תהליך הרישום

מידע כללי   
בחירת עדיפויות
הודעת קבלה רשמית
קבלה לשנתיים – שמירת מקום

 

מידע כללי

ההרשמה לאוניברסיטה העברית נעשית ברישום מקוון (Online), בצירוף תשלום (דולרי) בכרטיס אשראי. 

אנא קיראו בעיון את ההנחיות למילוי הטופס כדי למנוע תקלות מאחר ואתר הרישום משמש גם גורמים נוספים. ההנחיות והקישור לטופס בלינק להלן.

אנו מטפלים בבקשות רק לאחר הגשה רשמית ← Submission.

מידע למועמדים בינלאומיים בנושא ויזה ואישורי שהייה ניתן למצוא באתר המשרד הבינלאומי.
 

בחירת עדיפויות

מועמדים ל תואר בוגר זכאים לציין עד חמישה חוגים מבוקשים בטופס ההרשמה, על פי סדר עדיפויות. סדר העדיפויות הוא גורם חשוב בתהליך הקבלה. אם יתקבלו לעדיפות גבוהה, העדיפויות הנמוכות יוקפאו ולא יטופלו. עם זאת, יוכלו המועמדים לקבל מידע לגבי אפשרות עמידתם בתנאי הקבלה לחוגים המוקפאים, במידה וירצו לשנות את סדר העדיפויות. אם יהיו ברשימת המתנה לעדיפות גבוהה, יטופלו העדיפויות הנמוכות אך אם בעתיד יתקבלו לעדיפות הגבוהה, יבוטלו הקבלות של העדיפויות הנמוכות. אם העדיפות הגבוהה נלמדת גם במסלול דו-חוגי, תיבדק עדיפות נוספת המתאפשרת במסלול זה.

מועמדים למדעי הרוח וחברה חייבים לציין לפחות שני חוגים המתאימים למסלול הדו-חוגי.

מועמדים ל תואר מוסמך : אנו מטפלים רק בשתי עדיפויות בו זמנית. במידה ולאחר קבלת התשובה ירצה המועמד לשנות או להוסיף עדיפות, יוכל לעשות זאת אם ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה.

מועמדים הזקוקים לעזרה במילוי העדיפויות יפנו אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל.

כל שינוי בהרשמה (הוספת חוג חדש או שינוי בסדר העדיפויות) חייב להיעשות בכתב במערכת הפניות. ניתן להירשם לחוג או לשנות את מיקומו בסדר העדיפויות רק  כאשר ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה. 

הודעת קבלה רשמית

רק הודעה רשמית שנשלחת על-ידי המדור לקבלת תלמידים מחו"ל מעידה על קבלה ללימודים באוניברסיטה העברית.

עם קבלת הודעת הקבלה ללא תנאי, יש לשלם מקדמה על מנת לשמור את המקום בתכנית. את התשלום ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר המידע האישי או להזמין למייל שובר אלקטרוני לתשלום בבנק הדואר. רק מועמדים אשר שילמו את המקדמה יוכלו להירשם לקורסים ויקבלו קישור לתשלום שכר הלימוד. חוגים תחרותיים לתואר ראשון עשויים, בשלב כלשהו , לבטל את קבלתם של מועמדים אשר לא שילמו את המקדמה.

במשך תהליך ההרשמה נמסר למועמדים מידע על סיכויי הקבלה שלהם. בשום מקרה לא ניתן להתייחס למידע בלתי רשמי זה כאל הודעת קבלה מחייבת.

ניתן לבדוק פרטים על מצב ההרשמה ולקבל את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באתר המידע האישי. לשם גישה למידע, יש צורך בקוד אישי בן 5 ספרות. קוד זה נשלח (במייל) עם הודעת אישור ההרשמה.

חלק מהמועמדים מקבלים מכתבי קבלה על-תנאי. הקבלה עשוייה להיות בתנאי שיושלמו לימודים כנדרש, בתנאי הצלחה בבחינות ידע בעברית ו/או באנגלית או הצגת מסמכים רשמיים. קבלה על תנאי תקפה רק כל עוד ההרשמה לחוג פתוחה. עם סגירת ההרשמה לחוג מסויים, יידחו כל המועמדים אשר לא הגישו נתונים מלאים או אשר התקבלו על תנאי, למעט תלמידי מכינת רוטברג משנת תשפ"ב. תלמידים יוכלו להירשם לקורסים רק לאחר שמילאו את כל התנאים המפורטים במכתבם וקיבלו על כך אישור בכתב.

 

ביטול הרשמה/שמירת קבלה לשנתיים

מועמדים שהתקבלו ל תואר בוגר לשנת תשפ"ג ושילמו את המקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה למימוש בשנת הלימודים תשפ"ד. מרגע אישור פעולה זו תוקפא הקבלה ותועבר לטובת תשפ"ד והמקדמה ששולמה תשמש לטובת מימוש הלימודים בשנת תשפ"ד.

את הבקשה יש לשלוח באמצעות אתר הפניות או במייל אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל: admission@savion.huji.ac.il

לא ניתן לשמור קבלה לחוגים הבאים: רפואה, רפואה צבאית (צמרת), רפואת שיניים, אמירים – מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק, רביבים, רוקחות – תכנית מצויינות.

ביטול הרשמה או ביטול שמירת קבלה שייעשו עד 15.8.2022 יאשר החזר מלא של המקדמה. לאחר תאריך זה, לא יוחזר מלוא המקדמה.

לא ניתן לבצע שמירת קבלה לאחר שהוגשה תכנית לימודים. הביטולים וההחזרים יהיו על פי נהלי שכר לימוד.