• 601

 • רפואה

 • עין כרם

 • ← החוג נסגר להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

   

  ביה"ס מכשיר את תלמידיו למקצוע הרפואה (medical profession) ומקנה להם בסיס להמשך לימודים באחד מכיווני ההתמחות במדעי הרפואה לפי בחירתם.

  תכנית לימודים: קיים רק מסלול 6 שנתי בלבד

   

  המועד האחרון להרשמה לשנת תשפ"ב (2020-2021) - 30.04.2021 

  המועד האחרון להמצאת כל נתוני המועמד/ת וכל המסמכים הדרושים - 30.04.2021

   

   

  בקשות לדיון חוזר (הגשת ערעור) לקראת שנת הלימודים תשפ"ב, יתקבלו עד לתאריך 30.05.2021
  אישור לזימון להמשך מיונים יתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד.

   

   

 • מועד אפריל 2021 של הבחינה הפסיכומטרית (יתקיים בחודש מרץ 2021) - הינו המועד האחרון התקף לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ב.


  * האוניברסיטה מתחייבת להמתין לתוצאות בגרויות חורף מהמועד הרגיל (כולל מועד הנבצרים) שיתקיימו בחודשים פברואר ומרץ. בחינות החורף מהמועד המאוחר (שיתקיים בחודש אפריל 2021) יתקבלו על בסיס מקום פנוי.
  לא נוכל להמתין לתוצאות אפריל עבור החוג לרפואה ולרפואת שיניים. המועד האחרון לסגירת ההרשמה ולהמצאת כל המסמכים בחוגים הללו עד 30.04.2021.


  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2021). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהלך הליך הקבלה.

   

  האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

   

  קבלה למועמדים שנכשלו בלימודים בעבר:
  לפי מדיניות ה פקולטה , סטודנט שלמד אחד ממקצועות הרפואה (רפואה/רפואת שיניים/סיעוד/רוקחות), במוסד להשכלה גבוהה בישראל שלימודיו הופסקו עקב כישלונות אקדמיים או משמעתיים או מכל סיבה אחרת, מועמדותו/קבלתו ל פקולטה  לרפואה תישקל על ידי וועדת הקידום וועדת הקבלה של ה פקולטה , רק לאחר חלוף שלוש שנים ממועד הפסקת הלימודים. במקרים חריגים הוועדות הנ"ל יכולות לדון במועמד כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.

   

  הפסקה וחידוש לימודים של תלמידי "צמרת":

  1. סטודנט שהצבא או ה פקולטה הפסיקו את לימודיו מסיבות אקדמיות או מסיבות משמעת או מכל סיבה שהיא, יוכל להירשם שנית ללימודי רפואה רק בחלוף 3 שנים ממועד הפסקת לימודיו, וקבלתו תידון על פי תנאי הקבלה שיהיו בתוקף באותה עת. במקרים חריגים, ועדת ההוראה וועדת הקבלה רשאים לדון בבקשה של מועמד שלימודיו הופסקו כאמור גם לפני חלוף 3 שנים.

   

  2. סטודנט שהפסיק מרצונו את לימודיו במסלול והצבא אישר את הפסקת הלימודים, ולא הייתה לו בעיה אקדמית או משמעתית שבגינה עלולים היו לימודיו להיות מופסקים, רשאי להגיש בקשה להמשך לימודי רפואה שלא במסגרת המסלול. דיקן ה פקולטה לרפואה רשאי להחליט להתיר את המשך הלימודים, אם נתוני הקבלה של הסטודנט היו מאפשרים את קבלתו גם למסלול הרגיל בשנה בה הוא התקבל למסלול "צמרת". 
  סטודנט שלא עמד בתנאי הקבלה כאמור יוכל להירשם שוב ללימודי רפואה (ללא המתנה של 3 שנים) ומועמדותו תידון על פי תנאי הקבלה שיהיו תקפים באותה עת.

   

  תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית:

  תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם מהשנים 2019-2021 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה  מביניהם. 

   

  המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. 

  מועמד לאוניברסיטה העברית אשר קיבל זימון למבדקי מו"ר/מרק"ם ומעוניין להשתמש בציון קודם שתקף, חייב לעדכן את מרכזת ועדת הקבלה לרפואה הגב' דפנה רחובי למייל: dafnas@savion.huji.ac.il

   

  » מועדי המבדקים:

  להלן התאריכים בהם יתקיימו המיונים לשנת תשפ"ב לתוכנית הרגילה, לתוכנית מרום ולמועמדי צמרת:

  החל מיום ראשון ה-20.06.2021 ועד ליום חמישי ה-01.07.2021.

  לא בהכרח שהמיונים יתקיימו בכל הימים.

