קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית

קבלה על סמך ציון משוקלל  - מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטה ובו משקללים את הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות.

בחישוב הציון המשוקלל לצורך קבלה למרבית החוגים ניתן משקל זהה (50%) לציון ממוצע הבגרות ולציון הפסיכומטרי (רב-תחומי או בדגש כמותי). בחוגים אחרים ניתן משקל של 30% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 70% לציון הפסיכומטרי (רב-תחומי או בדגש כמותי).
בנוסף, קיימים חוגים הפועלים לפי ריבוי משוקללים כלומר הציון המשוקלל יקבע לפי הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי או הכמותי הגבוה מבין השניים. כמו כן, ילקח המשקל המיטבי לציוני ממוצעי הבגרות והציון הפסיכומטרי: 50% לכל מרכיב, או 30% לציוני הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי.