11. תנאי מעבר - נה"ל תש"ף

11. תנאי מעבר - נה"ל תש"ף

11.1

קורסי החובה והציונים הנדרשים בקורסים

ועדת ההוראה או מי שהוסמך על ידה, תגדיר ותפרסם בשנתון את רשימת קורסי החובה ותנאי המעבר של החוגים בכל שנת לימוד ואת ציון המעבר הנדרש בקורסים.

11.1.1  ציון העובר המינימאלי בקורס הוא 60. פקולטה רשאית לקבוע שבקורס מסוים ציון המעבר יהיה גבוה מ- 60.

11.1.2  ממוצע הציונים המינימאלי ˗ תנאי מעבר משנה לשנה ב תואר בוגר הוא הצלחה בכל קורסי החובה.

11.1.3   ציון מינימאלי בלימודי שפה ˗ לתלמיד שנה א' ל תואר בוגר שאינו פטור מלימודי הכנה באנגלית ו/או בעברית (כמפורט בפרק 5), נדרש ציון 70 לפחות בלימודי האנגלית וציון 75 לפחות בלימודי העברית כדי לעבור לשנה ב' ( פקולטה רשאית לדרוש ציון מעבר גבוה יותר בעברית).

11.2

תלמיד ל תואר בוגר שעובר ממסלול לימודים דו-חוגי למסלול חד-חוגי, חייב לעמוד בתנאי המעבר של שני החוגים. פקולטה רשאית לקבוע תנאי מעבר גבוה כתנאי כניסה למסלול חד-חוגי.

11.3

פקולטה רשאית לאשר לתלמיד שלא עמד בתנאי המעבר לחזור על לימודי השנה בחוג פעם אחת בלבד.

11.4

תלמיד שלא השלים חובותיו בקורס בשל אירוע מזכה על פי סעיף 1.11.3 או בשל שירות מילואים יוכל ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה מתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה, בכפוף לעמידתו בהוראות סעיף 4.6.2 באשר לחובותיו של "תלמיד על תנאי".

הפרק הקודם: 10. חזרה על קורס

הפרק הבא: 12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם 

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל