נספח ה': התאמות למשרתים במילואים - נה"ל תשע"ט

נספח ה': התאמות למשרתים במילואים - נה"ל תשע"ט

סטודנט/ית יקר/ה

האוניברסיטה קבעה נוהל זה לריכוז זכויות סטודנטים במילואים.

בכדי להבטיח שמירה על זכויותיך יש לפעול בהתאם לנוהל.

כל הנאמר בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה.

הגדרות:

"סטודנט הורה" – סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים;

"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" – שירות מילואים על פי קריאה לשירות לפי הוראות סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 או על פי קריאה לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף 9(א) לחוק שירות המילואים.

1. הגשת בקשה להתאמות

(א) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יפעלו בהתאם לנוהל זה ולסעיף 1.12.4 בנהלי הוראה ולימודים.

(ב) סטודנטים המבקשים לקבל התאמות יגישו בקשה לרכזת המילואים באמצעות פניה כתובה לפניות למדור מילואים

2. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

(א) סטודנט משרת מילואים זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.

(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות מילואים זה ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור; כל יום היעדרות יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

(ד) נוסף על האמור בסעיף ב' לעיל, סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, רשאי להיעדר מיום לימודים אחד בשל כל 10 ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו, אך לא יהיה רשאי להיעדר מיותר מ-5 ימי לימודים.

(ה) באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות כאמור מראש עם מורה הקורס ולהשלים את החומר שהחסיר.

(ו) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטר ילי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. זכות זו תינתן גם לסטודנט הורה, שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, אשר נעדר משיעורים על פי המפורט בסעיף ב' לעיל.

3. מטלות

(א) סטודנט משרת מילואים רשאי לבקש מראש מהמורה דחייה בהגשת מטלה או לבקש להגיש מטלה חלופית אם נעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו. הגשת המטלה תידחה לפחות במספר הימים שבהם שירת במילואים. היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, בהתאמה.

(ב) סטודנט משרת מילואים שהפסיד עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות, יגיש בקשה מרוכזת לרכזת המילואים על מנת למצוא פתרון כולל שיהיה מעבר להקלות להן זכאי הסטודנט על פי תקנון זה (כגון: צמצום מספר העבודות, איחוד עבודות אם ניתן וכיוצ"ב). הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

(ג) סטודנט משרת מילואים שבשל שירות מילואים טרם הגיש מטלה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבשל העדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור בגין שירות מילואים של בן או בת זוגו.

4. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית רשאי לקבל אחת מההתאמות כמפורט בסעיף 4(ג) בתיאום עם המרצה.

(ב) הוראות סעיף א' יחולו גם על גם סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף 2(ב).

(ג)

·השלמת המטלה במועד שיקבע על ידי המרצה.

·השתתפות חוזרת במועד שיקבע על ידי המרצה.

·המרת המטלה שהחסיר במטלה אחרת שתקבע על ידי המרצה.

·בקשת פטור בשל שירות מילואים - בקשה לפטור תוגש למרצה. המרצה יעביר החלטתו לאישור ועדת ההוראה הרלוונטית.

(ד) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת המטלה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

5. בחינה

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאי להיבחן במועד מיוחד במסגרת המועדים הקבועים באוניברסיטה.

(ב) סטודנט ששירת שירות מילואים ברצף במשך  9-2 ימים במהלך תקופת הבחינות או בסמוך לה (דהיינו החל את שירות המילואים לפני תקופת הבחינות וסיים במהלכה) זכאי לא לגשת לבחינה המתקיימת בסמוך לחזרתו ולקבל מועד מיוחד על פי המפתח הבא:

·שירות מילואים רצוף של 3-2 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן בבחינה המתקיימת במהלך 24  שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.

·שירות מילואים רצוף של 4-6 ימים, רשאי התלמיד  לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד

·שירות מילואים רצוף של 9-7 ימים, רשאי התלמיד לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות ויהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד.

(ג) סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימי מילואים רצופים או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או ב סמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך ה סמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום ה סמסטר , או בסמוך לו ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום ה סמסטר ; זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירותו שירות מילואים כאמור.

(ד) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת, זכאי ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה. הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

(ה) המועד המיוחד יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

***יש לפנות לוועדת ההוראה הרלוונטית בבקשות למועד מיוחד***

 

6. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות

(א) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל–50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר .לקבלת שוברים לצילומים יש לפנות לרכזת מילואים.

(ב) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לסיוע בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד. לרשות הסטודנט עומדות אפשרויות להשלמת החומר (בהתאם לזמינותם בכל קורס וקורס) באמצעות: הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר, צפייה בשעורים מצולמים או האזנה לשיעורים מוקלטים.

(ג) סטודנט משרת מילואים שנעדר בשל שירות מילואים רשאי להגיש בקשה לעדיפות בשאילת ספרים מהספריה או לשאילת ספרים בכמות העולה על הקבוע בנהלי האוניברסיטה, באמצעות רכזת המילואים.

(ד) סטודנט משרת מילואים שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה. 

(ה) סטודנט משרת מילואים היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים.

(ו) זכאויות לפי סעיף 6 יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

7. הארכת לימודים
(א) סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב–2 סמסטר ים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו. 

(ב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב סמסטר אחד, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

(ג)בקשה להארכה כאמור תוגש באמצעות רכזת המילואים. הפנייה תיעשה במכתב המסביר את סיבות הבקשה, ותכלול מסמכים ואישורים התומכים בבקשה. 

8. מלגות ומעונות
האוניברסיטה העברית אינה מכירה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות לצורך קבלת מלגות, או מעונות.  

9. הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודת זכות

החל מתשע"ט ניתן יהיה לקבל שתי נקודות זכות בגין שירות מילואים פעיל פעם אחת במהלך הלימודים לתואר הבוגר. מידע נוסף בנספח ט'.

 

למענה פרטני - אנא פנה/י אל רכזת המילואים, מאיה גונן בתאום מראש.

קמפוס הר הצופים, מס' טלפון 02-5881833 או בפניה בכתב 

 

הפרק הקודם: נספח ד': התאמות בנסיבות הורות

הפרק הבא: נספח ו':  לימודי עברית

 חזרה לעמוד הראשי של נה"ל