8. מטלות בכתב - נה"ל תש"ף

8. מטלות בכתב - נה"ל תש"ף

הנהלים בפרק זה נוגעים למטלות בכתב, כגון: מטלות ביניים במהלך הקורס ( תרגילים, דו"חות) בחינות בית; עבודות סיום קורס; עבודות סמינריוניות ופרוסמינריוניות; עבודת גמר למוסמך.

8.1  אופן ההגשה

8.1.1   העבודה תוגש באמצעות מזכירות החוג, והמזכירות תיתן לתלמיד אישור על מסירת העבודה. מטלות כגון תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוגשו על פי הנחיות מורה הקורס. בחינת בית תימסר לבדיקה בעילום שם (ראה סעיף 7.13) או תיערך באופן אלקטרוני ובתנאי שזהות התלמיד תישאר חסויה בפני הבודק.

           8.1.1.1 עבודת גמר למוסמך

הנוסח הסופי של העבודה יוגש למזכירות בצירוף טופס בו מאשר המנחה את    הגשת העבודה ומציע קוראים אפשריים לעבודה.

מועד הגשת העבודה וטופס אישור המנחה (ראה סעיף 8.2.3) ייחשב המועד הקובע לצורך חישוב משך הבדיקה (ראה סעיף  8.3.3), תשלומי שכ"ל, קנסות פיגורים וכיו"ב.

8.1.2   ככלל, יגיש התלמיד את עבודתו בדפוס. באישור המורה, ניתן יהיה להגיש עבודה בכתב יד קריא.

8.1.3    התלמיד ישמור לעצמו עותק של העבודה שהוא מגיש, כדי שיהיה באפשרותו למסור אותו לבדיקה במקרה של אבדן העבודה המקורית.

8.1.4   אסור להגיש אותה עבודה בשני קורסים שונים.

8.1.5  שפת המטלה

8.1.5.1  מטלות ייכתבו בעברית. בחוגים/בקורסים ששפת ההוראה בהם איננה עברית, ניתן יהיה לאפשר או להורות על הגשת המטלות בשפת ההוראה בחוג/בקורס.

8.1.5.2  על פי בקשת התלמיד ובהסכמת מורה הקורס יוכל התלמיד להגיש מטלה בכתב בשפה שאיננה עברית.

8.1.5.2.1 עבודת גמר למוסמך – על פי בקשת התלמיד ובהסכמת המנחה, רשאית ועדת ההוראה של ה פקולטה לאשר כתיבה בשפה האנגלית או, במקרים מיוחדים, בשפה אחרת.

8.2  מועד ההגשה

8.2.1  מועד ההגשה של בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים במהלך הקורס ייקבע על ידי המורה.

8.2.2  עבודות סיום קורס, עבודות סמינריוניות ועבודות פרוסמינריוניות יוגשו בתוך חודש מסיום הקורס, ובאישור המורה עד לא יאוחר מ- 30 בספטמבר של אותה שנה. במקרים מיוחדים רשאית ועדת הוראה או מי שהוסמך ב פקולטה , לאשר דחייה עד 31.12 של אותה שנה. עד מועד זה תוגש הגרסה האחרונה של העבודה כולל כל התיקונים.

8.2.2.1  בקביעת מועד ההגשה, יש להביא בחשבון את האפשרות שהציון דרוש להמשך הלימודים של התלמיד (למשל "דרישה מוקדמת") או לחישוב הממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות.

8.2.2.2  במקרים חריגים, אם ניתן אישור אקדמי להגיש עבודה לאחר ה-31.12 של אותה שנה דין התלמיד לעניין שכר לימוד הוא כמי שלומד את הקורס מחדש – על התלמיד לרשום את הקורס בתוכנית לימודים ולשלם שכר לימוד בהתאם.

8.2.2.3  תלמיד השוהה בשירות מילואים או שחזר משירות מילואים עד שבועיים לפני מועד הגשת עבודה, יוכל להגיש את העבודה או עבודה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, באיחור של מספר הימים בהם שירת במילואים לפחות, או אותו מספר ימים לאחר שובו משירות המילואים.

מורה הקורס יוכל לפטור את התלמיד מהגשת העבודה בהתחשב במהות העבודה והיקפה.

ועדת ההוראה בכל פקולטה רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורס, שלא ניתן לדחות את הגשתם של עבודות או תרגילים. במקרים אלה יוכל התלמיד להגיש את המטלה בפעם הבאה בה יינתן הקורס (ראה גם סעיף 6.1.4).

תלמיד שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יפנה לוועדת ההוראה של פקולטת האם שלו אשר רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורסים השונים אם וכיצד יוגשו העבודות.

8.2.2.4  תלמיד שהוכר כזכאי על פי סעיף 1.11.3 ושלא הגיש מטלות כתובות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת ההיעדרות (ראה סעיף 6.1.4) יוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, תוך שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות. תלמידה שלא הגישה מטלות בשל הפלה תהיה זכאית להארכה של שבועיים. ועדת ההוראה בכל פקולטה רשאית לדון ולהחליט מתוך רצון טוב אך גם מתוך התחשבות בדרישות הקורס.

8.2.3  עבודת גמר למוסמך תוגש לא יאוחר מה- 31.12.  אם ניתן אישור אקדמי להגיש עבודת גמר במועד מאוחר יותר, על התלמיד להגיש תכנית לימודים לשנת לימודים נוספת ולשלם שכר לימוד בהתאם.

