רכיבי קבלה לתואר ראשון

לשם דיון בקבלתו של מועמד לאוניברסיטה עליו להמציא נתונים שיאפשרו דיון. הפריטים המפורטים להלן משמשים כמרכיבי הקבלה ואמצעי המיון לשנה א' לבוגר:

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עברית, , דרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיון, בחינת כניסה לחוג ועוד. 
ללא השלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה), קבלם של המועמדים לא תיחשב קבלה מן המניין ולא יישמר להם מקום בחוג. 
נתוני המועמדים יבדקו בשנית עם המצאת הנתונים החסרים, בהתאם למצב ההרשמה בחוג ובהתאם לתנאי הקבלה של החוג במועד המצאת הנתונים.

 

תנאי הקבלה לשנה ב' שונים מחוג לחוג ומפורטים בפקולטות השונות. לפרטים הנוגעים לקבלה לשנה ב' יש לפנות למזכירות ה פקולטה .