קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית

קבלה על סמך ציון משוקלל  - מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטה ובו משקללים את הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות.

שיעור החריגה המקסימלי שהאוניברסיטה מאפשרת מתנאי הקבלה הוא עד 5% ובכלל זה ראויים לקידום, פניות לוועדת הערעורים ואוכלוסיות מיוחדות.

בקישור זה מופיעה רשימת החוגים לתואר ראשון וסיפי הקבלה אליהם לפי הציון המשוקלל . תוכלו להזין את ממוצע הבגרות וציון הפסיכומטרי הרלוונטי לקבלה (בעמודות הלבנות) כדי לבדוק את הציון המשוקלל שלכם והאם אתם עומדים בסף הקבלה של החוג. חשוב לשים לב לתנאי סף נוספים- רמת אנגלית, רמת עברית ודרישות נוספות.

להלן הסבר על אופן החישוב של הציון המשוקלל :

ציוני הבחינה הפסיכומטרית מורכבים משלושה פרקים: כמותי, מילולי ואנגלית. על פיהם מחושבים שלושה ציונים כלליים:

  1. פסיכומטרי רב תחומי
  2. פסיכומטרי בדגש כמותי
  3. פסיכומטרי בדגש מילולי

נקבעו תחומי לימוד אשר בהם יובא בחשבון הציון ה פסיכומטרי רב תחומי או בציון ה פסיכומטרי בדגש כמותי או הציון ה פסיכומטרי בדגש מילולי . ישנם תחומים המתחשבים בציון הגבוה מבין שניים מתוכם או כל השלושה.

חישוב הציון המשוקלל נעשה במספר שלבים:

1. חישוב תקן פסיכומטרי - המרת הציון הפסיכומטרי הרלוונטי לחוג לסולם הציון המשוקלל :
     1.1 יש להכפיל את הציון הפסיכומטרי ב-0.032073
     1.2 למכפלה שהתקבלה יש להוסיף 0.3672
לדוגמה: עבור ציון פסיכומטרי 646 מתקבל ציון תקן פסיכומטרי 21.08636
הערות:
- אם יש יותר מציון פסיכומטרי אחד הרלוונטי לחוג, יש לקחת את הציון הגבוה מביניהם.
- אם יש כמה בחינות ממועדים שונים, יש לקחת את הציון הרלוונטי הגבוה ביותר.

2. חישוב תקן בגרות - המרת ממוצע תעוגת הבגרות לסולם הציון המשוקלל :
     2.1 יש להכפיל את ממוצע הבגרות ב-3.963
     2.2 מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 20.0621
לדוגמה: עבור ממוצע בגרות 10.32 מתקבל ציון תקן בגרות 20.83606.

3. בחלק מהחוגים ניתן משקל של 50% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 50% לציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).
א- חישוב הציון המשוקלל כאשר המשקל שווה לממוצע הבגרות ולציון הפסיכומטרי:
   1. יש להכפיל את תקן הבגרות ב-0.50
   2. יש להכפיל את תקן הפסיכומטרי ב-0.50
   3. יש לחבר את שתי המכפלות שהתקבלו
   4. יש להכפיל את התוצאה של חיבור המכפלות ב-1.2422
   5. מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 4.7609
   6. יש לעגל את התוצאה שהתקבלה ל-3 ספרות אחרי הנקודה
בדוגמה עבור ממוצע בגרות 10.32 וציון פסיכומטרי 646 מתקבל בסעיף 5 ציון 21.27712. הציון המשוקלל הוא 21.277.

ב- בחוגים אחרים ניתן משקל של 30% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 70% לציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).
חישוב הציון המשוקלל כאשר המשקל 30% לממוצע הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי:
   1. יש להכפיל את תקן הבגרות ב-0.30
   2. יש להכפיל את תקין הפסיכומטרי ב-0.70
   3. יש לחבר את שתי המכפלות שהתקבלו
   4. יש להכפיל את התוצאה של חיבור המכפלות ב-1.2235
   5. מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 4.4598
   6. יש לעגל את התוצאה שהתקבלה ל-3 ספרות אחרי הנקודה
בדוגמה עבור ממוצע בגרות 10.32 וציון פסיכומטרי 646 מתקבל בסעיף 5 ציון 21.24749. הציון המשוקלל הוא 21.247. 

ג- בנוסף, קיימים חוגים הפועלים לפי ריבוי משוקללים, כלומר, יילקח המשקל המיטבי לציוני ממוצעי הבגרות והציון הפסיכומטרי: 50% לכל רכיב, או 30% לממוצע הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי.
חישוב הציון המשוקלל לפי ריבוי משוקללים:
יש לקחת את הציון המשוקלל הגבוה מבין הציון המשוקלל בסעיף 3/א ו הציון המשוקלל בסעיף 3/ב.

 

הערה: בחינת ה-SAT  - מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים ורפואה מסלול צבאי - צמרת.

בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.

מועמדים שנרשמו, נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את בחינת ה-SAT ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית - סמל מוסד 4551.