רכיבי קבלה לתואר ראשון

לשם דיון בקבלתו של מועמד לאוניברסיטה עליו להמציא נתונים שיאפשרו דיון. הפריטים המפורטים להלן משמשים כרכיבי הקבלה ואמצעי המיון לשנה א' לבוגר:

» תעודת בגרות

» בחינה פסיכומטרית

» ידיעת השפה האנגלית

» ידיעת השפה העברית

» בחינות כניסה לחוגים

» ראיון אישי

» תעודת מכינה

» לימודים אקדמיים קודמים

» מקצוע מדעי נוסף

» רקע מדעי בבגרות (למועמדים לרוקחות, מדעי התרופה ומדעים ביורפואיים)

» רקע חקלאי

» רקע מקצועי קודם

» דרישת סף במתמטיקה

 

על העומדים בתנאי הקבלה הישירה, לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיון, בחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

 

תנאי הקבלה לשנה ב' שונים מחוג לחוג ומפורטים בעמודי החוגים השונים.