16. תלמידים מצטיינים - נה"ל תש"ף

16. תלמידים מצטיינים - נה"ל תש"ף

האוניברסיטה העברית שואפת לעודד מצוינות בקרב תלמידיה. תלמידים מצטיינים יזכו להערכה על ידי הכללתם ברשימות המצטיינים השנתיות של דיקני הפקולטות והרקטור והענקת מענקי הצטיינות כפי שיפורט להלן.

16.1 נהלים כלליים

16.1.1 המועד הקובע לחישוב ממוצע הציונים לקביעת מדרג המצטיינים הוא יום ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודים. ציונים שייקלטו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון בממוצע זה.

16.1.2.מיקומו של תלמיד במדרג המצטיינים ייקבע בהתאם לשיוך הפקולטאי שלו ("פקולטת האם").

16.1.3 בבואם להרכיב את רשימות המצטיינים ולבחור במקבלי המענקים רשאים הדיקנים והרקטור שלא לכלול ברשימה ושלא להעניק מענק או פרס למי שעבר עבירת משמעת.

16.1.4 רשימות המועמדים לרשימות הדיקן לשנה מסוימת יפורסמו עד השבוע השמיני של שנת הלימודים הבאה. תלמידים הסבורים כי הם זכאים להיכלל ברשימה ואינם מופיעים בה, יפנו בעניין בכתב למזכירות ה פקולטה בתוך שבועיים ממועד פרסום הרשימה.

16.1.5 התלמידים שנכללים ברשימת המצטיינים יקבלו הודעה מה פקולטה ותעודה חתומה בידי הדיקן. הערה בדבר הצטיינות זו תודפס באישור הלימודים והציונים של התלמידים.

16.1.6 תלמיד אינו זכאי לקבל מענק הצטיינות או פרס רקטור לאחר תום שנת הלימודים האחרונה לפי שנות התקן לתואר.

16.1.7 תלמיד יקבל רק מענק אחד בגין הישגיו בתואר מסוים ב פקולטה מסוימת.

16.1.8 תלמיד הזכאי למענק הצטיינות או פרס הרקטור, יסדיר את כל חובותיו ביחידה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים באופן בלתי תלוי במועד קבלת המענק/הפרס.

16.1.9 תלמידים ששכר הלימוד ממומן על ידי גורם חיצוני אינם זכאים לפטור משכר לימוד בגין הישגיהם הלימודיים.

 

16.2תלמידים מצטיינים ל תואר בוגר

16.2.1 רשימת הדיקן ל תואר בוגר

16.2.1.1 ברשימת הדיקן ל תואר בוגר יכללו תלמידי השנים ב' ו- ג' ובוגרים (לאחר סיום לימודיהם) שמספרם עד עשרה אחוזים מבין התלמידים ל תואר בוגר בכל פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההישגים בה נקבעת הרשימה וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בכפוף לכללים הבאים:

  1. ייכללו ברשימה רק תלמידים שלמדו תכנית לימודים מלאה לפי הנדרש לתואר (ללא קורסים עודפים או מאוחסנים).

    תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר העיוניים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך) ובחוגים כלכלת סביבה וניהול והחוג לניהול מלונאות ומשאבי מזון, כוללת לפחות 36 נ"ז . תלמידי השנה האחרונה במסגרת שנות התקן לתואר נדרשים ל- 32 נ"ז לפחות.

    תכנית לימודים מלאה בפקולטות ובבתי הספר הניסויים (מדעי הטבע, חקלאות, רפואה, מדעי הרפואה, רפואת שיניים, רוקחות, ריפוי בעיסוק, סיעוד, הנדסה ומדעי המחשב) כוללת לפחות 45 נ"ז . תלמידי החוג להנדסת חשמל ומחשבים נדרשים בשנה א' ל- 42 נ"ז לפחות. תלמידי השנה האחרונה במסגרת שנות התקן לתואר נדרשים ל- 38-40 נ"ז לפחות, בהתאם להחלטת ה פקולטה .

    לעניין זה, קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר לא ייכללו במניין ה נ"ז לצורך החישוב שלפיו ייקבע אם התלמיד למד תכנית לימודים מלאה.

ב. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, למעט ציונים בקורסים הבאים: קורסים "מאוחסנים", ציונים שייקלטו לאחר המועד הקובע, ציונים מילוליים (כגון, "פטור", "זיכוי", "עבר" וכיו"ב), קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר ושפות לפטור. פקולטה שמוחלת בה מדיניות של "התאמת ציונים" רשאית לקבוע בתקנון הגבלות נוספות באשר לקורסים ולציונים שיילקחו בחשבון לעניין קביעת רשימת הדיקן.

ג. תלמידים ייכללו ברשימת הדיקן ל תואר בוגר על סמך ציוני שנה ב' ומעלה רק אם הגיעו לרמת פטור באנגלית.  

16.2.1.2 ברשימת הדיקן ל תואר בוגר ייכללו התלמידים שציוניהם בגין לימודיהם בשנת הלימודים הקודמת הם הגבוהים ביותר מבין התלמידים ל תואר בוגר בכל פקולטה , אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה .

16.2.1.3 תלמיד הלומד בו-זמנית לשני תארים בשתי פקולטות רשאי להיכלל ברשימת הדיקן ל תואר בוגר בכל אחת משתי הפקולטות, בהתאם להישגיו באותה פקולטה . תלמיד הלומד לתואר דו-חוגי בשתי פקולטות רשאי להיכלל ברשימת הדיקן ל תואר בוגר רק בפקולטת האם שבה הוא לומד.

16.2.2 מענקי הדיקן ל תואר בוגר

מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקן ל- 2.5% מן התלמידים ל תואר בוגר ב פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה מוענק המענק, אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה . מענק הדיקן ל תואר בוגר יהיה פטור מ- 50% משכר הלימוד השנתי ל תואר בוגר בשנת הלימודים שבה יוענק המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו ל תואר בוגר .

16.2.3 רשימת הרקטור ל תואר בוגר

ברשימת הרקטור ל תואר בוגר יכללו 30 התלמידים המצטיינים של האוניברסיטה ל תואר בוגר , שייקבעו תוך התחשבות בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בפקולטות השונות. התלמידים שברשימת הרקטור ל תואר בוגר זכאים לפטור מ- 100% משכר הלימוד השנתי ל תואר בוגר בשנת הלימודים שבה יינתן המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו ל תואר בוגר . בנוסף לפטור משכר הלימוד, יינתן לתלמידים שברשימת הרקטור גם פרס כספי.

 

16.3  תלמידים מצטיינים ל תואר מוסמך

ברשימות הדיקן והרקטור ייכללו התלמידים המצטיינים ל תואר מוסמך על פי הישגיהם במהלך לימודיהם ל תואר מוסמך (בגין הישגיהם בשנה א' ובגין הישגיהם בשנה ב').

16.3.1 רשימת הדיקן ל תואר מוסמך

ברשימת הדיקן ל תואר מוסמך יכללו תלמידים או מוסמכים שמספרם עד עשרה אחוזים מבין התלמידים ל תואר מוסמך בכל פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההישגים בה נקבעת הרשימה, וממוצע ציוניהם במועד הקובע אינו נופל מ- 85, בכפוף לכללים הבאים:

א. ייכללו ברשימה רק תלמידים שלמדו לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (27% בתוכנית מוסמך תלת-שנתית). לעניין זה יילקחו בחשבון גם קורסים מאוחסנים (שלא נכללו בחישוב הצטיינות ל תואר בוגר ), שהופשרו בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה נקבעת הרשימה, אך לא יילקחו בחשבון קורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר.

ב. בממוצע הציונים למדרג יכללו כל ציוני השנה הקודמת, לרבות ציונים בקורסים מאוחסנים שהופשרו בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה נקבעת הרשימה, למעט ציונים בקורסים הבאים: קורסים שמוגדרים לימודי עזר ולימודי השלמה, קורסים שבהם ניתן ציון מילולי (כגון פטור ו/או זיכוי) וקורסים שהוכרו בגין לימודים במוסד אחר.

16.3.2  מענקי הדיקן ל תואר מוסמך

מענקי הצטיינות יוענקו על ידי הדיקן ל- 2.5% מן התלמידים ל תואר מוסמך ב פקולטה בשנת הלימודים שבגין ההצטיינות בה יינתן המענק. אולם בבואו להרכיב את הרשימה, רשאי הדיקן להתחשב בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בחוגים השונים ב פקולטה , ולהעניק עדיפות לתלמידים ל תואר מוסמך מחקרי.

מענק הדיקן ל תואר מוסמך יהיה פטור מ- 100% שכר הלימוד השנתי ל תואר מוסמך בשנת הלימודים שבה יינתן המענק, אך לא יותר משכר הלימוד האישי של התלמיד באותה שנה בגין לימודיו ל תואר מוסמך . תלמיד שזכאי למענק הדיקן ל תואר מוסמך , המקבל בשנת הלימודים שבה מוענק לו מענק הדיקן פטור (מלא או חלקי) משכר לימוד בגין משרת עוזר הוראה, יזכה במענק כספי בגובה הפטור משכר לימוד לו הוא זכאי בגין המשרה בה הוא מכהן, לצד השלמה לפטור מ-100% שכר הלימוד השנתי כאמור לעיל.

16.2.3 רשימת הרקטור ל תואר מוסמך

ברשימת הרקטור ל תואר מוסמך יכללו 50 התלמידים המצטיינים של האוניברסיטה ל תואר מוסמך , שייקבעו תוך התחשבות בצורך להבטיח ייצוג הולם ברשימה לתלמידים בפקולטות השונות. התלמידים הנכללים ברשימת הרקטור ל תואר מוסמך יהיו זכאים גם לפרס כספי.

הפרק הקודם: 15. אישורי לימודים ותדפיסי ציונים מסוגים שונים

הפרק הבא: 17. העברת מידע על תלמידים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל