רכיבי קבלה לתואר ראשון

לשם דיון בקבלתו של מועמד לאוניברסיטה עליו להמציא נתונים שיאפשרו דיון. הפריטים המפורטים להלן משמשים כמרכיבי הקבלה ואמצעי המיון לשנה א' לבוגר:

 

תנאי הקבלה לשנה ב' שונים מחוג לחוג ומפורטים בפקולטות השונות. לפרטים הנוגעים לקבלה לשנה ב' יש לפנות למזכירות ה פקולטה .