8.3  בדיקת מטלות בכתב ומועד החזרתן

8.3.1  בחינות בית, תרגילים, דו"חות ועבודות ביניים יוחזרו לתלמידים תוך שבועיים מהמועד האחרון שקבע המורה להגשתם או שבועיים לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

8.3.2  עבודות סיום קורס – המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודש מהמועד האחרון שנקבע להגשת העבודות בקורס או חודש לאחר שהוגשו, המאוחר ביניהם.

8.3.3  עבודת גמר למוסמך, עבודות סמינריוניות, עבודות פרוסמינריוניות – המורה ימסור את ציון העבודה ויחזיר את העבודה בתוך חודשיים מהמועד שנקבע להגשת העבודה או חודשיים לאחר שהוגשה, המאוחר ביניהם.

  8.3.4 עבודת גמר למוסמך:

א. העבודה תימסר להערכת קורא/ים הבקיא/ים בנושא העבודה. המנחה/ים והקורא/ים ימסרו את הציון ואת הערכתם המפורטת על העבודה לא יאוחר מחודשיים לאחר מועד הגשת העבודה.

ב. הערכת העבודה והענקת הציון על ידי המנחה/ים והקורא/ים תיעשה באופן עצמאי.

ג. זהותם של הקוראים תהיה חסויה בפני התלמיד, אלא אם ויתר הקורא על חסיון זה.

ד. חלקו/ם של המנחה/ים לא יעלה על 50% מהציון על העבודה הכתובה.

ה. תקבע כל פקולטה כיצד יחושב הציון כאשר הפער בציונים שקבעו המנחים והקוראים עולה על 10%.

ו.  תקבע כל פקולטה מהו חלקו היחסי של ציון העבודה מהציון הכולל של התלמיד בתואר.

ז. עותק אלקטרוני של עבודות מוסמך ראויות יופקד בספריית האוניברסיטה וזאת על-פי קריטריונים שתקבע ה פקולטה .

8.3.5  תלמידים שלא קיבלו ציון במועד רשאים לפנות למזכירות ה פקולטה שתטפל בבעיה באופן שיבטיח את אלמוניותם.

8.3.6  במקרה שעבודה נבדקת על ידי יותר מאדם אחד, כל בודק יבדוק את העבודה וייתן ציון באופן עצמאי.

8.4  שמירת עבודות והחזרתן

8.4.1  עבודות יוחזרו לתלמיד באמצעות המזכירות. עבודות שלא יידרשו על ידי התלמידים, ישמרו לא יותר משלושה חודשים לאחר פרסום הציון. לאחר מכן יושמדו.

8.5   ערעור על ציון בעבודה

דין ערעור על ציון בעבודה, כדין ערעור על ציון בבחינה (ראו פרק 7).

8.5.1  ערעור על ציון עבודת גמר למוסמך

א. ניתן לערער על ציון העבודה ובלבד שהערעור מנומק ומוגש בתוך 72 שעות ממועד פרסום הציון (על פי נהלי הערעור -- סעיף 7.10.3).

ב. ערעור על ציון העבודה יידחה את מועד סיום התואר, עלול לעכב את הענקת התעודה בשנה ועלול לפגוע בזכאות התלמיד למלגות ופרסים.

ג. לאחר קבלת הערעור, תימסר העבודה להערכה עצמאית על ידי קורא נוסף.

ד. תחליט כל פקולטה כיצד ישוכלל ציון הקורא הנוסף עם ציוני המנחה/ים והקורא/ים הקודם/מים ובלבד שמשקל ציוני המנחים לא יעלה על 50% מציון העבודה.

8.6  אחריות התלמיד לעבודתו

8.6.1 ההכנה של עבודות סמינריוניות, בחינות בית ועבודות בית היא אישית, וחייבת להתבסס על עבודה עצמאית בלבד, אלא אם כן מורה הקורס אישר במפורש לנהוג באופן אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת:

8.6.2 תלמיד אינו רשאי לעיין בפתרון בכתב, מלא או חלקי, של בחינת בית או עבודת בית של אדם אחר (ובכלל זה פתרון השמור במדיה דיגיטלית כלשהי, לרבות רשתות חברתיות והודעות דוא"ל) או להיעזר בפתרון כאמור בכל צורה שהיא, אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על-ידי מורה הקורס.

8.6.3 לגבי עבודת בית בלבד, אם הדבר לא נאסר במפורש על-ידי מורה הקורס, מותר לקיים התייעצות באשר לסוגיות המתעוררות בעבודה, אך אסור לעיין בטיוטה כתובה כאמור של פתרון שכתב אדם אחר. בכל מקרה אסור לנסח במשותף מסמך כתוב.

8.6.4 תלמיד חייב לציין בכל עבודה בכתב את כל המקורות שעליהם הוא מסתמך, כולל מקורות שבעל פה, ולציין בתוך מירכאות קטעים שמועתקים ממקורות אחרים, תוך הפנייה למקור שממנו מובא הציטוט.

8.6.5 למורה יש רשות לזמן תלמיד לפגישה לפני מתן ציון לעבודה.

מורה רשאי להחליט שדיון כזה הוא מבחן בע"פ בתנאי שמתקיימים הכללים הרגילים של מבחן בע"פ.

 

הפרק הקודם: 7. בחינות וציונים

הפרק הבא: 9. קביעת ממוצע הציונים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל