• 681

 • רפואה

 • עין כרם

 • ← החוג נסגר להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב
   

  כחזון משותף להכשיר מנהיגות רפואית איכותית, אשר תהפוך לעמוד התווך של מערך הרפואה הצבאי, יזם משרד הביטחון בשיתוף עם ה פקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית מסלול ייחודי המיועד לתלמידים מצטיינים לפני גיוס או בזמן שירות צבאי. הסטודנטים יזכו לליווי צמוד ויחס אישי כבכל מסלול הצטיינות.

  הסטודנטים אשר יצטרפו למסלול יזכו לדחיית שירות מרשויות הצבא עד לסיום לימודיהם, וייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה ומגורים.

   

  המועד האחרון להרשמה הינו 10.05.2021.  ההרשמה לאחר מועד זה תתאפשר רק באישור ה עתודה  הצבאית.

  המועד האחרון להמצאת המסמכים הדרושים מהאגודה לקידום החינוך - 30.04.2021

   

  לאתר ה פקולטה  

   

   

 • מטרת התכנית היא להעניק את ההכשרה המעולה לה זוכים כלל הסטודנטים הלומדים בבית הספר לרפואה המוביל בארץ, תוך התמחות ייחודית בתחומי הרפואה הצבאית.

   

  המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה לרפואה ובדרישות הצבא ואשר יזכו להצטרף למסלול יוקרתי וייחודי זה, ילמדו כסטודנטים מן המניין בבית הספר לרפואה.

   

   

   

 • מועד אפריל 2021 של הבחינה הפסיכומטרית (יתקיים בחודש מרץ 2021) - הינו המועד האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב.


  שימו לב - לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב, חלו שינויים במדיניות הקבלה ללימודי רפואה על סמך לימודים אקדמיים קודמים - פרטים בלשונית "תנאי קבלה לשנה א".

   

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2021).  הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון  במהלך הליך הקבלה .

  האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו

   

  קבלה למועמדים שנכשלו בלימודים בעבר:
  לפי מדיניות  ה פקולטה  , סטודנט שלמד אחד ממקצועות הרפואה (רפואה/רפואת שיניים/סיעוד/רוקחות), במוסד להשכלה גבוהה בישראל שלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים או מכל סיבה אחרת, מועמדותו/קבלתו ל פקולטה   לרפואה תישקל על ידי וועדת הקידום וועדת הקבלה של ה פקולטה , רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים הוועדות הנ"ל יכולות לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.

   

  הפסקה וחידוש לימודים של תלמידי "צמרת":

  1. סטודנט שהצבא או ה פקולטה הפסיקו את לימודיו מסיבות אקדמיות או מסיבות משמעת או מכל סיבה שהיא, יוכל להירשם שנית ללימודי רפואה רק בחלוף 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, וקבלתו תידון על פי תנאי הקבלה שיהיו בתוקף באותה עת. במקרים חריגים, ועדת ההוראה וועדת הקבלה רשאים לדון בבקשה של מועמד שלימודיו הופסקו כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.

   

  2. סטודנט שהפסיק מרצונו את לימודיו במסלול והצבא אישר את הפסקת הלימודים, ולא הייתה לו בעיה אקדמית או משמעתית שבגינה עלולים היו לימודיו להיות מופסקים, רשאי להגיש בקשה להמשך לימודי רפואה שלא במסגרת המסלול. דיקן ה פקולטה לרפואה רשאי להחליט להתיר את המשך הלימודים, אם נתוני הקבלה של הסטודנט היו מאפשרים את קבלתו גם למסלול הרגיל בשנה בה הוא התקבל למסלול "צמרת".
  סטודנט שלא עמד בתנאי הקבלה כאמור יוכל להירשם שוב ללימודי רפואה (ללא המתנה של 3 שנים) ומועמדותו תידון על פי תנאי הקבלה שיהיו תקפים באותה עת.

   

  תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית:

  תוצאות מבדקי מו"ר/ מרק"ם מהשנים 2019-2021 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו), יילקח בחשבון הציון הגבוה מביניהם.

   

  המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות.

  מועמד לאוניברסיטה העברית אשר קיבל זימון למבדקי מו"ר/מרק"ם ומעוניין להשתמש בציון קודם שתקף, חייב לעדכן את מרכזת ועדת הקבלה לרפואה הגב' דפנה רחובי למייל: dafnas@savion.huji.ac.il

   

  » מועדי המבדקים:

  להלן התאריכים בהם יתקיימו המיונים לשנת תשפ"ב לתוכנית הרגילה, לתוכנית מרום ולמועמדי צמרת:

  החל מיום ראשון ה-11.07.2021 ועד ליום חמישי ה-15.07.2021.

  לא בהכרח שהמיונים יתקיימו בכל הימים.

  השנה יתקיים יום שאלון ביוגרפי אחד בלבד לכל המועמדים: לתוכנית הרגילה, לתוכנית מרום ולמועמדי צמרת.

  השאלון יתקיים ביום שישי ה-18.06.2021 ב קמפוס הר הצופים, ירושלים.

   

  • זימון למבדקי מרק"ם/מו"ר איננו מעיד על קבלה. 
  • השתתפות במבדקים הינה תנאי לקבלה. אי הגעה למילוי השאלונים ו/או לראיונות/סימולציות תתפרש כויתור על המועמדות לבית הספר לרפואה לשנת הלימודים תשפ"ב.

   

  שינויים במבנה ראיונות מרק"ם:

  גם השנה ישולבו בראיונות מרק"ם שתי תחנות סימולציה בהשתתפות שחקנים (כפי שמתקיים במו"ר). תחנות אלה יחליפו את תחנות הסימולציות שהתבצעו בעבר ע"י מראייני מרק"ם.

   

  מועמדים אשר זומנו על-תנאי והשתתפו במיונים, לא יוכלו לקבל החזר כספי אם ציוניהם המעודכנים לא יציבו אותם בסף המעבר לשלב הראיונות.

   

  הצהרת בריאות – כל המועמדים אשר יעמדו בסף המעבר למיונים יידרשו למלא טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכן ויתור על סודיות רפואית.   קישור  למילוי הטופס ישלח בדוא"ל  לאחר שליחת הזימון למיונים.
  לאחר מילוי הטופס הוא יקלט  באתר מאובטח של ה פקולטה לרפואה. לא יתקבל אישור על קליטת הטופס. 

   

  ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.

   

  ביטול הרשמה למבחני מו"ר ומרק"ם -

  בשל אופיין המיוחד של מערכות מו"ר ומרק"ם - מספר המועמדים מוגבל. מועמדים שאינם מבטלים בזמן את השתתפותם מונעים ממועמדים אחרים את האפשרות להיבחן ולכן, נקבעו כללים מחמירים לביטול ההשתתפות במערכות המיון האלה.

  מועמדים שיבטלו את השתתפותם במערכות המיון יקבלו החזר של התשלום לפי הפירוט שלהלן, בהתאם להוראות החוק.

  בנוגע לתשלום למרכז הערכה, ככלל, ולמעט במקרים שבהם נקבע אחרת בחוק:

  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני מילוי השאלון, יקבלו החזר של 85% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני מועד מילוי השאלון ועד 48 שעות לפני מועד זה, יקבלו החזר של 70% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם ב-48 השעות שלפני מועד מילוי השאלון או מועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא באו למילוי השאלון האישי-ביוגרפי מסיבה כלשהי, יקבלו החזר של 55% ממחיר מרכז ההערכה.

  בנוגע לתשלום לשאלון: מועמדים שלא באו למילוי השאלון האישי-הביוגרפי, התשלום בעבור השאלון יוחזר להם במלואו, למעט 60 ₪ דמי טיפול.

   

  נדרשת אזרחות ישראלית (בעלי תעודת זהות ישראלית) או תושבות קבע.

   

   

  הישגים במתמטיקה:

  מומלץ להשיג ציון של 80 לפחות ב-4  יח"ל  או לפחות ציון של 70 ב-5  יח"ל .

  מועמד שלא השיג תוצאות אלה, יידרש לקורס מתמטיקה בנוסף לתוכנית הלימודים בשנה א'

   

  הערה: ה פקולטה  לרפואה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.

   

  המועד האחרון להרשמה הינו 10.05.2021  ההרשמה לאחר מועד זה תתאפשר רק באישור ה עתודה  הצבאית.

   

 • פרטים על הליך הקבלה: גב' דפנה רחובי: dafnas@savion.huji.ac.il, 02-6758018

  פרטים על המסלול: גב' מאיה שקד טלפון – 02-6758622, 02-6758643 מייל: mayasha@savion.huji.ac.il  

   

 • הלימודים נמשכים שבע שנים. תכנית הלימודים בשלוש השנים הראשונות מורכבת מ:

  שנה א', הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה.

  שנה ב', הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (לב, נשימה, עיכול, וכו')

  שנה ג', הוראה אינטגרטיבית של מחלות אדם ומנגנונים.

  בסוף שנה ג', הוראת קורס "מבוא לרפואה קלינית - יחסי גומלין בין מערכות".

  לאורך כל הלימודים הפרה-קליניים מתקיים קורס "אדם ורפואה" ו"כישורים קליניים"

  סטודנטים אשר סיימו את שלוש השנים הראשונות של לימודיהם יהיו זכאים ל תואר בוגר  במדעי הרפואה .B.Med.Sc ויוכלו להמשיך את לימודיהם הקליניים אם ממוצע ציוניהם יהיה 75 ומעלה. זכאותם של סטודנטים שסיימו בציון 70-75 להמשך לימודים תיבדק ב  פקולטה  . סטודנטים שסיימו בציון 70 ומטה לא יוכלו להמשיך לימודים בביה"ס לרפואה. 

  לימודים קליניים - מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים.

  בשנה הרביעית לומדים הסטודנטים במחלקות: פנימית ילדים, כירורגיה גריאטריה ורפואת המשפחה אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות.  

  בשנה החמישית לומדים הסטודנטים במחלקות: גינקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, נוירולוגיה, אורתופדיה, הרדמה, דימות שיקום  ואונקולוגיה.

  השנה השישית מורכבת מלימודי חובה: פנימית, ילדים ורפואת המשפחה, ומלימודי בחירה.

  השנה השביעית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז').

   

   

 • בית הספר לרפואה שם לו למטרה לחנך לא רק רופאים מהשורה הראשונה אלא גם חוקרים מן השורה הראשונה במדעי הרפואה הבסיסיים והקליניים. על-מנת להגשים מטרה זו ה  פקולטה  לרפואה מעודדת סטודנטים מצטיינים ללמוד במשולב לתארים  .M.D./M.Sc M.D./Ph.D. ו-.M.D./M.P.H. תכניות אלה פתוחות לסטודנטים אשר סיימו בהצטיינות את לימודי הבוגר במדעי הרפואה (שלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, פירוט לעיל). לימודים משולבים מזכים את התלמידים במלגות.

   

 • רפואה חישובית - למתקבלים לרפואה

  השנה יפתח מחזור ג' של מסגרת לימודים ייחודית וחדשנית ברפואה חישובית, בהשתתפות בתי הספר לרפואה ולמדעי המחשב של האוניברסיטה העברית. למתקבלים ללימודי הרפואה, בעלי רקע ועניין במתמטיקה ובמדעי המחשב ויכולת מוכחת של למידה בעומסים גבוהים, מוצע להגיש מועמדות לתכנית יוקרתית ובלעדית, אך אינטנסיבית מאוד, בה תידרשו להשלים תכנית לימודים מלאה ברפואה עם תכנית מלאה במדעי המחשב. בשל החשיבות הרבה שרואה האוניברסיטה לתכנית, התלמידים יזכו לתמיכה בכל המישורים: מדעית, אישית וכלכלית. בנוסף, לתלמידי התכנית תינתן האפשרות להשתלב בהמשך במסלול ישיר לדוקטורט מדעי (PhD), המשלב את יכולותיהם הרפואיות, החישוביות והמדעיות. הקבלה לתוכנית מחייבת מעבר ראיון קבלה אישי.

  מתעניינים מוזמנים לפנות למזכירות התוכנית בכתובת CSMDsec@ekmd.huji.ac.il

 • ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • הישגים במתמטיקה:

  מומלץ להשיג ציון של 80 לפחות ב-4 יח"ל או לפחות ציון של 70 ב-5 יח"ל .

  מועמד שלא השיג תוצאות אלה, יידרש לקורס מתמטיקה בנוסף לתוכנית הלימודים בשנה א'.

   

  הקבלה למסלול מותנית באישור ה עתודה .

   

  1. מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב הוא אפריל 2021 (יתקיים בחודש מרץ 2021). ציון פסיכומטרי המינימלי להרשמה הינו 680 לפחות. על פי ניסיון העבר לא התקבלו למסלול מועמדים בעלי בחינה פסיכומטרית בציון הנמוך מ-700. 
  2. העדפה מתקנת לראויים לקידום -האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד 30.04.2021. פרטים בפרק "מרכיבי הקבלה".
  3. הצהרת בריאות - המועמדים אשר יזומנו למבדקי מרק"ם ידרשו למלא טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. את הטפסים האלקטרוניים יש למלא ולהדפיס אך ורק לאחר קבלת הזימון למרק"ם. את הטופס החתום יש להביא ליום הראיונות. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.
  4. ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.
  5. אזרחות ישראלית בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

   

  המועד האחרון להרשמה הינו 10.05.2021. 

  ההרשמה לאחר מועד זה תתאפשר רק באישור ה עתודה הצבאית.

  הערה: ה פקולטה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.

  הדיון במועמדים ל עתודה האקדמית יתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

  הערה: סטודנט אשר הורחק ממסלול צמרת יוכל להמשיך את לימודי הרפואה במסלול הרגיל, רק לאחר אישור דיקן ה פקולטה לרפואה.

   

  ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:

  1. תעודת בגרות ומשקלה יהיה 30%

  2. מכינה קדם אקדמית במסלול טבע, משולב מדעים ומשקלה יהיה 50%

  3. מכינה במסלול טבע של ביה"ס לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית

  4. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מישראל בלבד ומשקלו יהיה 50%

   

   

  מועמדים בעלי תואר אקדמי

  בעלי  תואר בוגר  מכל תחום, ממוסד אקדמי המוכר ע"י  המועצה להשכלה גבוהה , יוכלו להשתמש בציון התואר כמחליף לממוצע הבגרות ובשקלול עם הבחינה הפסיכומטרית.

   

  לימודים אקדמיים חלקיים מהאוניברסיטה העברית

  מועמדים שסיימו תוכנית לימודים מלאה בשנה א' ואילך בלימודי הבוגר באוניברסיטה העברית, במקצועות בעלי זיקה לרפואה (ראו פירוט בהמשך) עד מועד סיום ההרשמה לרפואה, יוכלו להשתמש  בממוצע החלקי כמחליף לממוצע הבגרות.

  להלן התחומים הרלוונטיים: רפואת שיניים, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכו-ביולוגיה, מדעי החיים, כימיה, פיסיקה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, קוגניציה ומדעי המחשב, סיעוד , מדעי המחשב, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית.

   

  מועמדים שסיימו את לימודי שנה א' בחוגים אחרים באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט, יוכלו אף הם להשתמש בממוצע הלימודים החלקי כמחליף לממוצע הבגרות עבור הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד.

   

  לימודים אקדמיים חלקיים ממוסד לימודים אחר בארץ

  בהרשמה לרפואה לשנת הלימודים תשפ"א ואילך לא ניתן יהיה להשתמש בלימודים אקדמיים חלקיים לצורך קבלה ללימודי רפואה.

   

 • 70%/30%

  • לא קיימת קבלה ישירה לבעלי תואר בוגר /דוקטור
  • ציון משוקלל פסיכומטרי, בגרות ולימודים אקדמיים חלקיים

  יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

   

  הליך הקבלה לרפואה שנה א' או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:

  שלב א'

  המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים). 

  למועמדים מחושב משוקלל קוגנטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים. מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב'.

  עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלב ב' והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי. 

   

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2021). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהלך הליך הקבלה.

  האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו. 

   

  שלב ב'

  המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יזומנו למבדקי מרק"ם/מו"ר - מערכת ראיונות קצרים מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

  בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

   

  בחירת המועמדים

  עם קבלת ציוני מו"ר/מרק"ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו"ר/מרק"ם ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי. 
  המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי. מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.

   

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • הסטודנטים בתכנית יקבלו הכשרה ייחודית במקצועות הרפואה הרלבנטיים לרופאים צבאיים במערך הלוחם של צה"ל, כגון:

  1. רפואת חירום.
  2. טראומה.
  3. רפואת ספורט.
  4. רפואה תעופתית.
  5. רפואת צלילה.
  6. טיפול בפגיעות מנשק בלתי קונבנציונאלי ועוד.
  7. סטודנטים מצטיינים יוכלו במקביל להתחיל בלימודי תואר שני או תואר שלישי Ph.D באוניברסיטה העברית.