הטיפול בבקשה והמעקב אחריה

מיון ודיון בבקשה

הודעות על מצב ההחלטות

לבדיקת מצב הטיפול בבקשה ומעקב אחריה

 

נרשמתם? ברכות!
מיד לאחר קליטת פרטי ההרשמה יוצגו ב מידע אישי  פרטי בקשת ההרשמה של המועמד והפרטים הבאים:
א. מספר הזהות ושם 
ב. פירוט חוגי הלימוד שביקש בסדר ההעדפות שצויין
ג. פירוט הציונים ו יח"ל מתעודת הבגרות וממוצע תעודת הבגרות
ד. ציון רמת אנגלית, רמת עברית (אם רלוונטי), ממוצע לימודים אקדמיים (אם הגיש(
ה. ציון הבחינה הפסיכומטרית
 
בדקו היטב את הנתונים! אם ישנה טעות עדכנו את מדור רישום וקבלה
לתשומת לבכם, ביכולתכם לעדכן באופן עצמאי כל שינוי בכתובת, מספר טלפון או דוא"ל באתר.

להפקת אישורי הרשמה וקבלה, הורידו את אפליקציה ה מידע אישי

 

מיון ודיון בבקשה

לאחר קליטת בקשת ההרשמה במערכת הממוחשבת תועבר הבקשה לתהליך של מיון. מיון הבקשות נעשה בהתאם לרישום סדר העדיפויות ובהתאם למסלול המתאים לכל בחירה : חד-חוגי או דו-חוגי

אם התקבל המועמד לחוג הנלמד במסלול החד-חוגי- ייפסק הטיפול בבקשות הבאות.
אם התקבל המועמד לחוג הנלמד במסלול הדו-חוגי - ייבדקו סיכויי קבלתו לחוג נוסף, הנלמד אף הוא במסלול הדו-חוגי, לפי סדר העדיפויות שצוין תחילה באותה עדיפות ואחר כך בעדיפויות הבאות.
שימו לב! כל סדרי המיון והקבלה יתנהלו על פי סדר העדיפויות שיוזן על ידכם. הקפידו להזין את החוגים הרצויים ביותר בעדיפויות גבוהות.

 

הודעות על מצב ההחלטות

בתום תהליך המיון תישלח למועמדים הודעה בדבר מצב בקשתם לאוניברסיטה 

קבלה - המועמד התקבל לחוג שביקש ללמוד בועל מנת לממש את הקבלה הקפידו לשלם במועד את המקדמה! אי תשלום המקדמה בזמן עשוי לבטל את הקבלה.
אם התקבלתם לחוג שאינו בעדיפות ראשונה, אתם עשויים לקבל הודעה מאוחרת על קבלה לחוג בעדיפות גבוהה יותר.
רק הודעת קבלה שנשלחה ממדור רישום וקבלה היא בעלת תוקף רשמי מטעם האוניברסיטה ותקפה רק לשנת הלימודים המצוינת בה. אישור קבלה מגורם אוניברסיטאי אחר אינו תקף.
הודעת קבלה עשויה להתקבל מיד לאחר ההרשמה או בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. זאת בהתחשב בתנאי הקבלה לחוגים, בנתוני המועמד ובהגשת כלל הנתונים הנדרשים

דחייה - המועמד לא התקבל לחוג שביקש ללמוד בו על סמך תנאי הקבלה ונתוני המועמד באותה העת. אם ימציא המועמד נתונים חדשים תיבדק בקשתו שנית, על פי מספר המקומות שייוותרו בחוג ועל פי סף הקבלה שיידרש בעת המצאת הנתונים.
מועמד אשר קיבל הודעת דחייה רשאי להירשם לחוגים אחרים באוניברסיטה!
הודעת דחייה בשל אי מימוש קבלה, תישלח למועמד שהתקבל לאוניברסיטה ולא שילם את מקדמת מימוש הקבלה במועד

טיפול - הודעה זו תינתן לנרשמים לחוגים אשר הקבלה אליהם נקבעת על סמך מרכיבים נוספים כגון ראיון אישי, מבחן כניסה, אישור על לימודים אקדמיים וכד'. הודעה סופית תינתן לאחר השלמת התהליך.

חסר נתון - על המועמד למסור למדור רישום וקבלה את הנתונים החסרים המפורטים בהודעה. בדיקת המועמדות תחודש עם מסירתם.

הקפאת קבלה-  הודעה זו מעידה על כך שהמועמד עומד בתנאי הקבלה לחוג, אך ידרש שינוי עדיפות על מנת לממש את הקבלה לחוג זה.

הקפאת טיפול- הודעה זו מעידה על כך שהמועמד עומד בתנאי המעבר לשלב המיון בחוג כגון ראיון אישי, מבחן כניסה ועוד, אך ידרש שינוי עדיפות על מנת להמשיך לשלב המיון.

המתנה - מצב זה מתקיים כל עוד לא נקבע סופית סף הקבלה לחוג המבוקש.
המועמד יקבל הודעה שהוא נמצא במצב המתנה שפירושו שהוא נמצא מתחת לסף הקבלה שנקבע באותה העת לחוג, אך מעל סף הדחייה.
במהלך החודשים מאי-יוני נקבעים סעיפי הקבלה הסופיים במרבית החוגים.

אל תשארו מאחור! הקפידו למלא אחר דרישות הקבלה לכל החוגים שמלאתם בטופס ההרשמה (גם בעדיפויות הנמוכות), לרבות מבחני כניסה וראיונות.

בכל עת ניתן להתעדכן במוקד הטלפוני ובאתר האינטרנט. 

 

לבדיקת מצב הטיפול בבקשה והמעקב אחריה - לחצו כאן.