  השנה יתקיים יום שאלון ביוגרפי אחד בלבד לכל המועמדים: לתוכנית הרגילה, לתוכנית מרום ולמועמדי צמרת.

  השאלון יתקיים ביום שישי ה-18.06.2021 ב קמפוס הר הצופים, ירושלים.

  מועמדים אשר זומנו על-תנאי והשתתפו במיונים, לא יוכלו לקבל החזר כספי אם ציוניהם המעודכנים לא יציבו אותם בסף המעבר לשלב הראיונות.

   

  השיבוץ למבדקים:

  1. מועמדים שיירשמו לאוניברסיטה העברית בלבד ייבחנו במרק"ם.
  2. מועמדים שיירשמו הן לאוניברסיטה העברית והן למוסד אחר ישובצו באופן אקראי לאחד משני המבדקים, על ידי המרכז הארצי.

   

  שינויים במבנה ראיונות מרק"ם:

  גם השנה ישולבו בראיונות מרק"ם שתי תחנות סימולציה בהשתתפות שחקנים (כפי שמתקיים במו"ר). תחנות אלה יחליפו את תחנות הסימולציות שהתבצעו בעבר ע"י מראייני מרק"ם.

   

  הצהרת בריאות – כל המועמדים אשר יעמדו בסף המעבר למיונים יידרשו למלא טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכן ויתור על סודיות רפואית.   קישור  למילוי הטופס ישלח בדוא"ל  לאחר שליחת הזימון למיונים.
  לאחר מילוי הטופס הוא יקלט  באתר מאובטח של ה פקולטה לרפואה. לא יתקבל אישור על קליטת הטופס.  

   

  ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.

   

  ביטול הרשמה למבחני מו"ר ומרק"ם:

  בשל אופיין המיוחד של מערכות מו"ר ומרק"ם- מספר המועמדים מוגבל. מועמדים שאינם מבטלים בזמן את השתתפותם מונעים ממועמדים אחרים את האפשרות להיבחן ולכן, נקבעו כללים מחמירים לביטול ההשתתפות במערכות המיון האלה.

  מועמדים שיבטלו את השתתפותם במערכות המיון יקבלו החזר של התשלום לפי הפירוט שלהלן, בהתאם להוראות החוק.

   

  בנוגע לתשלום למרכז לבחינות והערכה (מאל"ו) ככלל, ולמעט במקרים שבהם נקבע אחרת בחוק:

  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם עד שבוע לפני מילוי השאלון, יקבלו החזר של 85% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם בשבוע שלפני מועד מילוי השאלון ועד 48 שעות לפני מועד זה, יקבלו החזר של 70% ממחיר מרכז הערכה.
  • מועמדים ששילמו דמי השתתפות וביטלו את השתתפותם ב-48 השעות שלפני מועד מילוי השאלון או מועמדים שלא ביטלו את השתתפותם ולא באו למילוי השאלון האישי-ביוגרפי מסיבה כלשהי, יקבלו החזר של 55% ממחיר מרכז ההערכה.

  בנוגע לתשלום לשאלון: מועמדים שלא באו למילוי השאלון האישי-הביוגרפי, התשלום בעבור השאלון יוחזר להם במלואו, למעט 60 ₪ דמי טיפול.

   

  היבחנות בתנאים מותאמים:

  • מועמד עם מגבלה פיזית חמורה וחריגה או לקות העלולה לפגוע בתפקודו במילוי השאלונים, הסבור כי הוא זכאי להיבחן בבחינת מו"ר, מרק"ם או מר"ב (מילוי השאלונים) בתנאים מותאמים, יפנה  בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בצירוף אישורים, על מנת לבדוק את זכאותו לתנאים מותאמים. האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה אך טרם נדחה. פרטים נוספים בעניין באתר המרכזי לבחינות והערכה.
  • על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר ( ולא בפקס ) אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה.

   

  נדרשת אזרחות ישראלית (בעלי תעודת זהות ישראלית) או תושבות קבע.

  הערה: ה פקולטה לרפואה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.

   

   

  הישגים במתמטיקה:

  מומלץ להשיג ציון של 80 לפחות ב-4  יח"ל  או לפחות ציון של 70 ב-5  יח"ל .

  מועמד שלא השיג תוצאות אלה, יידרש לקורס מתמטיקה בנוסף לתוכנית הלימודים בשנה א'

   

   

 • למידע נוסף בנושא המיונים והקבלה לרפואה ניתן לפנות:

  ה פקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם, גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה- טלפון: 02-6758018, dafnas@savion.huji.ac.il

  ההתקשרות מטעם ה פקולטה תיעשה אך ורק באמצעות הדוא"ל.

  מועמד אשר לא הזין כתובת דוא"ל מתבקש לעשות זאת באתר: registration.huji.ac.il

  הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות מס' זהות וקוד אישי.

   

 • הלימודים נמשכים שבע שנים. תכנית הלימודים בשלוש השנים הראשונות מורכבת מ:

  שנה א', הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה.

  שנה ב', הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (לב, נשימה, עיכול, וכו')

  שנה ג', הוראה אינטגרטיבית של מחלות אדם ומנגנונים.

  בסוף שנה ג', הוראת קורס "מבוא לרפואה קלינית - יחסי גומלין בין מערכות".

  לאורך כל הלימודים הפרה-קליניים מתקיים קורס "אדם ורפואה" ו"כישורים קליניים"

  סטודנטים אשר סיימו את שלוש השנים הראשונות של לימודיהם יהיו זכאים ל תואר בוגר במדעי הרפואה .B.Med.Sc ויוכלו להמשיך את לימודיהם הקליניים אם ממוצע ציוניהם יהיה 75 ומעלה. זכאותם של סטודנטים שסיימו בציון 70-75 להמשך לימודים תיבדק ב פקולטה . סטודנטים שסיימו בציון 70 ומטה לא יוכלו להמשיך לימודים בביה"ס לרפואה. 

  לימודים קליניים - מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים.

  בשנה הרביעית לומדים הסטודנטים במחלקות: פנימית ילדים, כירורגיה גריאטריה ורפואת המשפחה אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות.  

  בשנה החמישית לומדים הסטודנטים במחלקות: גינקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, נוירולוגיה, אורתופדיה, הרדמה, דימות שיקום ואונקולוגיה.

  השנה השישית מורכבת מלימודי חובה: פנימית, ילדים ורפואת המשפחה, ומלימודי בחירה. 

  השנה השביעית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז'). 

   

 • בית הספר לרפואה שם לו למטרה לחנך לא רק רופאים מהשורה הראשונה אלא גם חוקרים מן השורה הראשונה במדעי הרפואה הבסיסיים והקליניים. על-מנת להגשים מטרה זו ה פקולטה לרפואה מעודדת סטודנטים מצטיינים ללמוד במשולב לתארים .M.D./M.Sc, M.D./Ph.D. ו-.M.D./M.P.H. תכניות אלה פתוחות לסטודנטים אשר סיימו בהצטיינות את לימודי הבוגר במדעי הרפואה (שלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, פירוט לעיל). לימודים משולבים מזכים את התלמידים במלגות.

   

   

 • קבלה לשנים הקליניות לרופאי שיניים

  מועמדים  שסיימו את לימודי רפואת השיניים בארץ או בחו"ל, שעברו בהצלחה את בחינות הרישוי לעסוק ברפואת שיניים בישראל וסיימו בהצטיינות  את התמחותם בכירורגיה פה ולסת בישראל, רשאים להירשם לתכנית. התכנית  תאפשר למעוניינים להשלים בשנתיים את לימודי השנים הקליניות של תלמידי רפואה כחלק מהכשרתם כמומחים בכירורגיה פה ולסת ולקבל את התואר MD.

  לפרטים, יש  לפנות לגב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה לרפואה, במזכירות הסטודנטים לרפואה בעין כרם.

  המועמדים נדרשים לבצע הרשמה לאוניברסיטה בסטטוס "תלמיד במעמד מיוחד ברפואה".

  כמו כן, המועמדים אשר יעמדו בקריטריונים המתאימים יהיו חייבים לעבור את המיונים לרפואה (מרק"ם) בציון של 200 לפחות.

  לקבלת פרטים על התכנית ותנאי הקבלה ניתן לפנות במייל:  dafnas@savion.huji.ac.il  או בטלפון: 02-6758018.

   

   

  רפואה חישובית – למתקבלים לרפואה

  השנה יפתח מחזור ג' של מסגרת לימודים ייחודית וחדשנית ברפואה חישובית, בהשתתפות בתי הספר לרפואה ולמדעי המחשב של האוניברסיטה העברית. למתקבלים ללימודי הרפואה, בעלי רקע ועניין במתמטיקה ובמדעי המחשב ויכולת מוכחת של למידה בעומסים גבוהים, מוצע להגיש מועמדות לתכנית יוקרתית ובלעדית, אך אינטנסיבית מאוד, בה תידרשו להשלים תכנית לימודים מלאה ברפואה עם תכנית מלאה במדעי המחשב. בשל החשיבות הרבה שרואה האוניברסיטה לתכנית, התלמידים יזכו לתמיכה בכל המישורים: מדעית, אישית וכלכלית. בנוסף, לתלמידי התכנית תינתן האפשרות להשתלב בהמשך במסלול ישיר לדוקטורט מדעי (PhD), המשלב את יכולותיהם הרפואיות, החישוביות והמדעיות. הקבלה לתוכנית מחייבת מעבר ראיון קבלה אישי.

  מתעניינים מוזמנים לפנות למזכירות התוכנית בכתובת: CSMDsec@ekmd.huji.ac.il

 • ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • המועד האחרון להרשמה לשנת תשפ"ב (2021-2022)- 30.04.2021 

  המועד האחרון להמצאת כל נתוני המועמד/ת וכל המסמכים הדרושים  - 30.04.2021

   

  הישגים במתמטיקה:

  מומלץ להשיג ציון של 80 לפחות ב-4 יח"ל או לפחות ציון של 70 ב-5 יח"ל .

  מועמד שלא השיג תוצאות אלה, יידרש לקורס מתמטיקה בנוסף לתוכנית הלימודים בשנה א'.

   

  כל המועמדים נדרשים לבחינה פסיכומטרית בציון 700 (רב תחומי) לפחות. 
  בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון ממוצע 95 ומעלה יוכלו לפנות לוועדת הערעורים אם ציונם בבחינה הפסיכומטרית נמוך מ-700 אך גבוה מ-680.

   

  מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2021 (יתקיים בחודש מרץ 2021).


  * האוניברסיטה מתחייבת להמתין לתוצאות בגרויות חורף מהמועד הרגיל (כולל מועד הנבצרים) שיתקיימו בחודשים פברואר ומרץ. בחינות החורף מהמועד המאוחר (שיתקיים בחודש אפריל 2021) יתקבלו על בסיס מקום פנוי.
  לא נוכל להמתין לתוצאות אפריל עבור החוג לרפואה ולרפואת שיניים. המועד האחרון לסגירת ההרשמה ולהמצאת כל המסמכים בחוגים הללו עד 30.04.2021.

   

  הליך הקבלה לרפואה שנה א' או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:
  שלב א'

  המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים). 
  למועמדים מחושב משוקלל קוגנטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים. מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב'.
   הסף הקוגנטיבי שנקבע לשנת תשפ"ב הינו 25.667.

   

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30.04.2021). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון  במהלך הליך הקבלה .

  האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

   

  שלב ב'

  המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יזומנו למבדקי מרק"ם/מו"ר - מערכת ראיונות קצרים מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים ב אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

  בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

   

  בחירת המועמדים

  עם קבלת ציוני מו"ר/מרק"ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו"ר/מרק"ם ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי. 
  המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי (לתיאור ואופן חישוב הציון המשוקלל הסופי). מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.
  הציון המשוקלל המינימלי לקבלה לשנת תשפ"ב הינו 26.179.

   

  לקראת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א ואילך - מדיניות קבלה ללימודי רפואה על סמך לימודים אקדמיים קודמים:

   

  מועמדים בעלי תואר אקדמי

  בעלי תואר בוגר מכל תחום, ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , יוכלו להשתמש בציון התואר כמחליף לממוצע הבגרות ובשקלול עם הבחינה הפסיכומטרית.

   

  לימודים אקדמיים חלקיים מהאוניברסיטה העברית

  מועמדים שסיימו תכנית לימודים מלאה בשנה א' ואילך בלימודי הבוגר באוניברסיטה העברית, במקצועות בעלי זיקה לרפואה (ראו פירוט בהמשך) עד מועד סיום ההרשמה לרפואה, יוכלו להשתמש בממוצע החלקי כמחליף לממוצע הבגרות.

  להלן התחומים הרלוונטיים: רפואת שיניים, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכו-ביולוגיה, מדעי החיים, כימיה, פיסיקה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח,  סיעוד , קוגניציה ומדעי המח, מדעי המחשב, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית.

  הוראת מעבר:

  מועמדים שסיימו את לימודי שנה א' בחוגים אחרים באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ט,

  יוכלו אף הם להשתמש בממוצע הלימודים החלקי כמחליף לממוצע הבגרות עבור הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד.

  בנוסף, יש לעמוד גם בתנאים הבאים:

  1. בחינה פסיכומטרית בציון 700 לפחות.

  2. זכאות לתעודת בגרות.

  3. הלימודים יהיו בהיקף של שנה אקדמית לפחות בהיקף של 45  נ"ז  לפחות.

   

  לימודים אקדמיים חלקיים ממוסד לימודים אחר בארץ

  בהרשמה לרפואה לשנת הלימודים תשפ"א  ואילך לא ניתן יהיה להשתמש בלימודים אקדמיים חלקיים לצורך קבלה ללימודי רפואה.

   

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור מסלולי טבע בלבד במכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • לא קיימת

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 •  יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

   

  המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים 30.04.2021.

  העדפה מתקנת לראויים לקידום - האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.04.2021

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • לבוגרי ביה"ס לרפואה מוענק רישיון לעסוק ברפואה בישראל מטעם משרד הבריאות.