14. זכאות לתואר - נה"ל תש"ף

14. זכאות לתואר - נה"ל תש"ף

14.1 תנאי זכאות

תלמיד זכאי לתואר, בתנאי שקיים את כל התחייבויותיו האקדמיות כמפורט להלן:

א. השלים את לימודיו על פי דרישות ה פקולטה והחוגים, הן מבחינת היקף הקורסים ודרישות הקורסים והן מבחינת ציון המעבר בקורס, כפי שקבעה ה פקולטה .

ב. קיבל ציון מעבר כפי שקבעה ה פקולטה (סעיף 7.9), בכל אחד מהקורסים הנכללים בממוצע ציוניו.

ג. השיג לפחות ממוצע ציונים סופי כפי שנקבע ב פקולטה ולא פחות מ- 60.

על אף האמור, תלמיד יהיה זכאי לקבל אישור הזכאות לתואר או התעודה רק לאחר שהסדיר את חובותיו הכספיים.

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

תלמיד הסבור שהוא זכאי לתואר יגיש למזכירות (החוג/ה פקולטה /ביה"ס) בקשה לסגור את תוארו. בבקשה זו יציין את מסלול הלימודים שבו הוא מבקש לקבל תואר, יזהה את הלימודים העודפים שלו (ראו סעיף 6.3), ויאשר את הדרך אשר בה יירשם שמו באישור. המזכירות תבדוק את הדברים, תחשב את ציון הגמר, ותמסור לתלמיד אישור זכאות לתואר המציין את שם התואר, את ציון הגמר לתואר, את ציון הגמר החוגי, ואת מועד הזכאות.

 1. ציוני גמר ל תואר בוגר :
  1. ציון הגמר ל תואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר ל תואר בוגר יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

 1. ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.
 2.  הכללים חלים על כל התלמידים החל מטקס חלוקת התעודות תשס"ט.
 3. ציוני הגמר ל תואר מוסמך ייקבעו על בסיס המרכיבים הבאים:
  1. מסלול מחקרי : עבודת גמר מחקרית, ממוצע ציוני הקורסים ובחינת גמר. הכללת בחינת הגמר והמשקל היחסי של כל אחד מהמרכיבים בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  2. מסלול לא מחקרי : ממוצע ציוני הקורסים. הכללת עבודת גמר לא מחקרית, עבודה סמינריונית ובחינת גמר ומשקלם היחסי בציון הכולל נתונים לשיקול דעת ה פקולטה .
  3. ציון גמר ל תואר מוסמך איננו מחושב עבור המסיימים תואר מוסמך במסגרת המסלול הישיר לתואר דוקטור. לפיכך, הם אינם נכללים במדרג המסיימים ואין נקבעת לגביהם רמת סיום (סעיף 14.5).

14.3 מועד זכאות:

ככלל, תאריך הזכאות לתואר ייקבע לפי מתן הציון האחרון לתואר. בכל מקרה לא יהיה זה יותר משבועיים לאחר מועד הבחינה האחרונה או חודשיים מיום הגשת העבודה הסמינריונית האחרונה, למעט מקרים בהם הוגש ערעור.

14.3.1 תלמיד שיגיש בקשה לסגור תואר לאחר תום שנה מסיום חובותיו, בקשתו תיבדק כבקשה לחידוש לימודים כמפורט בפרק 12. החליטה ה פקולטה לסגור תואר לתלמיד הנ"ל מבלי לחייבו בהשלמות כלשהן, תאריך הזכאות לתואר יהיה מועד הגשת הבקשה לסגירת התואר. התלמיד יקבל את תעודתו יחד עם מחזור המסיימים השוטף ובהתאם לכללי מחזור זה.

14.4 סופיות ציוני גמר ותעודות.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר, לא תהיה לתלמיד אפשרות לתקן את ציון הגמר ו/או לשנות את אישור הזכאות ו/או את תעודת התואר. תעודת התואר תימסר לתלמיד בטקס חלוקת תעודות התואר המתקיים ב פקולטה פעם בשנה.

 1. על תלמיד שירצה לתקן ציונים בודדים לקבל את הסכמת ה פקולטה , והוא יקבל אישור נפרד על כך.
 2. תלמיד שלמד קורסים לאחר שסגר תואר – בין קורסים שלמד במסגרת התואר ובהסכמת ה פקולטה חזר עליהם לאחר שסגר תואר ובין קורסים אחרים - יוכל לקבל אישור נפרד על ציוניו בקורסים אלה. לימוד הקורסים כנ"ל יתקיים שלא במסגרת התואר.
 3. בעל תעודת תואר מהאוניברסיטה העברית ששמו השתנה רשאי לקבל ( תמורת תשלום ולאחר הצגת אישור רשמי על שינוי השם ) תעודה חדשה על פי שמו החדש במקום תעודת התואר הנושאת את שמו הקודם. המבקש תעודה חדשה בנסיבות אלו יגיש בקשה בכתב אל ה פקולטה שהעניקה לו את התעודה הקודמת. התעודה החדשה תהיה במתכונת המקובלת במועד הפקתה ותיחתם על ידי בעלי התפקידים בהווה. על גבי התעודה החדשה יצוין שהיא מחליפה תעודה קודמת, שהוענקה בשנת ( שנה עברית ) / ( שנה לועזית ).

14.5 הגדרה מילולית של ציון הגמר לתואר בתעודה ("בוגר" ו"מוסמך"):

החל מטקס חלוקת התעודות בתשנ"ה, נקבעת רמת הסיום לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים ב פקולטה באותה שנה (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:

רמת סיום

אחוזים

סף ציון מינימלי

 

בוגר

מוסמך

בוגר

מוסמך

בהצטיינות יתרה

2% עליונים

3% עליונים

90

92

בהצטיינות

18% הבאים

22% הבאים

85

85

14.6 דיפלומות

כל תלמיד אשר סיים את לימודיו וסגר את התואר יקבל דיפלומה.

14.6.1 הדיפלומה תכלול בין היתר את שם ה פקולטה /ות, תואר, סוג תואר והחוג בהם התלמיד מקבל את התואר.

14.6.2 על הדיפלומה יהיה חתום דיקן ה פקולטה בה למד התלמיד. תלמיד שלמד במסגרת דו חוגי ת- דו פקולטאית יקבל דיפלומה חתומה על ידי דיקני שתי הפקולטות.

14.6.3 תלמידי תעודת הוראה יקבלו דיפלומה אשר מציינת את תחום ההוראה שלמדו.

הפרק הקודם: 13. זיכויים אקדמיים

הפרק הבא: 15. אישורי לימודים ותדפיסי ציונים מסוגים שונים

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל