5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים - נה"ל תש"ף

5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים - נה"ל תש"ף

5.1  לימודי עברית

ידיעת השפה העברית היא דרישה בסיסית מכל תלמיד באוניברסיטה העברית. תלמידים מחו"ל ותלמידים בעלי תעודת בגרות לא-ישראלית חייבים להוכיח ידיעה מספקת בעברית, כדי להתקבל ללימודים מן המניין באוניברסיטה. אם יוכיחו שליטה טובה מאוד בשפה, יהיו פטורים מלימודי עברית, ואם לא כן יחויבו להשתתף בשיעורי עברית במשך שנת הלימודים הראשונה שלהם, על מנת להגיע לרמת "פטור". תלמידים שעמדו בהצלחה ב"בחינה הירושלמית" הנערכת בחו"ל פטורים מלימודי עברית. כמו כן פטורים תלמידים הלומדים בתכניות המוגדרות "תכניות באנגלית" ותלמידים שלימודי הבוגר שלהם לא בשפה העברית ולומדים כעת בתוכניות למוסמך שניתן לסיימן באנגלית.

5.1.1  תלמיד ל תואר בוגר  לא יתקבל לשנת לימודיו השנייה לפני שעמד ב"בחינת פטור" בעברית בציון 75 לפחות  (85 לתלמידי משפטים). יוצאו מכלל זה תלמידים שסיימו בהצלחה את הלימודים ברמה "ה" בעברית. על תלמידים אלו להגיע לרמת "פטור" במהלך סמסטר א' של שנת לימודיהם השנייה. אם לא יעמדו בבחינה זו בציון 75 לפחות, לא יוכלו ללמוד ב סמסטר  ב', למעט לימודי עברית

נהלי לימודי העברית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ו'.

5.2  לימודי אנגלית

תלמיד האוניברסיטה חייב להוכיח כושר קריאה והבנה של טקסטים אקדמיים באנגלית עד תחילת שנה ב' ללימודיו ל תואר בוגר *.

תלמיד אשר התקבל לאוניברסיטה עם רמת בסיסי באנגלית (3)   והגיע בתום שנת הלימודים הראשונה שלו ל תואר בוגר לרמת אנגלית מתקדמים ב' (1) יוכל להגיש בקשה למזכירות החוג/ פקולטה בה הוא לומד, לאפשר לו להגיע לרמת הפטור עד לתום סמסטר א' של שנת לימודיו השנייה.

*למעט ביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית בו התלמיד נדרש להגיע לרמת פטור באנגלית עם תום לימודי שנה א' ל תואר בוגר . ראו הנמקות להחרגה זו ופרטים נוספים בשנתון ביה"ס.

5.2.1. ל לימודי מוסמך יתקבל רק תלמיד, שעמד ברמת "פטור" אוניברסיטאי לפי אחת הדרכים המתוארות בנספח ז', סעיף א'.

5.2.1.1 מועמד ל לימודי מוסמך על סמך לימודי תואר בוגר בחו"ל, מארץ שאיננה דוברת אנגלית, ומועמד ל לימודי מוסמך הנלמד בשפה העברית, שסווגו לרמה 2 באנגלית לפחות - פקולטה רשאית לקבלם ל לימודי מוסמך על תנאי ויהיה עליהם להגיע לרמת פטור מאנגלית עד תום שנה א' ללימודים.

5.2.2 ועדת ההוראה של ה פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא הגיע ל"פטור" באנגלית ללמוד בשנה ב' בתכנית לימודים מצומצמת (בהיקף שלא יעלה על מחצית תכנית לימודים, כולל לימודים חוזרים באנגלית ובתשלום כנדרש. תנאי לכך הוא שהתלמיד השלים בהצלחה את כל חובות לימודיו בשנה א'). בכל מקרה, התלמיד לא יהיה רשאי ללמוד בפרוסמינריונים ובסמינריונים. התלמיד לא יתקבל כתלמיד מן המניין בשנה ג' אם לא עמד בתנאי המעבר באנגלית.

נהלי לימודי האנגלית וכללי קבלת הפטור מפורטים בנספח ז'.

5.3 אבני פינה

5.3.1   תלמיד האוניברסיטה ל תואר בוגר חייב למלא חובותיו במסגרת תכנית " אבני פינה ". הלימודים במסגרת תכנית זו נחלקים לשלושה תחומי ידע: מדעי החברה, מדעי הרוח והמדעים הניסויים. תלמיד אשר לימודיו הם בתחום ידע אחד, יהיה חייב בלימוד שני תחומי הידע האחרים.

5.3.2. היקף הלימודים בתכנית זו יהיה 4 נ"ז בכל תחום ידע שהתלמיד לא לומד בו, אלא אם הוחלט על ידי רקטור האוניברסיטה לתת פטור (חלקי או מלא, זמני או קבוע) למסלולי לימודים מסוימים. על כל תלמיד לבדוק חובותיו האקדמיים בלימודי אבני פינה באתר התכנית http:/ap.huji.ac.il

5.3.3   הציון בקורסי אבני פינה ייחשב בממוצע הסופי הכללי של התואר, אך לא בממוצע החוגי. החל משנת הלימודים תשע"ה  ציון "עובר" בקורסי אבני פינה הינו 60 (בקורסים שהתקיימו לפני שנת תשע"ה, ציון עובר נקבע על פי הנהוג ב פקולטה הנותנת את הקורס).

5.4 חובת לימוד קורסים בשפה האנגלית במסגרת לימודי הבוגר

תנאי לזכאות ל תואר בוגר הוא סיום בהצלחה של קורס בחירה בהיקף של 2 נ"ז לפחות (או שני קורסים בהיקף של 1 נ"ז לפחות), שנלמד באוניברסיטה בשפה האנגלית. לעניין זה לא יובא בחשבון קורס להשלמת הדרישה להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית. בתכנית לימודים דו חוגי ת או משולבת ניתן למלא דרישה זו באמצעות עמידה בה באחד מחוגי הלימוד. השפה בה ינוסח טופס הבחינה/טופס הוראות העבודה וכן השפה בה ישיב התלמיד על הבחינה/יכתוב את העבודה, וכן מתן פטור במקרים מסוימים מחובה זו (כגון: השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים), ייקבעו על ידי ה פקולטה . בכל מקרה, ועדות ההוראה של הפקולטות חופשיות לקבוע כללים מחמירים יותר בנושא. הוראה זו תחול על סטודנטים שהחלו את לימודיהם ל תואר בוגר בשנת הלימודים תשע"ט ואילך.

5.5 קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

סטודנטים ל תואר בוגר יהיו זכאים לקבל עד 2 נ"ז בגין פעילות חברתית וקהילתית, בכפוף לתנאים המפורטים בנספח ט'.

 

הפרק הקודם: 4. רישום תכנית לימודים

הפרק הבא: 6. קורסים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל