הטיפול בבקשה והמעקב אחריה

ניווט מהיר: מיון ודיון בבקשה  »  הודעות על מצב ההחלטות  »  לבדיקת מצב הטיפול בבקשה ומעקב אחריה

נרשמתם? ברכות!
מיד לאחר קליטת פרטי ההרשמה יוצגו ב מידע אישי  פרטי בקשת ההרשמה של המועמד והפרטים הבאים:
א. מספר הזהות והשם המלא 
ב. פירוט חוגי הלימוד שביקש בסדר ההעדפות שצויין
ג. פירוט הציונים ו יח"ל מתעודת הבגרות וממוצע תעודת הבגרות
ד. ציון רמת אנגלית, רמת עברית (אם רלוונטי), ממוצע לימודים אקדמיים חלקיים/מלאים (אם הגיש), הצהרה על בחינות אמי"ר /ם ו יע"ל / יע"ל -נט עתידיות (אם הצהיר)
ה. ציון הבחינה הפסיכומטרית, הצהרה על בחינה פסיכומטרית עתידית (אם הצהיר)
ו. ציוני מו"ר/מרק"ם (במידה ויש)
ז. ציון שאלון רפואת שיניים וכדומה.

 
בדקו היטב את הנתונים. אם ישנה טעות עדכנו את מדור רישום וקבלה
לתשומת לבכם, ביכולתכם לעדכן באופן עצמאי כל שינוי בכתובת, מספר טלפון או דוא"ל באתר.
להפקת אישורי הרשמה וקבלה בעברית ובאנגלית, הורידו את אפליקציית ה מידע אישי .
 

♦ מיון ודיון בבקשה

לאחר קליטת בקשת ההרשמה במערכת הממוחשבת תועבר הבקשה לתהליך של מיון. מיון הבקשות נעשה בהתאם לרישום סדר העדיפויות ובהתאם למסלול המתאים לכל בחירה  חד-חוגי או דו-חוגי
אם התקבל המועמד לחוג הנלמד במסלול החד-חוגי- ייפסק הטיפול בבקשות הבאות.
אם התקבל המועמד לחוג הנלמד במסלול הדו-חוגי - ייבדקו סיכויי קבלתו לחוג נוסף, הנלמד אף הוא במסלול הדו-חוגי, לפי סדר העדיפויות שצוין תחילה באותה עדיפות ואחר כך בעדיפויות הבאות.

לתשומת לבכם! כל סדרי המיון והקבלה יתנהלו על פי סדר העדיפויות שיוזן על ידכם.
הקפידו להזין את החוגים הרצויים ביותר בעדיפויות גבוהות.

 

♦ הודעות על מצב ההחלטות

בתום תהליך המיון תישלח למועמדים הודעה בדואר האלקטרוני בלבד בדבר מצב בקשתם לאוניברסיטה :

קבלה - המועמד התקבל לחוג שביקש ללמוד בו. על מנת לממש את הקבלה יש להקפיד ולשלם במועד את המקדמה! אי תשלום המקדמה בזמן עלול לבטל את הקבלה.
אם התקבלתם לחוג שאינו בעדיפות ראשונה, ובהמשך תתקבלו לחוג בעדיפות גבוהה יותר , תקבלו על כך הודעה.
אם שולמה מקדמה היא תועבר לטובת הקבלה לחוג שבעדיפות העליונה.
רק הודעת קבלה בדואר האלקטרוני שנשלחה ממדור רישום וקבלה היא בעלת תוקף רשמי מטעם האוניברסיטה ותקפה לשנת הלימודים המצוינת בה בלבד. אישור קבלה מגורם אוניברסיטאי אחר אינו תקף.
הודעת קבלה עשויה להתקבל מיד לאחר ההרשמה או בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. זאת בהתחשב בתנאי הקבלה לחוגים, בנתוני המועמד ובהגשת כלל הנתונים הנדרשים. 

• קבלה בתנאי - מצב בו המועמד עומד בסף הקבלה לחוג אולם עליו להשלים תנאים נוספים הנדרשים לקבלה כגון: רמת עברית, רמת אנגלית, מקצוע מדעי, ציון סף במתמטיקה וכו'. הקבלה בתנאי מותנית בהשלמת התנאי ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד המצאת הנתון החסר. ייתכן שכשיומצא הנתון החסר החוג יהיה סגור והקבלה אליו לא תתאפשר.
המתקבלים בתנאי לא נדרשים לתשלום מקדמה ולא תתאפשר להם קליטת  תכנית לימודים עד להסרת התנאי וקבלת הודעת קבלה רשמית.

• דחייה - המועמד לא התקבל לחוג שביקש ללמוד בו על סמך תנאי הקבלה ונתוני המועמד באותה העת. אם ימציא המועמד נתונים חדשים תיבדק בקשתו שנית, על פי מספר המקומות שייוותרו בחוג ועל פי סף הקבלה שיידרש בעת המצאת הנתונים.
מועמד אשר קיבל הודעת דחייה רשאי להירשם לחוגים אחרים באוניברסיטה, באפשרותו לבצע שינוי עדיפות באתר.

• הודעת הקפאת קבלה - תשלח למועמד בשל אי תשלום מקדמת המימוש במועד הנקוב במכתב הקבלה
הודעת הקפאת קבלה בגין איחור בתשלום תקפה גם אם בינתיים שולמה המקדמה. באפשרות המועמד לחדש את הקבלה על בסיס מקום פנוי . במידה ויש מקום בחוג והמועמד עומד בתנאי הקבלה העדכניים, לאחר תשלום המקדמה הקבלה תחודש אוטומטית.
ניתן להתעדכן במצב החוגים דרך אתר המידע וההרשמה או באמצעות מוקד השירות והמידע.

• טיפול - הודעה זו תינתן לנרשמים לחוגים אשר הקבלה אליהם נקבעת על סמך מרכיבים נוספים כגון ראיון אישי, מבחן כניסה, אישור על לימודים אקדמיים וכד'. הודעה סופית תינתן לאחר השלמת התהליך.
• חסר נתון - הודעה תשלח למועמדים שחסרים נתונים כלשהם המפורטים בהודעה. על המועמד למסור למדור רישום וקבלה את הנתונים החסרים המפורטים בהודעה. בדיקת המועמדות תחודש עם מסירתם ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה בחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג יסגר להרשמה תשלח הודעת דחייה למועמדים, גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים.

• הקפאת קבלה - הודעה זו מעידה על כך שהמועמד עומד בתנאי הקבלה לחוג אך הטיפול בבקשה הופסק עקב קבלה לעדיפות עליונה יותר. ניתן לבצע שינוי עדיפות על בסיס מקום פנוי.

• הקפאת טיפול - הודעה זו מעידה על כך שהמועמד התקבל לעדיפות גבוהה יותר .

• המתנה -  מצב זה מתקיים במספר קטן של חוגים שבהם לא נקבע סף הקבלה הסופי לחוג המבוקש. (לדוגמא בחוגים רפואה, רפואת שיניים, ריפוי בעיסוק, אמירים מדעי רוח וכדומה).
המועמד יקבל הודעה שהוא נמצא במצב המתנה שפירושו שהוא נמצא מתחת לסף הקבלה שנקבע באותה העת לחוג, אך מעל סף הדחייה.
במהלך החודשים מאי-יולי נקבעים סעיפי הקבלה הסופיים במרבית החוגים.

• הרשמה באיחור- מצב זה מתאפשר ברישום כאשר חוג סגור להרשמה והמועמד מבצע הרשמה במטרה לפנות לוועדת ערעורים ע"מ להתקבל לחוג זה. הרשמתו נקלטת במערכת ובאפשרותו להגיש פנייה לוועדת עירעורים בלבד . מצב זה אינו מונע מהמועמד להירשם במקביל לחוגים אחרים הפתוחים להרשמה.
לא יוחזרו דמי ההרשמה גם אם נדחתה בסופו של דבר בקשת המועמד להתקבל ע"י הוועדה.

מועמדים לרפואה שנרשמו באיחור ופנו לוועדת עירעורים,  הזימון למיונים יהיה רק על בסיס מקום במידה ובקשתם תאושר.

• כניסה לרשימת המתנה - במקרים בהם מכסת המתקבלים לחוג קרובה להתמלא, החוג יסגר להרשמה ויפתח ברשימת המתנה. אם יתפנו מקומות בחוג תאושר קבלה מרשימת ההמתנה. 
תנאי הקבלה המפורסמים באתר בשלב זה, רלוונטיים לנרשמים במועד בלבד, והם מהווים תנאי מינימום לנרשמים בהמתנה.

מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה (והינם חסרי נתון) לא יוכלו להכנס לרשימת ההמתנה במידה ויגיעו הנתונים החסרים תבדק קבלתם בשנית.

שימו לב, מועמדים שהתקבלו לחוג שנסגר להרשמה ופתוח להמתנה ואף שילמו מקדמה, במידה ומבקשים להוסיף בעדיפות עליונה חוג אחר שנמצא ברשימת המתנה, לא ניתן יהיה לשמור עבורם את הקבלה בחוגים אליהם כבר התקבלו והם יצטרפו לרשימת המתנה במסגרת שינוי העדיפות.

אל תישארו מאחור! הקפידו למלא אחר דרישות הקבלה לכל החוגים שמלאתם בטופס ההרשמה (גם בעדיפויות הנמוכות), לרבות מבחני כניסה וראיונות.

בכל עת ניתן להתעדכן במוקד ההמידע והשירות האוניברסיטאי בטלפון: 02-5882888, בוואטסאפ: 054-8820830, במערכת הרישום האוניברסיטאית ובאמצעות מערכת הפניות.
 

♦ לבדיקת מצב הטיפול בבקשה והמעקב אחריה - לחצו כאן