13. זיכויים אקדמיים - נה"ל תש"ף

13. זיכויים אקדמיים - נה"ל תש"ף

13.1

ההחלטה בדבר הכרה בלימודים מתחום אחר באוניברסיטה או מחוצה לה, היא בידי ועדת ההוראה של ה פקולטה .

13.2

קורסים מתחום אחר באוניברסיטה העברית שהוכרו לצורך המשך לימודים, יחושבו במלוא משקלם וציוניהם ייכללו בממוצע הציונים לתואר או ידווחו כ"זיכוי", מבלי שייכללו בממוצע (לפי החלטת ה פקולטה ).

13.3

קורסים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה שהוכרו לצורך המשך לימודים באוניברסיטה העברית, ידווחו כ"זיכוי" ללא ציון ולא ייכללו בממוצע הציונים לתואר.

13.4  זיכויים אקדמיים לתואר "בוגר"

13.4.1  תלמיד ל תואר בוגר שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה - יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי ה פקולטה . ה פקולטה רשאית להעניק לו זיכויים אקדמיים בגין לימודיו בשיעור שלא יעלה על 2/3 ממכסת הלימודים לבוגר באוניברסיטה העברית. הוא יקבל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית רק אם סיים בה שנה ג', כולל עבודות סמינריוניות בתכניות הלימודים הדורשות עבודות כאלו והיקף לימודיו מהווה לפחות שליש מלימודי התואר.

13.4.2  תלמיד באוניברסיטה העברית הלומד במסלול דו-חוגי, רשאי לקבל זיכוי על לימודיו הקודמים בהיקף של חוג שלם ובלבד שלא קיבל תואר בעבור לימודים אלה. כלומר, באפשרותו ללמוד חוג אחד בלבד לתואר.

13.4.3  תלמיד האוניברסיטה העברית שרוצה להשלים לימודים לתואר בקורסים ספורים במוסד אקדמי אחר, יכול לעשות זאת בתיאום עם ועדת ההוראה של ה פקולטה . ה פקולטה תקבע את היקף הלימודים שיידרשו מהתלמיד באוניברסיטה העברית נוסף על לימודיו במוסד האחר.

13.4.4  תלמיד ל תואר בוגר או בעל תואר בוגר שרוצה ללמוד לקראת תואר בוגר נוסף באותה פקולטה או ב פקולטה אחרת, יכול לקבל זיכוי על לימודי התואר האחד בהיקף שלא יעלה על שליש מסה"כ המכסה לתואר הנוסף. הזיכוי יינתן בעבור תואר בוגר אחד נוסף.

13.5  זיכויים אקדמיים לתואר "מוסמך"

13.5.1  תלמיד ל תואר מוסמך שלמד לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ולא קיבל תואר בעבור לימודיו אלה – יירשם כמקובל וקבלתו ללימודים תידון על ידי ה פקולטה . ה פקולטה רשאית להעניק לו זיכויים אקדמיים בגין לימודיו הקודמים בשיעור שלא יעלה על מחצית ממכסת הלימודים למוסמך באוניברסיטה העברית. התנאי לקבלת תואר מוסמך מהאוניברסיטה העברית הוא רק אם סיים בה את עבודת הגמר ובחינת הגמר בתכניות הלימודים הדורשות עבודת גמר ו/או בחינת גמר והיקף לימודיו מהווה לפחות מחצית מלימודי התואר.

13.5.2  תלמיד הלומד לקראת שני תארי מוסמך, יורשה ללמוד בחפיפה עד שליש מתכנית הלימודים. בכל מקרה שתלמיד מקבל תואר על סמך השלמת לימודים של תואר קודם (למשל בעל תעודת ספרן המשלים לימודים ל תואר מוסמך בספרנות), יש לציין על תעודת הגמר המאוחרת שהיא מבוססת על לימודי התואר הקודם.

13.5.3  תלמיד שלמד או לומד לתואר תעודה ולומד גם ל תואר מוסמך , יכול לקבל זיכוי אקדמי שלא יעלה על שליש מתכנית הלימודים למוסמך, על סמך לימודיו לתעודה.

13.5.4 תלמיד שלומד ל תואר מוסמך בתחום בו נלמדים קורסים החופפים לאלה שלמד ב תואר מוסמך קודם או חופפים לחלק מדרישות הלימודים יוכל לקבל הכרה בגין לימודים אלה בשיעור שלא יעלה על 1/3 מתואר המוסמך הנוכחי. ההחלטה בדבר ההכרה היא בידי וועדת ההוראה של ה פקולטה . תלמיד שאושרה לו הכרה זו, יוכל לקבל עד 10 נ"ז זיכוי אקדמי במסלול הלא מחקרי ועד 6 נ"ז זיכוי אקדמי במסלול המחקרי. יתרת נ"ז שהוכרו יעודכנו כפטור".

הפרק הקודם: 12. משך הלימודים, הפסקת לימודים וחידושם 

הפרק הבא: 14. זכאות לתואר

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל