיד בנקודת זכות אחת. לקורס שהוגדר כמכינה, כסדנה או כהדרכה, רשאית ה פקולטה להעניק חצי נ"ז לכל שעה סמסטר יאלית.

6.10.2  קורסים שהוגדרו בשנתון כ"לימודי עזר" (ובכלל זה לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית"), אינם מעניקים נ"ז .

6.10.3  לקורס שאינו ניתן לספירה בשעות שבועיות (כגון סיור, מחנה לימוד), יוענקו נ"ז בהתאם להיקפו. (לכל "יום סיור" מוענקת חצי נ"ז ).

6.10.4  למשימות המוטלות על תלמידים, עשוי להינתן משקל נוסף. נ"ז שיוקצו להן, יפורסמו בשנתונים. "משימה" היא עבודה עצמאית בהיקף רחב, מעבר לדרישות של קורס רגיל. משימה איננה כוללת הכנת תרגילים, הגשת דוחות, מעבדות, השתתפות פעילה בשיעורים ובסמינריונים וכיו”ב. אין אפשרות לקבל נ"ז ליותר ממשימה אחת לכל קורס.

6.10.5  פקולטה רשאית להחליט שעבודה סמינריונית היא חלק מהדרישות של הקורס המחייבות את כל המשתתפים, ואין בעבודה זו משום משימה המעניקה נ"ז נוספות.   

6.10.6  עבודה סמינריונית כמקובל בפקולטות העיוניות, היא משימה שעליה מוענקות 4 נ"ז , נוסף על נ"ז של הקורס עצמו (לדוגמה: תלמיד שהשתתף בסמינר שהיקפו 2 שעות שבועיות במשך כל השנה, והשלים חובות הקורס יקבל 4 נ"ז , ואם הגיש גם עבודה סמינריונית, יקבל 8 נ"ז ).

6.11 קורסי קיץ

כל כללי נה"ל יחולו גם על קורסי הקיץ

6.11.1 קורסי הקיץ יירשמו בשנתון של אותה שנה אקדמית

6.11.2 הרישום לקורסי הקיץ יתבצע דרך מערכת הרישום ויתאפשר בתקופות הרישום הרגילות.

בנוסף, תינתן אפשרות להירשם לקורסי הקיץ  סמוך לפתיחת  הקורס.

ביטול הרישום לקורס יתאפשר בתקופת זמן מוגדרת. תקופה זו תוגדר באופן יחסי למשך הקורס.

6.11.3 הציון בקורס הקיץ יעודכן בשנה השוטפת

6.11.4 קורסי הקיץ יופיעו במדרג המצטיינים שיופק בחודש נובמבר בשנה העוקבת.

6.11.5 חזרה על קורס הקיץ תחשב כמו חזרה על כל קורס אחר הנלמד במהלך השנה. לפיכך, היא תחייב רישום מחדש של הקורס בשנה העוקבת ותשלום מלא עבורו.

הפרק הקודם: 5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים

הפרק הבא: 7. בחינות וציונים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל