9. קביעת ממוצע הציונים - נה"ל תש"ף

9. קביעת ממוצע הציונים - נה"ל תש"ף

9.1   ציונים הנכללים בממוצע

9.1.1   כל ציון שקיבל תלמיד בסיום קורס (למעט החריגים המפורטים בסעיף 9.2), ייכלל בחישוב הציון הממוצע לאותה שנת לימוד וכן בחישוב הציון הממוצע לתואר, לאחר שישוקלל על פי מספר נ"ז שהוקצו לקורס.

חזר תלמיד על בחינה (עבודה), ייכלל בממוצע רק הציון המאוחר.

9.1.2   הציון בקורס ייקבע באותו אופן לכל התלמידים (בחינה או עבודה וכדומה) ויבוא לידי ביטוי באותו אופן (כציון מספרי או כציון מילולי).

9.1.2.1   השימוש בציונים מילוליים יוגבל למקרים בודדים ומיוחדים.

9.1.2.2   ציון מילולי "נכשל" ייחשב כ- '59' בממוצע הציונים.

9.1.3   תלמיד שלא נבחן בבחינה הסופית של הקורס ולא קיבל בקורס ציון סופי- יושמט הקורס מאישור הלימודים והציונים שלו, וזאת בתנאי שאין זה קורס "מוגבל משתתפים". לא ניגש תלמיד לבחינה בקורס "מוגבל משתתפים", ידווח לו ציון סופי "אפס" בקורס.

9.2   ציונים שאינם נכללים בממוצע

הציונים המפורטים להלן לא ייכללו בחישוב הממוצע:

9.2.1   ציונים בקורסים שאינם מקבלים נקודות זכות (לימודי השלמה, לימודי הכנה בעברית והקורס "קריאה והבנה של טקסטים מדעיים באנגלית" וכד').

9.2.2   ציונים בקורסים, שהתלמיד למד מעבר לדרישות לתואר והוגדרו כקורסים "עודפים". ראו סעיף 6.3.

9.2.3   ציונים המהווים מרכיב חלקי בציון הסופי של הקורס (בחינת ביניים, תרגיל וכיו"ב).

9.2.4   ציונים בקורסים שסטודנט נבחן בהם, בלי שהיו רשומים בטופס הלימודים ("ציונים נוספים").

9.2.5   הערכה מילולית: "פטור", "עבר", "השתתפות פעילה", "זיכוי", "לא זכאי" ו"נשר".

9.2.6   ציונים: "השתתפות פעילה", "עבר", "נכשל" יינתנו רק בקורסים שהוגדרה בהם אפשרות זו בשנתון.

9.2.7   ציונים בקורסים מאוחסנים: קורסים שלמד סטודנט במהלך לימודיו ל תואר בוגר ושאושרו לו מראש לתכנית המוסמך או ללימודי תעודה, לא ייכללו בממוצע הציונים לבוגר, אך ייכללו בממוצע למוסמך/תעודה.

9.2.8   ציון בקורס שנלקח בחשבון לצורך קבלת תואר אחד לא יילקח בחשבון לצורך קבלת תואר נוסף.

9.2.9 ציונים בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה והוכרו כחלק מהלימודים לתואר (גם במקרה של לימודים בתכנית משותפת).

 

הפרק הקודם: 8. מטלות בכתב

הפרק הבא: 10. חזרה על קורס

חזרה לעמוד הראשי של נה"ל