המצאת מסמכים

מסמך (תעודה או אישור) יוכר על ידי האוניברסיטה העברית בתנאי שהינו "מסמך קביל".

מסמך קביל - מסמך מקורי או תצלום שלו.

כל מסמך המצורף לטופס ההרשמה, צריך לשאת את השם המלא (פרטי ומשפחה) ואת מספר הזהות.
אם פרטים אלה אינם זהים לאלה המצוינים בטופס ההרשמה, יש למסור אישור מרשות מוסמכת על השינוי.
במסמך המורכב מדפים יחידים יש לציין את פרטי הזיהוי המלאים על כל דף בנפרד וכן את אישור המוסד המנפיק.

• מסמך שאינו עומד בכל הדרישות שצוינו לעיל, לא יובא לדיון.

 

מועמדים ל תואר בוגר המעוניינים להתקבל על סמך שקלול לימודים אקדמיים חלקיים / תואר בוגר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , נדרשים להעביר את המסמכים הרלוונטיים בקישור הבא למדור רישום וקבלה.

מועמדים הנרשמים לתארים מתקדמים חייבים להציג גיליון ציונים הכולל ממוצע משוקלל סופי, למזכירות ה פקולטה אליה נרשמו.

 

מהימנות מסמכים

האוניברסיטה העברית שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל נתון, מסמך או הצהרה שמסרו המועמדים, ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב לאוניברסיטה, לרשויותיה, למוריה או לעובדיה, ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע הם עבירת משמעת.

סטודנטים או מועמדים, שיימצאו אשמים בעבירת משמעת, צפויים לעונש אחד או יותר מן העונשים המנויים בתקנון המשמעת של תלמידי האוניברסיטה, עד כדי הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה. מסירת מידע כוזב לאוניברסיטה מהווה עבירה פלילית, הגוררת בעקבותיה הגשת תלונה במשטרה.