קבלה בהעדפה מתקנת לראויים לקידום

האוניברסיטה מציעה למועמדים שיוגדרו "ראויים לקידום" הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים בכל החוגים.

מועמדים שנמצאו ראויים לקידום יוכלו להתקבל לשנה א' גם אם ציונם המשוקלל נמוך במעט מסף הקבלה הרגיל לחוג בהתאם למספר המקומות שהוקצו בחוג. 
המעוניינים להתקבל בערוץ זה יציינו עובדה זו בבקשת ההרשמה, וכן עליהם לפנות לאגודה לקידום החינוך לשם בדיקה וקבלת הניקוד להעדפה מתקנת.

פרטים באתר האגודה לקידום החינוך


הבקשה תידון בתנאים הבאים: נמצאו "ראויים לקידום" על פי אמות המידה המתבססות על כללי האגודה לקידום החינוך ואשר אינם בעלי תואר אקדמי.
אמות מידה אלה כוללות: אזור המגורים, בית הספר התיכון בו למד המועמד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה ובעיות מיוחדות של המועמד או בני משפחתו (נתונים המתייחסים לתקופת הלימודים התיכוניים של המועמד) ובתנאי שהניקוד הוא 30 נקודות ומעלה. 
 

» לתשומת לב, הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה לקידום החינוך נמשך כחודשיים, לפיכך, על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה.

נתחשב במועמדות של מועמד אם הגיש לאגודה לקידום החינוך את כל המסמכים הנדרשים לבדיקת האגודה עד לחודש פברואר 2022.» תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטה ובמקביל גם לפונה.

» מועמדים שנמצאו ראויים לקידום יוכלו להתקבל מיידית למרבית החוגים במידה ועומדים בסף הקבלה של ראויים לקידום, בחלק מהחוגים (מתחומי הרפואה בעיקר) הטיפול בבקשות יתקיים בחודשי הקיץ ע"י האוניברסיטה לאחר סגירת חתכי הקבלה וסיום הטיפול במועמדים ה"רגילים".

» נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, הגשת המסמכים והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה.

» על המועמד מוטלת האחריות לוודא שזכאותו להעדפה מתקנת עודכנה באוניברסיטה. 

» בתחומים רפואה, רפואת שיניים, רפואת שיניים-במסלול הצבאי-בינה, רפואה המסלול הצבאי צמרת וריפוי בעיסוק - האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.04.2022 בלבד.

» מאחר ולאחר ה-30.04.2022 ההרשמה ממשיכה על בסיס מקום פנוי, מומלץ גם למועמדי שאר החוגים להקדים את בדיקתם מול האגודה לקידום החינוך ולדאוג שתוצאות הבדיקה יגיעו לאוניברסיטה עד לתאריך 30.04.2022.

 

מועמדים שעומדים  בסף קבלה  ישירה בגרות לפי  ראויים לקידום, חייבים  לעמוד גם בדרישות הקבלה האחרות, כגון: רמת אנגליתרמת עבריתדרישת סף במתמטיקה, מקצוע מדעי נוסףראיוןבחינת כניסה לחוג ועוד. 
לא ניתן יהיה להתקבל לחוג הרלוונטי עד להשלמת דרישות הקבלה האחרות (התנאים הנוספים הנדרשים לקבלה).
מועמדים אלו יכנסו לסטטוס של חסר נתון - בדיקת המועמדות תחודש עם מסירת הנתון ובהתאם למצב ההרשמה ותנאי הקבלה לחוג במועד השלמת הנתון החסר.
במידה והחוג ייסגר להרשמה תישלח הודעת דחייה למועמדים גם אם טרם הושלמו הנתונים החסרים
 

מידע על סיכויי הקבלה לשנה א' ניתן לקבל: