ביטול הרישום

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה למימוש הלימודים אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר המקדמה בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

 • המבטלים עד15.8.19  יזוכו במלוא סכום המקדמה;
 • המבטלים מ- 16.8.19 ועד 15.9.19 יזוכו במחצית מסכום המקדמה;
 • למבטלים לאחר 15.9.19 לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה. 


כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

ניתן לבצע ביטול הרשמה לחוג רק באמצעות האינטרנט -  לחצו כאן

על אף האמור לעיל, לאחר ה-15/08, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יהיה זכאי להחזר המקדמה בניכוי דמי טיפול בגובה 350 ₪ בלבד. פירוט הנוהל המלא

 

ביטול ההרשמה למתקבלים ל סמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ט

 • המבטלים את הרשמתם עד 13.1.19 יזוכו במלוא סכום המקדמה;
 • המבטלים את הרשמתם מ-23.1.19 ועד 24.02.19 יזוכו במחצית סכום המקדמה;
 • המבטלים את הרשמתם לאחר 24.02.19 יחויבו במלוא הסכום ולא יקבלו כל החזר.

על אף האמור לעיל, לאחר ה-13/01, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 ימים ממועד תשלום מקדמת המימוש יהיה זכאי להחזר המקדמה בניכוי דמי טיפול בגובה 350 ₪ בלבד. פירוט הנוהל המלא

   

  ויתור על קבלה לחוג

  המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את מקדמת המימוש בחזרה. הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 
  ניתן לבצע ויתור על קבלה לחוג רק באמצעות האינטרנט -   לחצו כאן

   

  החזר מקדמת מימוש בגין ביטול הרשמה יבוצע תוך 45 ימים מיום ביצוע הביטול באתר ובכפוף למועדי הביטול.

  החזרים בגין מקדמת מימוש מועברים לחשבון הבנק החל מהתאריך 15.5.19.

   

  ביטול ההרשמה לאחר הגשת תכנית הלימודים

  לאחר שנקלטה תכנית הלימודים, יוגדר המועמד כסטודנט באוניברסיטה והטיפול בבקשת הביטול יעשה במדור שכר לימוד ותשלומים.
  סטודנטים שהגישו תכנית לימודים לש נה"ל תשע"ט, וברצונם לבטל את הרשמתם - יודיעו על כך דרך המידע האישי- יצירת קשר.
  אי הודעה על ביטול הלימודים לפי נוהל זה תחייב את הסטודנטים בתשלום שכר הלימוד לפי נהלי שכר לימוד המפורטים באתר האוניברסיטה.