קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית

קבלה על סמך ציון משוקלל  - מסלול קבלה מרכזי לאוניברסיטה ובו משקללים את הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות.

שיעור החריגה המקסימלי שהאוניברסיטה מאפשרת מתנאי הקבלה הוא עד 5% ובכלל זה ראויים לקידום, פניות לוועדת הערעורים ואוכלוסיות מיוחדות.


בקישור זה מופיעה רשימת החוגים לתואר ראשון וסיפי הקבלה שלהם על סמך  הציון המשוקלל . תוכלו להזין את ממוצע הבגרות וציון הפסיכומטרי הרלוונטי לקבלה (בעמודות הלבנות) כדי לבדוק את הציון המשוקלל שלכם והאם אתם עומדים בסף הקבלה של החוג. חשוב לשים לב לתנאי סף נוספים כגון: רמת אנגלית, רמת עברית ודרישות נוספות.


להלן הסבר על אופן החישוב של הציון המשוקלל :

ציוני הבחינה הפסיכומטרית מורכבים משלושה פרקים: כמותי, מילולי ואנגלית. על פיהם מחושבים שלושה ציונים כלליים:

  1. פסיכומטרי רב תחומי
  2. פסיכומטרי בדגש כמותי
  3. פסיכומטרי בדגש מילולי

נקבעו תחומי לימוד אשר בהם יובא בחשבון הציון ה פסיכומטרי רב תחומי או בציון ה פסיכומטרי בדגש כמותי או הציון ה פסיכומטרי בדגש מילולי . ישנם תחומים המתחשבים בציון הגבוה מבין שניים מתוכם או כל השלושה.


חישוב הציון המשוקלל נעשה במספר שלבים:

1. חישוב תקן פסיכומטרי - המרת הציון הפסיכומטרי הרלוונטי לחוג לסולם הציון המשוקלל :
     1.1 יש להכפיל את הציון הפסיכומטרי ב-0.032073
     1.2 למכפלה שהתקבלה יש להוסיף 0.3672
לדוגמה: עבור ציון פסיכומטרי 646 מתקבל ציון תקן פסיכומטרי 21.08636
הערות:
• אם יש יותר מציון פסיכומטרי אחד הרלוונטי לחוג, יש לקחת את הציון הגבוה מביניהם.
• אם יש כמה בחינות ממועדים שונים, יש לקחת את הציון הרלוונטי הגבוה ביותר.

2. חישוב תקן בגרות - המרת ממוצע תעודת הבגרות לסולם הציון המשוקלל :
     2.1 יש להכפיל את ממוצע הבגרות ב-3.963
     2.2 מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 20.0621
לדוגמה: עבור ממוצע בגרות 10.32 מתקבל ציון תקן בגרות 20.83606.

3. א- בחלק מהחוגים ניתן משקל של 50% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 50% לציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).
חישוב הציון המשוקלל כאשר המשקל שווה לממוצע הבגרות ולציון הפסיכומטרי:

   1. יש להכפיל את תקן הבגרות ב-0.50
   2. יש להכפיל את תקן הפסיכומטרי ב-0.50
   3. יש לחבר את שתי המכפלות שהתקבלו
   4. יש להכפיל את התוצאה של חיבור המכפלות ב-1.2422
   5. מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 4.7609
   6. יש לעגל את התוצאה שהתקבלה ל-3 ספרות אחרי הנקודה
בדוגמה עבור ממוצע בגרות 10.32 וציון פסיכומטרי 646 מתקבל בסעיף 5 ציון 21.27712. הציון המשוקלל הוא 21.277.

ב- בחוגים אחרים ניתן משקל של 30% לציון ממוצע הבגרות ומשקל של 70% לציון הפסיכומטרי (בדגש הרלוונטי לחוג).
חישוב הציון המשוקלל כאשר המשקל 30% לממוצע הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי:
   1. יש להכפיל את תקן הבגרות ב-0.30
   2. יש להכפיל את תקין הפסיכומטרי ב-0.70
   3. יש לחבר את שתי המכפלות שהתקבלו
   4. יש להכפיל את התוצאה של חיבור המכפלות ב-1.2235
   5. מהמכפלה שהתקבלה יש להחסיר 4.4598
   6. יש לעגל את התוצאה שהתקבלה ל-3 ספרות אחרי הנקודה
בדוגמה עבור ממוצע בגרות 10.32 וציון פסיכומטרי 646 מתקבל בסעיף 5 ציון 21.24749. הציון המשוקלל הוא 21.247. 

ג- בנוסף, קיימים חוגים הפועלים לפי ריבוי משוקללים, כלומר, יילקח המשקל המיטבי לציוני ממוצעי הבגרות והציון הפסיכומטרי: 50% לכל רכיב, או 30% לממוצע הבגרות ו-70% לציון הפסיכומטרי.
חישוב הציון המשוקלל לפי ריבוי משוקללים:
יש לקחת את הציון המשוקלל הגבוה מבין הציון המשוקלל בסעיף 3/א ו הציון המשוקלל בסעיף 3/ב.
 

הערה: בחינת ה-SAT - מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואהרפואה-המסלול הצבאי צמרת, רפואת שיניים ורפואת שיניים-במסלול הצבאי-בינה..
בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.
מועמדים שנרשמו, נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את בחינת ה-SAT ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית - סמל מוסד 4551.