ביטול הרישום

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה למימוש הלימודים אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר מהקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

המבטלים עד 15.8.17 יזוכו במלוא סכום המקדמה;
המבטלים מ- 16.8.17 ועד 15.9.17יזוכו במחצית מסכום המקדמה;
למבטלים לאחר 15.9.17לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה

כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

ניתן לבצע ביטול הרשמה לחוג רק באמצעות האינטרנט -  לחצו כאן

ביטול ההרשמה למתקבלים ל סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ח

  • המבטלים את הרשמתם עד 1.1.18 יזוכו במלוא סכום המקדמה;
  • המבטלים את הרשמתם  מ 2.1.18-עד 1.2.18 יזוכו במחצית סכום המקדמה;
  • המבטלים את הרשמתם לאחר 1.2.18 יחוייבו במלוא הסכום ולא יקבלו כל החזר.

ויתור על קבלה לחוג

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את מקדמת המימוש בחזרה. הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 
ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג רק באמצעות האינטרנט -   לחצו כאן.

ביטול ההרשמה לאחר הגשת תכנית הלימודים

לאחר שנקלטה תכנית הלימודים, יוגדר המועמד כסטודנט באוניברסיטה והטיפול בבקשת הביטול יעשה במדור שכר לימוד ותשלומים.
סטודנטים שהגישו תכנית לימודים לש נה"ל תשע"ח, וברצונם לבטל את הרשמתם - יודיעו על כך דרך המידע האישי- יצירת קשר.
אי הודעה על ביטול הלימודים לפי נוהל זה תחייב את הסטודנטים בתשלום שכר הלימוד לפי נהלי שכר לימוד המפורטים באתר האוניברסיטה.