16. תלמידים מצטיינים - נה"ל תשע"ט

16. תלמידים מצטיינים - נה"ל תשע"ט

האוניברסיטה העברית שואפת לעודד מצוינות בקרב תלמידיה. תלמידים מצטיינים יזכו להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות של דיקני הפקולטות והרקטור והענקת מענקי הצטיינות כפי שיפורט להלן.

  1. המועד הקובע לחישוב ממוצע הציונים לקביעת מדרג המצטיינים הוא יום ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודים.  ציונים שייקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בממוצע זה. תלמיד המסיים את לימודי הבוגר בשנה הנוכחית ומבקש להיות מועמד למלגת הצטיינות למוסמך בשנה הבאה, ידאג לסגור את התואר שלו עד למועד הפקת המדרג.
  2. בבואם להרכיב את רשימות המצטיינים ולבחור במקבלי המענקים רשאים הדיקנים והרקטור לשקול גם שיקולים חוץ-אקדמיים כגון, פעילות או התנהגות שיש בה משום תרומה לאוניברסיטה מכאן או עבירות פליליות או משמעתיות מכאן (ראו גם 16.1.1.1 ו- 16.3.6).
  3. רשימות הנבחרים לרשימות הדיקן יפורסמו בחודש השני של שנת הלימודים. תלמידים הסבורים כי הם זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה, יפנו בכתב למזכירות ה פקולטה . משך הזמן המוקצב לערעורים יפורסם יחד עם הרשימה ויהיה במשך שבועיים מיום פרסומה.
  4. רשימות התלמידים שנכללו ברשימת הדיקן ו/או נמצאו זכאים למענק הצטיינות, יפורסמו על ידי ה פקולטה . על התלמידים לעקוב אחר הפרסום. לאחר תקופת הערעורים וקביעה סופית של הזכאים להיכלל ברשימה המצטיינים, יקבלו אותם תלמידים הודעה מה פקולטה ותעודה חתומה בידי הדיקן. הערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור הלימודים והציונים של התלמידים.
  5. שינוי השיוך הפקולטאי עלול לפגוע בסיכוייו של תלמיד מצטיין לקבל מענק.

 

16.1  תלמידים מצטיינים ל תואר בוגר

מענקי הצטיינות יוענקו לתלמידי שנה א' ל תואר בוגר על סמך נתוני הקבלה שלהם ובהתאם למפורט בהודעת הקבלה, במטרה לעודדם אכן ללמוד לקראת אותו תואר.

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור שלוש פעמים על פי הישגיו בלימודים ל תואר בוגר (אחרי שנה א', ב' ו- ג' בתכנית תלת-שנתית; ארבע פעמים אם תכניתו ארבע-שנתית).  כמו כן, תלמיד מצטיין עשוי לזכות במענקי רקטור או דיקן. פטור משכר לימוד לא יינתן לתלמידים שלומדים בתכניות בהן שכר הלימוד ממומן על ידי גורם חיצוני.

16.1.1 רשימת הדיקן ל תואר בוגר

ברשימת הדיקן ל תואר בוגר יכללו תלמידי השנים ב' ו- ג' ובוגרים (לאחר סיום לימודיהם) ששיעורם לא יעלה על 10% מתלמידי התואר הבוגר בשנה ההיא וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בהתאם לכללים הבאים:

א- למדו תכנית לימודים מלאה לפי הנדרש לתואר (ללא קורסים עודפים או מאוחסנים).

תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר העיוניים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך) ובחוגים כלכלה סביבה וניהול והחוג לניהול מלונאות ומשאבי מזון, כוללת לפחות 36 נ"ז . תלמידי שנה ג' נדרשים ל- 32 נ"ז לפחות.

תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר הניסויים (מדעי הטבע, חקלאות, רפואה, מדעי הרפואה, רפואת שיניים, רוקחות, ריפוי בעיסוק, סיעוד, הנדסה ומדעי המחשב) כוללת לפחות 45 נ"ז . תלמידי החוג להנדסת חשמל ומחשבים נדרשים בשנה א' ל 42 נ"ז לפחות. תלמידי שנה ג' נדרשים ל- 38-40 נ"ז לפחות בהתאם להחלטת ה פקולטה .

תכנית לימודים מלאה ל תואר בוגר במסלול דו-חוגי כשאחד מהחוגים מ פקולטה עיונית והאחר מ פקולטה ניסויית, כוללת לפחות 40 נ"ז בכל שנות התקן של התלמיד

ב- בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בקורסים המוגדרים כ"מאוחסנים" ובקורסים המוגדרים כ"עודפים".

ג- הציונים הבאים לא יובאו בחשבון בממוצע למדרג:  ציונים שייקלטו לאחר המועד הקובע; ציונים מילוליים כמו, "פטור", "זיכוי", "עבר" וכיו"ב; וכן ציונים בקורסי שפות לפטור.

ד- תלמידים שקיבלו בשנה קודמת ציון הנמוך מ- 65 או שאין להם "פטור" מלימודי אנגלית לא יהיו זכאים להיכלל ברשימת דיקן.

ה- קורסים בהם ניתן ציון מילולי כגון פטור ו/או זיכוי שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר, (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) לא ייכללו במניין נ"ז במדרג המצטיינים.

16.1.1.1 בבואו להרכיב את הרשימה, עשוי הדיקן לשקול מתן ייצוג לתלמידים על פי תכניות, תחומי ומסלולי הלימוד השונים ועוד.

16.1.1.2 מקומו של תלמיד הלומד במקביל לשני תארים בשתי פקולטות ייקבע ברשימת הדיקן של כל אחת מהן בנפרד, על פי לימודיו באותה פקולטה .

16.1.1.3 תלמידים שהשלימו את לימודיהם לתואר כנדרש ועשויים להיות זכאים להיכלל ברשימת הדיקן על סמך לימודיהם בשנה האחרונה לתואר, אך אינם עומדים במכסת הנקודות המינימאלית, יפנו בבקשה בכתב אל ה פקולטה בתקופת הערעורים כמצוין לעיל.

16.1.2 מענקי הדיקן ל תואר בוגר

מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקנים לתלמידים נבחרים מתוך רשימות הדיקן, על פי שיקול דעתם של הדיקנים ותוך מתן ייצוג הולם לחוגים השונים.

16.1.2.1 מענק הדיקן ל תואר בוגר יינתן כמלגת שכר לימוד לשנה הנוכחית בגובה מחצית שכר הלימוד האישי של התלמיד, אך לא יותר מ-50% משכר הלימוד השנתי.

16.1.2.2 ה פקולטה תשלח מכתבים אישיים לתלמידים הזכאים ותפרסם את רשימת הזכאים, אופן חלוקת המענק ומועד חלוקת המענק. על התלמידים לעקוב אחר הפרסום.

16.1.3. רשימת הרקטור ל תואר בוגר

ברשימת הרקטור ל תואר בוגר יכללו התלמידים המצטיינים ביותר של האוניברסיטה, ולפי שיקול דעת הרקטור. ככלל, תלמידים אלה ייבחרו מבין המצטיינים שברשימות הדיקן. תלמידים שיופיעו ברשימת הרקטור, יקבלו מכתב אישי מהרקטור והערה בדבר הצטיינותם זו תודפס באישור לימודיהם וציוניהם. במקרה זה לא תופיע הערה בנוגע הופעתם ברשימת הדיקן.

16.1.4 מענקי הרקטור ל תואר בוגר

מענק הרקטור ל תואר בוגר יינתן לכל התלמידים המופיעים ברשימת הרקטור ויכלול מלגת שכר לימוד לשנה הנוכחית בגובה שכר הלימוד האישי של התלמיד, אך לא יותר מ- 100% שכר לימוד שנתי. בנוסף, עשוי המענק לכלול פרס כספי.

 

16.2  תלמידים מצטיינים ל תואר מוסמך

תלמיד מצטיין עשוי להיות זכאי להיכלל ברשימות הדיקן והרקטור על פי הישגיו במהלך הלימודים ל תואר מוסמך (אחרי שנה א' ואחרי שנה ב').

16.2.1 רשימות הדיקן ל תואר מוסמך

ברשימת הדיקן ייכללו תלמידים או מוסמכים ששיעורם בשנה הקודמת לא יעלה על 10% מתלמידי התואר בשנה ההיא על פי הכללים הבאים:

  1. למדו באותה שנה לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר  (27% בתוכנית תלת-שנתית).
  2. ממוצע ציוניהם בשנה ההיא אינו נופל מ-85.
  3. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בלימודי עזר, בלימודי השלמה ובלימודים עודפים (אך ראו סעיפים 16.1.1 ג').
  4. קורסים בהם ניתן ציון מילולי כגון פטור ו/או זיכוי שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר, (למעט לימודים במסגרת חילופי סטודנטים) לא ייכללו במניין נ"ז במדרג המצטיינים.

16.2.2  מענקי הדיקן ל תואר מוסמך

הקריטריונים למענקי הדיקן ייקבעו ב פקולטה ויפורסמו בתקנון ה פקולטה .

16.2.3 רשימות הרקטור ל תואר מוסמך

ברשימת הרקטור ל תואר מוסמך יכללו התלמידים המצטיינים ביותר של האוניברסיטה, לפי שיקול הרקטור. בדרך כלל ייבחרו תלמידים אלה מבין המצטיינים הכלולים ברשימות הדיקן.

תלמידים שיופיעו ברשימות הרקטור יקבלו מכתב אישי מהרקטור והערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור לימודיהם וציוניהם. במקרה זה לא תופיע הערה בנוגע הופעתם ברשימת הדיקן.

16.2.4 פרס רקטור ל תואר מוסמך

הרקטור יעניק פרס כספי לתלמידים נבחרים מבין הנכללים ברשימת הרקטור, בנוסף למענקי הדיקן כאמור בסעיף 16.2.2.

 

16.3  נהלים כלליים למענקים

16.3.1 ככלל, קבלת מענק הצטיינות או פרס רקטור מחייבת את התלמיד ללמוד ולהיבחן במהלך שנת הלימודים הנוכחית בתכנית מלאה (כפי שזו מוגדרת בסעיפים 16.1.1א' ו- 16.2.1א').

16.3.2. תלמיד עשוי לקבל מענק דיקן שלוש פעמים בלימודי הבוגר (לקראת שנה א', ב' ו- ג' בתכנית תלת-שנתית; ארבע פעמים בתכנית ארבע שנתית) ופעמיים בלימודי המוסמך (לקראת שנה א' ושנה ב'). פרס הרקטור למוסמך יוענק לתלמיד רק פעם אחת.

16.3.3. תלמיד לא יוכל לקבל מענק הצטיינות או פרס רקטור לאחר תום שנת הלימודים האחרונה לפי שנות התקן לתואר.

16.3.4 תלמיד, הזכאי על סמך הישגיו באותו התואר ובאותה פקולטה ליותר ממענק אחד, יקבל רק מענק אחד (הגבוה מבין אלו להם הוא זכאי).

16.3.5 תלמיד הזכאי למענק הצטיינות או פרס הרקטור, יסדיר את כל חובותיו במדור לחשבונות סטודנטים באופן בלתי תלוי במועד קבלת המענק/הפרס.

16.3.6 בבואם לבחור במקבלי המענקים, מבין התלמידים המצטיינים ביותר, רשאים הדיקנים והרקטור לשקול גם את המצב הכלכלי של התלמידים.

16.3.7 היקף המענקים מותנה במשאבי האוניברסיטה לאותה שנה.

הפרק הקודם: 15. אישורי לימודים ותדפיסי ציונים מסוגים שונים

הפרק הבא: 17. העברת מידע על תלמידים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל