דיון חוזר - ועדת ערעורים

» מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה ולא התקבלו יוכלו לפנות לדיון חוזר בוועדת ערעורים, אם ישנו מידע רלוונטי או מידע חדש שלא נלקח בחשבון בעת הדיון הראשון בבקשה.

על המועמד/ת להעביר לידי הוועדה כל מידע רלוונטי ו/או חדש התומך בבקשת הערעור, וכן לצרף אישור לכל טיעון שמוצג בטופס. נימוק הבקשה וצירוף אישורים מהווים תנאי לדיון. על הפניה להיות מנוסחת בצורה עניינית תוך פירוט מנומק של הנסיבות שבעטיין מוגש הערעור. הבקשה תיבדק במדור רישום וקבלה, ובמידה ויימצא שאכן נוסף בה מידע רלוונטי, היא תובא לדיון בפני ועדת ערעורים. פניות שינוסחו בצורה פוגענית או שאינן מנומקות, לא יובאו לדיון בוועדה.

רשאים לפנות לוועדה מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה ל תואר בוגר לשנה א' בלבד.
מועמדים שלא התקבלו לשנה ב' או ל תואר מוסמך , יפנו ישירות למזכירות החוג הרלוונטי.

 

להלן מספר דוגמאות למקרים אשר ניתן להגיש בעניינם פנייה לועדת ערעורים:

  • נסיבות אישיות חריגות - יש לציין במכתב מפורט, מגובה במסמכים במידת הצורך, מהן הנסיבות האישיות ובעיקר מה הרלוונטיות שלהן לבקשת הערעור. רוב הפניות לוועדה הן בקטגוריה זו.
  • בעלי רקע מקצועי קודם - בתחומי לימוד מסוימים תישקל קבלתם של מועמדים בעלי רקע מתאים אף אם ציונם המשוקלל נמוך מהנדרש לתחום.
  • תלמידים מצטיינים מהפריפריה - מועמדים המדורגים בין חמשת הבוגרים המצטיינים ביותר במחזור, שלמדו באחד מבתי הספר המשתתפים בתכנית. רשאים לפנות גם תלמידים שקיבלו מכתב הוקרה ממנכ"ל משרד החינוך/שר החינוך ולצרף מכתב המלצה של מנהל בית הספר.
  • בעלי לימודים אקדמיים חלקיים - הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. יש לשלוח גיליון לימודים וציונים מפורט המתאר את הלימודים החלקיים.
  • בעלי ניקוד מהאגודה לקידום החינוך - אשר שני הוריהם אינם בעלי השכלה אקדמית (דור ראשון לאקדמיה).
  • בעלי לקויות למידה - מועמדים אלה נדרשים להמציא אבחון עדכני, כולל אישור המפרט האם קיבלו הקלות בבחינה הפסיכומטרית ובתעודת הבגרות.
  • מועמדים עם רמת אנגלית או עברית הנמוכה אך במעט מסף הקבלה ובכוונתם להגיע לרמת המינימום הנדרשת עד תחילת שנת הלימודים.


» הגשת בקשה לערעור (דיון חוזר): בקשה לדיון חוזר בועדת ערעורים יש להגיש במערכת המקוונת באתר.

» ערעורים ל סמסטר ב'- יש להגיש דרך מערכת הפניות בלבד.

 

•  מועמדים שבקשתם לועדת הערעורים מוגשת על ידי אדם אחר - יחתמו על טופס ייפוי כוח כתנאי לדיון בבקשה.

•  תשובות ישלחו למועמדים תוך 14 ימי עבודה מיום התכנסותה של הוועדה. אין לפנות לקבלת תשובות בטלפון או בקבלת קהל משום שהתשובות נשלחות מיד עם קבלת ההחלטה, ולכן אם עדיין לא נשלחה תשובה משמעות הדבר הוא שטרם נתקבלה ההחלטה. אם לא התקבלה תגובה תוך שלושה שבועות מומלץ לפנות באמצעות מערכת הפניות בכדי לברר את מצב הפנייה.

•  ועדת הערעורים היא הגוף הסוברני הבכיר ביותר לדיון בקבלה לשנה א' ל תואר בוגר , ולפיכך החלטת הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור. ניתן לפנות לוועדה עד שלוש פעמים באותו נושא, וזאת במידה ונוסף מידע רלוונטי חדש. יודגש כי הוועדה מקפידה על שוויון והוגנות מלאים במהלך הדיונים ושוקלת כל מקרה גם אל מול מקרים דומים אחרים המובאים לפתחה. 

 

» חלופה ל-5 יח"ל במתמטיקה בתעודת הבגרות על סמך קורסים באוניברסיטה הפתוחה.

  • סיום קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (20406) או חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) בציון 60 לפחות, מהווה חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב-4  יח"ל  לפחות.
  • סיום הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א' ו-ב' (20406 ו-20423) בציון 60 לפחות, מהווים חלופה למי שנבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ב3  יח"ל  לפחות וציונם יהיה ממוצע ציוני שני הקורסים.

  יש לקבל את אישור ועדת הקבלה/ועדת ערעורים של האוניברסיטה על מנת שציון הקורס/ים יחשב כחלופה לציון ב-5  יח"ל  במתמטיקה ויתווסף לו ה בונוס המתאים. 

 

בטבלה זו מופיעים המועדים האחרונים להגשת הבקשות. 

הוועדה תתכנס מספר ימים לאחר מועדים אלה.

לאחר התכנסות הוועדה, יישלחו למועמדים תשובות תוך כ-14 ימי עבודה.

מועד אחרון יתקיים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. 

להלן מועדי הגשת הבקשות:

27.02.2022, כ"ו באדר א'

16.03.2022, י"ג באדר ב'

27.03.2022, כ"ד באדר ב'

10.04.2022, ט' בניסן

01.05.2022, ל' בניסן

22.05.2022, כ"א באייר

29.05.2022, כ"ח באייר

12.06.2022, י"ג בסיון

26.06.2022, כ"ז בסיון

10.07.2022, י"א בתמוז

24.07.2022, כ"ה בתמוז

07.08.2022, י' באב

01.09.2022, ה' באלול

11.09.2022, ט"ז באלול - מועד אחרון להגשת בקשות לשנת הלימודים תשפ"ג