12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם - נה"ל תש"ף

12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם - נה"ל תש"ף

12.1  משך הלימודים

ועדת ההוראה של ה פקולטה מוסמכת לבחון את לימודיו של תלמיד הגורר את לימודיו לתואר מעבר לשנות התקן ולקבוע אם ואלו לימודים לא יוכרו כחלק מלימודיו לתואר. אולם, תלמיד שנעדר בשל שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית ותלמיד שנעדר בשל אירוע מזכה (על פי סעיף 1.11.3, אך לא תלמידה לאחר הפלה) יהיו זכאים להאריך את לימודיהם בשני סמסטר ים ומבלי שיחויבו בשכ"ל או בתשלום נוסף בשל הארכה זו.

12.2 הפסקת לימודים

תלמיד או מועמד המבטל את לימודיו במהלך שנת הלימודים (גם אם לא הגיש תכנית לימודים ) חייב להודיע על כך למחלקת מערכות לימודים ותשלומי סטודנטים דרך "צור קשר" במידע האישי. 

לביטול לימודים באתר שכר לימוד

12.3 חידוש לימודים – לתלמידים חדשים

תלמיד שהתקבל ללימודים בחוג/ פקולטה אך לא מימש קבלתו, יידרש להירשם מחדש ולעמוד בתנאי קבלה.

12.4 חידוש לימודים - לתלמידים ותיקים

12.4.1 תלמיד ותיק ל תואר בוגר , שרשאי היה להמשיך את לימודיו אך הפסיקם לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד רצופות, יהיה רשאי לחזור ללימודים באותו תחום מבלי שיהיה עליו להתקבל מחדש לתחום זה. ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים ולהמשך לימודיו היא בסמכותה של ועדת ההוראה של ה פקולטה . על התלמיד המבקש לחדש את לימודיו לפנות בבקשה בכתב אל מזכירות ה פקולטה .

12.4.2 תלמיד ותיק, שהפסיק את לימודיו ומעוניין לחדשם ואיננו עונה על ההגדרה בסעיף, 12.4.1 יגיש בקשה בכתב לועדת ההוראה של ה פקולטה . ההחלטה אם לקבלו ללימודים לשנה מתקדמת בתואר או לדרוש ממנו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה לחוג, וכן ההחלטה בנוגע להכרה בלימודיו הקודמים היא בסמכותה של ועדת ההוראה של ה פקולטה .

 

הפרק הקודם: 11. תנאי מעבר

הפרק הבא: 13. זיכויים אקדמיים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל