נספח ד': התאמות בנסיבות הורות - נה"ל תשע"ט

נספח ד': התאמות בנסיבות הורות - נה"ל תשע"ט

סטודנט/ית יקר/ה
בהתאם להוראות חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007 וכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012, קבעה האוניברסיטה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטיות להתאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

1. כללי:

א- "אירוע מזכה" הנו: שמירת הריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ.

ב- סטודנטית המבקשת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה או בגין טיפולי פוריות, תפעל בהתאם לנוהל זה ונהלי הוראה ולימודים.

ג- סטודנט/ית לאחר אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה או היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ - רשאי/ת לקבל התאמות עקב אירוע מזכה כמפורט בתקנון זה, בכפוף להצהרה כי בן / בת זוגו אינם זכאים לקבלת התאמות מכוח כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012 או לזכויות להיעדרות לפי חוקי העבודה.

ד- סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות או להגיש קובלנה בעניין התאמות, י/תגיש בקשה לרכזת הורות באמצעות טופס. לבקשה יש לצרף אישורים רפואיים ו/או חוות דעת ו/או אישורים מגורמי רווחה לפיהם הסטודנט/ית נעדר/ה מהלימודים בשל אירוע מזכה.

את הטופס יש להגיש לרכזת הורות לפחות חודש ימים לפני מועד ההתאמה המבוקשת.

סטודנטית לפני לידה תגיש את טופס הבקשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 3 חודשים לפני מועד הלידה הצפוי, וזאת כדי שניתן יהיה למזער את הפגיעה האקדמית בלימודיה.

ה- סטודנטית לאחר אירוע מזכה, תהיה זכאית להתאמות כמפורט בסעיפים 2, 3, 6, 7 ו-9, וזאת לאחר היעדרות של 21 ימים (במצטבר), אלא אם מצוין אחרת בנוהל זה.

2. היעדרות ודחיית לימודים:

א- סטודנטית זכאית להיעדר בשל אירוע מזכה מעד 30% מכלל השיעורים בכל קורס אליו הייתה רשומה והמתקיימים בעת קרות האירוע המזכה.  במקרה של לידה, הסטודנטית תהייה רשאית להעדר מעד שישה שבועות מהשיעורים בכל קורס בסך הכול. בנוסף, סטודנטית זכאית להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים עבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

ב- סטודנטית תסדיר היעדרותה כאמור לפי הוראות סעיף 6.2.4

ג- מקרה שבו זכאית הסטודנטית להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות לפי הגבוה מבניהם.

ד- סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, רשאית לדחות קורס ולחזור עליו באותה השנה או בשנה העוקבת בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחנה במבחן הסופי בקורס. סטודנטית הנעדרת כאמור, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הקורס. האמור לא חל על קורסים המהווים הכשרה מקצועית.

ה- סטודנטית הצפויה להיעדר מקורס בשל אירוע מזכה או בשל סיבה אחרת שאושרה על ידי רכזת הורות, תפנה חודש לפני ההיעדרות הצפויה {חודשיים לפני לידה צפויה} למורה הקורס ולמזכירות החוג על מנת ליידע אותם על ההיעדרות הצפויה ותמסור להם את אישור רכזת ההורות להיעדרות.

ו- סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכו' רשאית בתיאום עם המורה להשלים את המטלה, ובכלל זה בפעם הבאה שבה יוצע הקורס, או לבצע מטלה חלופית במועד שיקבע המורה.

ז- סטודנטית רשאית לבקש פטור מקורס במעבדה, תרגיל, סמינריון, סיור, סדנה, הכשרה מעשית וכד' בשל אירוע מזכה. בקשה לפטור תוגש למורה. המורה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס.

ח- לעניין השלמת הכשרה בשנים הקליניות ב פקולטה לרפואה, במקום סעיפים (ו)-(ז) יחול התקנון הרלוונטי (https://medicine.ekmd.huji.ac.il/He/Education/programsAndRegulations/regulation/Pages/completing.aspx).

3. מטלות:

א- סטודנטית שנעדרת בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, תוכל להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המורה, וזאת בתוך 7 שבועות מתום תקופת ההיעדרות.

ב- סטודנטית שלא הגישה מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת המטלה.

4. גורמי סיכון במעבדות:

א- מידע על החומרים שמשתמשים בהם במעבדות, והעלולים להיות גורמי סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות מפורסם באתר הקורס או המעבדה.

ב- סטודנטית כאמור רשאית לדחות את השתתפותה במעבדות בהן נעשה שימוש בחומרים מן הסוג האמור וזאת עד לאחר ההיריון או תקופת ההנקה.

ג- בהתאם לאופי המעבדה והיקף ההיעדרות, יקבע המורה את אופן השלמת המעבדות שהחסירה הסטודנטית.

5. בחינות:

א- סטודנטית הנעדרת מבחינה בשל אירוע מזכה סמוך, גם אם נעדרה פחות מ-21 ימים, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

ב- סטודנטית הצפויה להיעדר מבחינה בשל טיפול פוריות שמטיבו לא ניתן לבצעו במועד חלופי, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

ג- סטודנטית לאחר אירוע מזכה, הנעדרת מבחינה בתקופה של עד 14 שבועות מיום האירוע המזכה, זכאית להיבחן במועד מיוחד בהתאם לקבוע בנהלי הוראה ולימודים.

סטודנטית שתבחר לגשת לבחינה בתקופה זו, לא תהיה זכאית למועד מיוחד.

ד- סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך בחינה.

ה- סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת של25% ממשך הבחינה.

ו- במקרה שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור התוספת הכולל לפי הגבוה מביניהם.

ז- סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה מבחינה סופית בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאית ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה.

6. הארכת לימודים:

א- סטודנטית הנעדרת בשל אירוע מזכה תהיה זכאית להאריך את לימודיה בשני סמסטר ים, מבלי שתחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו; היא תזוכה בשכ"ל עבור הקורס ממנו נעדרה ואח"כ תחויב עבורו כשתחזור עליו שוב.

ב- בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת מגדר והורות בהקדם לאחר האירוע המזכה. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה.

7. הגשת תכנית לימודים:

סטודנטית שאיחרה בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מחמת לידה, זכאית לפטור מתשלום דמי איחור (2.5% משכר הלימוד), בכפוף להגשת בקשה לרכזת הורות

8. חניה ב קמפוס או בסביבתו:

א- מהחודש השביעי להריונה ועד חודש לאחר הלידה, רשאית סטודנטית לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

ב-לקבלת אישור חניה, יש לפנות לאגף הביטחון* לפחות שבועיים לפני תחילת תקופת הזכאות. יש לצרף לבקשה רישיון נהיגה, רישיון רכב ואישור רפואי מתאים או אישור מרכזת ההורות.

ג- בבקשות החורגות מהתקופה שהוגדרה – יש לפנות לרכזת הורות.

9. סטודנטיות לתארים מתקדמים:

א- סטודנטית לתואר מתקדם רשאית לבקש דחייה בהגשת עבודת התזה / הדוקטורט שלה לשיפוט, בידיעת המדריך.

ב- סטודנטית ל תואר מוסמך תגיש בקשה לדחייה בכתב לרכזת הורות.

ג- סטודנטית לתואר דוקטור תגיש בקשה לדחייה בכתב לרשות לתלמידי מחקר. הרשות לתלמידי מחקר נוהגת להעניק ארכה בת חצי שנה, בשל לידה, להגשת עבודת דוקטור ולמטלות אחרות.

10. מלגה למחקר:

א- סטודנטית לתואר מתקדם הנעדרת בשל אירוע מזכה זכאית להמשיך לקבל מלגה גם במהלך תקופת ההיעדרות, לתקופה של עד 15 שבועות לאחר האירוע המזכה.

ב- עם תום תקופת המלגה תהיה הסטודנטית זכאית להארכה של המלגה לתקופה השווה באורכה לתקופת היעדרותה בתשלום ולא יותר מ-15 שבועות, ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

ג- יובהר כי אם במהלך תקופת ההיעדרות בשל אירוע מזכה, הסתיימה תקופת הזכאות למלגה, הארכת המלגה כאמור בסעיף קטן (ב) תהא רק לתקופה המקבילה להיעדרות שבה הייתה הסטודנטית זכאית למלגה ובתנאי שהסטודנטית עדיין לומדת באוניברסיטה העברית.

  11. פרסים ומענקי הצטיינות:

פרסים ומענקי הצטיינות מהאוניברסיטה, שאמת המידה להענקתם היא משך תקופת הלימודים, יחושבו לסטודנטית שנעדרה בשל אירוע מזכה בהפחתה של תקופת היעדרותה.

 12.תשתיות:

בכל קמפוס :

א- כיתות בהן מקומות ישיבה מתאימים לסטודנטיות בהיריון שיאפשרו נוחות ישיבה וכתיבה;

ב- חדרים לצורך הנקה המצוידים במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת מקום גם כיור מים;

ג- משטחי החתלה. מיקום משטחי החתלה מפורסם באתר הדיקנט ובמפות ה קמפוס ים.

ד- תינוקיות.

13. בני זוג:

סטודנט שבן או בת זוגו עברו אירוע מזכה, זכאי :

א- לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים מיום האירוע המזכה.

ב- למועד בחינה נוסף אם נעדר מבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום האירוע המזכה.

ג- לדחייה בת שבוע בהגשת המטלות (עבודות/תרגילים).

בסעיף זה אירוע מזכה הינו: לידה, הפלה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחה אומנה.

14. צילומים:
סטודנטית או סטודנט שנעדרו בשל אירוע מזכה גם אם נעדרו פחות מ-21 ימים, זכאים להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסידו, בעד כל יום לימודים שבו נעדרו. לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מגדר והורות.

15. הכנסת תינוקות לשיעורים:

תתאפשר להורה הכנסת תינוקות בני עד 4 חודשים לשיעורים עיוניים. יש להקפיד על כללי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה. חל איסור להכניס תינוקות למעבדות. אם נגרמת הפרעה כלשהי למהלך התקין של השיעור, באחריות ההורה להפסיק את ההפרעה. המורה בקורס רשאי לבקש את הוצאת התינוקות מהשיעור אם יש בה הפרעה למהלך התקין של השיעור.

אגפי ביטחון ב קמפוס ים השונים:

קמפוס הר הצופים: 02-5882018

קמפוס י. ספרא (גבעת רם): 02-6586000

קמפוס עין כרם: 02-6758005, 02-6758060

קמפוס רחובות: 08-9489290

 

לקבלת טופס הפנייה לחצו כאן
למענה פרטני - אנא פנה/י אל הורות ומגדר 
קמפוס הר הצופים, בניין פרנק סינטרה, חדר 3033, מס' טלפון 02-5880262 או לכתובת המייל hujiparentpluse@gmail.com

הפרק הקודם: נספח ג': התאמות בשל לקויות למידה

הפרק הבא: נספח ה': התאמות למשרתים במילואים

 חזרה לעמוד הראשי של נה"ל