4. רישום תכנית לימודים - נה"ל תש"ף

4. רישום תכנית לימודים - נה"ל תש"ף

על התלמידים לבחור, לקראת ראשיתה של כל שנת לימודים בקורסים הדרושים כדי להתקדם כראוי במסלול הלימודים שלהם.
ייעוץ כללי בעניינים הנוגעים למסגרת הלימודים ולנוהלי לימודים, ניתן לקבל במזכירויות של כל חוג ו/או במזכירות לענייני הוראה ותלמידים. בכל חוג יעמדו לרשות התלמידים יועץ שתפקידו לתת הדרכה אישית וייעוץ אקדמי בכל העניינים הנוגעים לתכנית הלימודים.

4.1  ימי ייעוץ והגשת תכנית לימודים (טופס לימודים)

לפני תחילת שנת הלימודים נערכים בפקולטות ימי ייעוץ והרשמה אקדמיים מרוכזים, שמטרתם לעזור לתלמידים לבנות את תכנית הלימודים באותה שנה. בחלק מהפקולטות נערכים, בראשיתם של ימי הייעוץ, כנסים לתלמידים, שבהם ניתנים הסברים כלליים. במהלך ימי הייעוץ יכול התלמיד לקבל הדרכה אישית לפני שיירשם לקורסים ולקבוצות תרגיל. בכמה פקולטות הייעוץ הוא חובה והתלמיד נדרש להחתים את היועץ על גבי טופס הלימודים.

4.2   תכנית הלימודים (טופס לימודים)

4.2.1  בתכנית הלימודים ירשום התלמיד את כל הקורסים אותם הוא מתעתד ללמוד בכל אחד משני ה סמסטר ים של אותה השנה.

4.2.1.1 ככלל, אסור להירשם לקורס שבו המורה הוא בן משפחת התלמיד בדרגת קרבה ראשונה או במצב אחר של ניגוד עניינים. במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה האם, ובאלו תנאים, לאפשר רישום כזה למרות האיסור. ראו גם 7.7.6.

4.2.2  תכנית הלימודים מקבלת תוקף לאחר שנקלטה במערכת הממוחשבת ואושרה במזכירות התלמידים. בפקולטות המחייבות ייעוץ דרושה גם חתימתו של היועץ על גבי טופס הלימודים, לפני שיוגש לאישור המזכירות.

4.2.3   קורסים שנרשמו בניגוד לתקנות המפורטות בשנתון ה פקולטה , לא יוכרו, גם אם התלמיד ישתתף בבחינה.

4.2.4   היקפה של תכנית הלימודים קובע את חלקיות שכר הלימוד של התלמיד. החלקיות נקבעת כמכפלה של שעות הלימוד  של כל הקורסים הרשומים בתכנית בערך "שעת הלימודים" הנגזר מהתואר, ה פקולטה ומסלול הלימודים. החלקיות מוצגת באתר " מידע אישי לתלמיד" באינטרנט.

4.2.5   תלמיד שנרשם במדור לחשבונות סטודנטים אך לא הגיש תכנית לימודים, יחויב בשכר לימוד מלא עד לקליטת תכנית לימודיו.

4.2.6   תלמיד שהגיש תכנית לימודים אך לא נרשם במדור לחשבונות סטודנטים, יחויב בשכר לימוד בהתאם לתכנית הלימודים שהגיש, ועל סמך הצהרת ההתחייבות שהגיש כחלק מהליך הגשת תכנית הלימודים.

4.2.7   תלמיד המבקש ללמוד קורסים מחוץ ל פקולטה , נדרש לקבל אישור מה פקולטה לה הוא שייך וכן ממזכירות ההוראה של ה פקולטה נותנת הקורס.

4.2.8   תלמיד אשר סיים את שמיעת הקורסים לתואר וחייב עדיין מטלות כגון: בחינה, עבודה, עבודה סמינריונית, עבודת גמר למוסמך, בחינת גמר למוסמך או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, ולא מילא את חובותיו עד ה-31 בדצמבר בשנת הלימודים העוקבת לשנה האחרונה ללימודיו, יהיה חייב בהגשת תכנית לימודים הכוללת את כל הקורסים בהם נותרה לו חובה אקדמית. שכ"ל ייקבע בהתאם להיקף השעות.

4.3   תכנית שינויים

4.3.1  תלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים במשך תקופה מוגבלת בתחילת כל

סמסטר .

4.3.2  שינוי בתכנית הלימודים מחייב הגשת השינויים במועד ובחלק מהפקולטות גם הסכמת המורים או היועץ או אישור המזכירות.

4.3.3  תכנית שינויים שתוגש באישור אקדמי לאחר המועד המותר, תחויב בתשלום קנס. שינוי שיוגש באיחור לקורס שהוגדר כ"מוגבל משתתפים", לא יאושר.

4.4   לוח זמנים להגשת תכנית לימודים וטופס שינויים

4.4.1  תכנית הלימודים תוגש לפי הנהלים, במועדים המפורסמים בחוברת "שער לסטודנט באוניברסיטה" - על גבי לוחות המודעות בפקולטות, במכתב מה פקולטה וכן באינטרנט. סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים זכאי לרישום מוקדם לקורסים. רישום מוקדם יתבצע באמצעות הגשת צו מילואים ורשימת הקורסים למזכירות הרלוונטית. המזכירות תדאג לבצע הרשמה עם פתיחת תקופת ההרשמה.

4.4.2   שינויים בתכנית הלימודים השנתית יוגשו עד סוף השבוע השני של סמסטר א'. כמו כן ניתן יהיה להגיש שינויים בתכנית הלימודים ביחס לקורסים המתחילים ב סמסטר ב' עד סוף השבוע השני של סמסטר זה. קורסים אשר מתחילים שלא בתקופת השינויים ניתן יהיה לבטלם לאחר השתתפות בשיעור אחד. ביטול זה יתבצע על ידי המזכירות. סטודנט היוצא לשירות מילואים במשך תקופת השינויים, יפנה ישירות לרכזת מילואים

4.5   איחור בהגשת תכניות לימודים ובהגשת שינויים לתכניות לימודים

4.5.1  תלמיד שלא הגיש תכנית לימודים ו/או תכנית שינויים במועד שנקבע חייב להפנות בקשה כתובה ומנומקת למזכירות ה פקולטה /ביה"ס. אישור הבקשה (כלומר, הצטרפות מאוחרת לקורס) מותנה בקבלת אישורו של מורה הקורס.

4.5.2   אם אושרה הבקשה להגשת תכנית לימודים באיחור, יחויב התלמיד בדמי איחור בסך של 2.5% משכר הלימוד. דמי האיחור יחושבו וישולמו בחודש בו הגיש את התכנית. תלמיד שאיחר בהגשת תכנית לימודים או תכנית שינויים מסיבות אקדמיות או מחמת אשפוז, לידה או שירות מילואים, יקבל ממזכירות ההוראה של ה פקולטה אישור לפטור מתשלום דמי איחור.

4.5.3   תלמיד רשאי לערער על החלטות ה פקולטה בעניין דמי איחור בפני יו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים. הערעור יוגש בכתב ולא יאוחר משבועיים לאחר מועד החלטת ה פקולטה .

4.5.4   בקשות לפטור מסיבות כלכליות יועברו לבדיקה מוקדמת במדור סיוע. המלצות המדור יימסרו ליו"ר הוועדה לנוהלי הוראה ולימודים.

4.5.5   גובה דמי האיחור בהגשת שינויים בתכנית הלימודים הוא 10 ש"ח לשינוי אחד ולא יותר מ- 30 ש"ח לסה"כ השינויים.

4.5.6   שינויים בתכנית הלימודים שמשמעותם העברת קורס קיים ממסגרת אחת למסגרת אחרת (כמו הגדרת קורס כ"קורס עודף" או "קורס מאוחסן למוסמך" או שינוי רמה באנגלית ושינוי קבוצות תרגיל), לא יהיו כרוכים בתשלום דמי איחור גם אם נעשו לאחר המועד המותר.

4.5.7   לאחר המועד המותר לשינויים לא ניתן להקטין את מכסת הלימודים, לא לבטל הרשמה לקורסים ולא להקטין את חלקיות שכר לימוד. (במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת הערעורים לעניין שכר-לימוד המעוגנת בדיקנט הסטודנטים).

4.5.8   קורס שהתלמיד למד ונבחן בו, לא יוכר אם לא היה רשום בתכנית הלימודים. הכנסת הציון לגיליון הציונים ("הכשרה") מותנית באישור ה פקולטה . בכל מקרה יחויב התלמיד בגין קורס זה בהתאם לכללים.

4.6. קליטה ממוחשבת של תכניות לימודים

  1. קליטת תכנית לימודים נעשית במזכירות ה פקולטה . כל פקולטה מאפשרת לתלמיד להגיה את תכנית לימודיו (חלקן במהלך הקליטה, וחלקן לאחריה). תוך כדי קליטת תכניות הלימודים נערכות מספר בדיקות:

(א) חוגי הלימודים - לתלמיד שנה א' נבדקת התאמה בין החוג/ים שנרשם אליו/אליהם בתכנית הלימודים לחוג/ים אליהם התקבל. בכל מקרה שתלמיד רשם חוג ונמצא שלא התקבל אליו, לא תיקלט תכנית הלימודים (תלמיד המחליף חוג חייב לשנות עדיפות במשרד לקבלת תלמידים ולעמוד בתנאי הקבלה לחוג החדש).

(ב) דרישות של לימודי אנגלית כשפה זרה (כולל פטור).

(ג) דרישות של לימודי עברית לתלמידי חו"ל.

(ד) בדיקת היקף תכנית הלימודים.

(ה)  בפקולטות למשפטים, מדעי הטבע, רפואה, חקלאות, רפואת שיניים וביה"ס לעבודה סוציאלית, יופיעו בתכנית הלימודים קורסי החובה ברשימה מוכנה מראש, לכל תלמיד, בהתאם לתכנית הלימודים הקבועה ב פקולטה .

4.6.2  בפקולטות המאפשרות לתלמיד לעבור משנה לשנה "על תנאי", יירשם התנאי בטופס הלימודים או במערכת הממוחשבת.

4.6.2.1  על התלמיד למלא את התנאי בתוך פרק הזמן שיוקצב לכך. לאחר שימלא את התנאי, יקבל התלמיד הודעה על כך מה פקולטה .

4.6.2.2   כל עוד לא מילא התלמיד את התנאי הנדרש, ייחשב "תלמיד על תנאי".

4.6.2.3   אם לא מילא את התנאי בפרק הזמן הקצוב, לא יתאפשר לו להגיש תכנית לימודים בשנה שלאחר מכן.

4.6.2.4   רשימות של "תלמידים על תנאי" ייבדקו במזכירויות להוראה של הפקולטות.

הפרק הקודם: 3. מסלול הלימודים

הפרק הבא: 5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל